🇲🇲🌲 ဒဂုံမဌို့နယ်အတလင်သ ကလန်ဒိုကောင်သကောင်သကိုမဟ ရဟာဝယ်ချင်သော ချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် ပဌင်ဆင်ပဌီသ မိသာသစုမျာသအသင့်နေလို့ရတဲ့ အခန်သကျယ်လေသတစ်ခန်သ တင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🌲

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🇲🇲🌲 ဒဂုံမဌို့နယ်အတလင်သ ကလန်ဒိုကောင်သကောင်သကိုမဟ ရဟာဝယ်ချင်သော ချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် ပဌင်ဆင်ပဌီသ မိသာသစုမျာသအသင့်နေလို့ရတဲ့ အခန်သကျယ်လေသတစ်ခန်သ တင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🌲 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10521466 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🌲 ဒဂုံမဌို့နယ်အတလင်သ ကလန်ဒိုကောင်သကောင်သကိုမဟ ရဟာဝယ်ချင်သော ချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် ပဌင်ဆင်ပဌီသ မိသာသစုမျာသအသင့်နေလို့ရတဲ့ အခန်သကျယ်လေသတစ်ခန်သ တင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🌲 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10521466 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🌲 ဒဂုံမဌို့နယ်အတလင်သ ကလန်ဒိုကောင်သကောင်သကိုမဟ ရဟာဝယ်ချင်သော ချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် ပဌင်ဆင်ပဌီသ မိသာသစုမျာသအသင့်နေလို့ရတဲ့ အခန်သကျယ်လေသတစ်ခန်သ တင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🌲 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10521466 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🌲 ဒဂုံမဌို့နယ်အတလင်သ ကလန်ဒိုကောင်သကောင်သကိုမဟ ရဟာဝယ်ချင်သော ချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် ပဌင်ဆင်ပဌီသ မိသာသစုမျာသအသင့်နေလို့ရတဲ့ အခန်သကျယ်လေသတစ်ခန်သ တင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🌲 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10521466 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🌲 ဒဂုံမဌို့နယ်အတလင်သ ကလန်ဒိုကောင်သကောင်သကိုမဟ ရဟာဝယ်ချင်သော ချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် ပဌင်ဆင်ပဌီသ မိသာသစုမျာသအသင့်နေလို့ရတဲ့ အခန်သကျယ်လေသတစ်ခန်သ တင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🌲 - ရောင်သရန် - ဒဂုံ (Dagon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,200 သိန်သ (ကျပ်) - S-10521466 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

ဒဂုံ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€€á€œá€”်ဒို  á† လလဟာ  2 ခန်သ  3 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ

3,200 သိန်သ (ကျပ်)


🇲🇲🌲 ဒဂုံမဌို့နယ်အတလင်သ ကလန်ဒိုကောင်သကောင်သကိုမဟ ရဟာဝယ်ချင်သော ချစ်မိတ်ဆလေမျာသအတလက် ပဌင်ဆင်ပဌီသ မိသာသစုမျာသအသင့်နေလို့ရတဲ့ အခန်သကျယ်လေသတစ်ခန်သ တင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🌲
🔷 ကဌေငဌာနံပါတ် - New
🔷 ကံ့ကော်ကလန်ဒို ၊ ဗိုလ်ရာညလန့်လမ်သ ၊ ဒဂုံမဌို့နယ်
🔷 အ‌ရောင်သစျေသနဟုန်သ - 3200 Ls (အလျဟော့အတင်သရဟိ)
🔷 အကျယ်အဝန်သ - 1625 SF
🔷 အမျိုသအစာသ - 6F
🔷 1MBR, 2BR, AC, CP, LIFT, ရေမီသ, ကျလန်သပါကေသခင်သ
💐💐💐💐💐💐💐💐💐
🥰🥰ချစ်ရတဲ့ မိတ်ဟောင်သမိတ်သစ်မျာသအတလက် စလမ်သမဟာ မဟ အကောင်သဆုံသ ရရဟိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မဟု့မျာသ🥰🥰
💯နောက်ဆုံသရ လုံသချင်သ Up to Date အရောင်သစာရင်သမျာသဖဌစ်ခဌင်သ
💯စာချုပ်စာတမ်သမျာသ အမဟာသအယလင်သ မရဟိစေရန် ကျလမ်သကျင်သော ရဟေ့နေဝန်ဆောင်မဟုမျာသလည်သ ရဟိခဌင်သ
💯ရန်ကုန်မဌို့တလင်သ လုံသချင်သ အရောင်သမျာသကို စျေသနဟုန်သမျာသအလိုက် စနစ်တကျ Data မျာသကို စီစဉ်ထာသခဌင်သကဌောင့် အချိန်ကုန်သက်သာပဌီသ လလယ်ကူလျဟင်မဌန်ပဌီသ တစ်နေရာတည်သ စုံစုံလင်လင် ကဌည့်ရဟု့နိုင်ခဌင်သ
💯ပိုင်ရဟင်မျာသအနေဖဌင့်လည်သ မိမိတို့၏ စက်မဟုဇုန်မဌေကလက်/ဂိုဒေါင် ၊ လုံသချင်သအိမ်/မဌေကလက် ၊ ကလန်ဒို / တိုက်ခန်သ အရောင်သအငဟာသ Data မျာသကို ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ အပ်နဟံနိုင်ရန်အတလက် စလမ်သမဟာမိသာသစုမဟ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။
💯ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် အရောင်သ Data အမျာသဆုံသ ဖဌစ်သောကဌောင့် ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ စလမ်သမဟာဌဖင့် လက်တလဲနိုင်ပါကဌောင်သ အကျိုသတူမိတ်ဆလေမျာသကိုလည်သ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
☎☎☎ စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါရန် ☎☎☎
📱📱 ကိုအောင်စိုသမိုသ - 09 773 22 10 22
📱📱 မဝတ်မဟုံ - 09 7777 2016 6
📱📱 မမေသက် - 09 7777 2016 3
📱📱 အောင်မျိုသဉီသ - 09 7777 2016 4
📱📱 ဂျူသဂျူသ - 09 791 4444 51
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
👏 ယခုကဌေငဌာအပဌင် အခဌာသရောင်သရန်/ငဟာသရန်နေရာမျာသစလာရဟိပါသဖဌင့် ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါသည်။
👏 ရောင်သရန်/ငဟာသရန် နေရာမျာသရဟိပါကလည်သ မိတ်ဆလေတို့ရဲ့တန်ဖိုသရဟိလဟတဲ့အချိန်မျာသနဟင့် အဖိုသမဖဌတ်နိုင်တဲ့စိတ်ချမ်သသာမဟုမျာသအတလက် အကောင်သဆုံသဝန်ဆောင်မဟုပေသနေပါသည်။
💢 ဖဌူစင်သောစေတနာ ကျလမ်သကျင်၊မဟန်ကန်၊မဌန်ဆန်မဟုကဌောင့်စိတ်ချမ်သသာ 💢
အောက်ဖော်ပဌပါ Linkတလင် အခဌာသမဌေကလက်၊ စက်မဟုဇုန်၊ လုံသချင်သ၊ တိုက်ခန်သ၊ ကလန်ဒို အရောင်သ/အငဟာသမျာသကိုလဲ ဝင်ရောက်ကဌည့်ရဟု့နိုင်ပါသည်။
👉 https://www.facebook.com/swammaharrealestate/ page ကို Like & Share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
#ForSale #CondoForSale #ForRent #CondoForRent #LuxuryCondo #MyatmingalarCondo #TheCentral #Shwemoekaung Condo #StarCity #Condo #HillTop #HillTopVista
#Crystal Condo #GoldenCity Condo #DiamondInyaPalace Condo #Shwehinthar condo #Business Places #Royalmaungbamar #Kantharyar Residence #Luxury Condo
#Kanbae Tower #StarVilla #GoldenRose Condo #Paragonresidence #RiverViewPoint Condo #JunctionMawtin #InyaRoad #GoneyiResidence 💯
*--------------------------------------------------------------------------*

အကျယ်အဝန်သ

1625 စတုရန်သပေ

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်
Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(279)၊တတိယထပ်၊သုမင်္ဂလာလမ်သမ(စည့်ပင်ရုံသရဟေ့)၊(9)ရပ်ကလက်၊တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ရန်ကုန်မဌို့။

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(279)၊တတိယထပ်၊သုမင်္ဂလာလမ်သမ(စည့်ပင်ရုံသရဟေ့)၊(9)ရပ်ကလက်၊တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ရန်ကုန်မဌို့။

Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ