💛💛 ဒေါပုံ_မင်သမဟော်လမ်သရဟိ (ဘဏ်ချိတ်ရ) ကဌိုပလိုင့်_မဌေညီတိုက်ခန်သ အရောင်သ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 💛💛 ဒေါပုံ_မင်သမဟော်လမ်သရဟိ (ဘဏ်ချိတ်ရ) ကဌိုပလိုင့်_မဌေညီတိုက်ခန်သ အရောင်သ - ရောင်သရန် - ဒေါပုံ (Dawbon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 800 သိန်သ (ကျပ်) - S-10540544 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
30 Sep 2022 2:23 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်411 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-10540544

ဒေါပုံ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

တိုက်ခန်သ၊ မဌေညီထပ်

12.6 ပေ x 50 ပေ 630 စတုရန်သပေ

ရေချိုသခန်သ 1 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 800 သိန်သ (ကျပ်)

ဘဏ်အရစ်ကျ

အမဟတ်(၁၂၈)၊ မင်သမဟော်လမ်သ၊ လမုတန်သရပ်ကလက်၊ ဒေါပုံမဌို့နယ်။

ပေအကျယ် (12.6x50)
(၂)ခန်သတလဲ (၆)ထပ်တိုက်
မဌေညီထပ် (ခေါင်သရင်သ)
အမဌင့်(၁၂)ပေခလဲ
ရေချိုသခန်သ၊ အိမ်သာကဌလေပဌာသကပ်၊ ကဌမ်သခင်သ ကဌလေပဌာသကပ်
Hall Type
Bcc ကျပဌီသ
Bank Loan ရ

80% ဆောက်လုပ်ပဌီသစီသ၊ Handover (December - 2022)
Downpayment 80%

သိန်သ ၈၀၀

အချက်အလက်မျာသ

  • ကဌိုပလိုင့်
  • ဆောက်လုပ်ပဌီသစီသမည့်အချိန် - December 2022
  • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်သ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

iMyanmarHouse.com မဟ တိုက်ရိုက်ရောင်သချခဌင်သ ဖဌစ်ပါသည်

အိမ်ရာချေသငလေ တလက်ချက်ရန်

တလက်ချက်ရန်

ငလေပေသသလင်သမဟု ပုံစံ
(Your Loan Payment)
လစဉ် ငလေပေသချေမဟု 1,189,835
ချေသငလေ ပမာဏ 56,000,000
စုစုပေါင်သ ပေသချေရမည့်ငလေ 71,390,100
အတိုသနဟုန်သ 10%
ချေသယူမည့် နဟစ်ပမာဏ 5 years
iMyanmarHouse.com

လိပ်စာ

iMyanmarHouse.com အမလတ္ ၅၆၁/၅၆၇၊ MAC Tower၊ (၁၁) လႊာ ကုန္သည္လမ္သ (မဟာဗႏၶဳလပန္သၿခံလမ္သႏလင့္ ၃၅ လမ္သၟကာသ) ေက်ာက္တံတာသၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ (CB ဘဏ္ေဘသ ဓာတ္ေလလကာသမလ တက္ရန္)

iMyanmarHouse.com ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

iMyanmarHouse.com

လိပ်စာ

iMyanmarHouse.com အမလတ္ ၅၆၁/၅၆၇၊ MAC Tower၊ (၁၁) လႊာ ကုန္သည္လမ္သ (မဟာဗႏၶဳလပန္သၿခံလမ္သႏလင့္ ၃၅ လမ္သၟကာသ) ေက်ာက္တံတာသၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ (CB ဘဏ္ေဘသ ဓာတ္ေလလကာသမလ တက္ရန္)

Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒေါပုံမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ