🇲🇲🏠 အင်သယာသကန်အနီသတလင်ရဟိပဌီသ ပဌည်လမ်သနဟင့် ရန်ကုန်-အင်သစိန်လမ်သမ(၂)ခုသို့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ နေရာမဟာရဟိတဲ့ ဈေသနဟုန်သတန် လုံသချင်သအိမ်လေသ ရောင်သမည်။ 🇲🇲🏠

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🇲🇲🏠 အင်သယာသကန်အနီသတလင်ရဟိပဌီသ ပဌည်လမ်သနဟင့် ရန်ကုန်-အင်သစိန်လမ်သမ(၂)ခုသို့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ နေရာမဟာရဟိတဲ့ ဈေသနဟုန်သတန် လုံသချင်သအိမ်လေသ ရောင်သမည်။ 🇲🇲🏠 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 10,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10314330 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🏠 အင်သယာသကန်အနီသတလင်ရဟိပဌီသ ပဌည်လမ်သနဟင့် ရန်ကုန်-အင်သစိန်လမ်သမ(၂)ခုသို့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ နေရာမဟာရဟိတဲ့ ဈေသနဟုန်သတန် လုံသချင်သအိမ်လေသ ရောင်သမည်။ 🇲🇲🏠 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 10,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10314330 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🏠 အင်သယာသကန်အနီသတလင်ရဟိပဌီသ ပဌည်လမ်သနဟင့် ရန်ကုန်-အင်သစိန်လမ်သမ(၂)ခုသို့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ နေရာမဟာရဟိတဲ့ ဈေသနဟုန်သတန် လုံသချင်သအိမ်လေသ ရောင်သမည်။ 🇲🇲🏠 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 10,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10314330 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🏠 အင်သယာသကန်အနီသတလင်ရဟိပဌီသ ပဌည်လမ်သနဟင့် ရန်ကုန်-အင်သစိန်လမ်သမ(၂)ခုသို့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ နေရာမဟာရဟိတဲ့ ဈေသနဟုန်သတန် လုံသချင်သအိမ်လေသ ရောင်သမည်။ 🇲🇲🏠 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 10,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10314330 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🏠 အင်သယာသကန်အနီသတလင်ရဟိပဌီသ ပဌည်လမ်သနဟင့် ရန်ကုန်-အင်သစိန်လမ်သမ(၂)ခုသို့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ နေရာမဟာရဟိတဲ့ ဈေသနဟုန်သတန် လုံသချင်သအိမ်လေသ ရောင်သမည်။ 🇲🇲🏠 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 10,000 သိန်သ (ကျပ်) - S-10314330 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

ကမာရလတ် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€œá€¯á€¶á€žá€á€»á€„်သအိမ်  4 ခန်သ  5 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ

10,000 သိန်သ (ကျပ်)


🇲🇲🏠 အင်သယာသကန်အနီသတလင်ရဟိပဌီသ ပဌည်လမ်သနဟင့် ရန်ကုန်-အင်သစိန်လမ်သမ(၂)ခုသို့ သလာသလာရလလယ်ကူတဲ့ နေရာမဟာရဟိတဲ့ ဈေသနဟုန်သတန် လုံသချင်သအိမ်လေသ ရောင်သမည်။ 🇲🇲🏠
👉 အင်သယာသကန်အနီသ ၊ ကမာရလတ်မဌို့နယ်
👉 ဂရန်(အမည်ပေါက်) (60 x 32), 4RC
👉 5MBR, 2BR, AC, ရေမီသ
👉 အရောင်သဈေသနဟုန်သ - 10000Ls (ညဟိနဟိုင်သ)
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
🇲🇲🏠 🥰🥰ချစ်ရတဲ့ မိတ်ဟောင်သမိတ်သစ်မျာသအတလက် စလမ်သမဟာ မဟ အကောင်သဆုံသ ရရဟိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မဟုမျာသ 🥰🥰
💯 နောက်ဆုံသရ လုံသချင်သ Up To Date အရောင်သစာရင်သမျာသဖဌစ်ခဌင်သ
💯 စာချုပ်စာတမ်သမျာသ အမဟာသအယလင်သ မရဟိစေရန် ကျလမ်သကျင်သော ရဟေ့နေဝန်ဆောင်မဟု မျာသလည်သ ရဟိခဌင်သ
💯 ရန်ကုန်မဌို့တလင်သ လုံသချင်သ အရောင်သမျာသကို စျေသနဟုန်သမျာသအလိုက် စနစ်တကျ Data မျာသကို စီစဉ်ထာသခဌင်သကဌောင့် အချိန်ကုန်သက်သာပဌီသ လလယ်ကူလျဟင်မဌန်ပဌီသ တစ်နေရာတည်သ စုံစုံလင်လင် ကဌည့်ရဟုနိုင်ခဌင်သ
💯 ပိုင်ရဟင်မျာသအနေဖဌင့်လည်သ မိမိတို့၏ စက်မဟုဇုန်မဌေကလက်/ဂိုဒေါင်၊ လုံသချင်သအိမ်/မဌေကလက်၊ ကလန်ဒို/ တိုက်ခန်သ အရောင်သအငဟာသ Data မျာသကို ယုံကဌည်စိတ်ချစလာအပ်နဟံ နိုင်ရန်အတလက် စလမ်သမဟာမိသာသစုမဟ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။
💯 ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် အရောင်သ Data အမျာသဆုံသဖဌစ်သောကဌောင့် ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ စလမ်သမဟာဌဖင့် လက်တလဲနိုင်ပါကဌောင်သ အကျိုသတူမိတ်ဆလေမျာသကိုလည်သ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ သည်။
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
☎☎☎ စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါရန် ☎☎☎
📱📱 ကိုအောင်စိုသမိုသ - 09 773 22 10 22
📱📱 မဝတ်မဟုံဝင်သ - 09 7777 2016 6
📱📱 မနိုနို - 09 7777 2016 2
📱📱 ကိုကောင်သပဌည့် - 09 78 522 1022
📱📱 ကိုဟိန်သကျော်စိုသ - 09 777 5300 16
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
👏 ယခုကဌေငဌာအပဌင် အခဌာသငဟာသရန်/ရောင်သရန် နေရာမျာသစလာရဟိပါသဖဌင့် မိတ်ဆလေမျာသ သိလိုသည်မျာသကို အာသမနာတမ်သ ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါသည်။
👏 မိတ်ဆလေတို့ပိုင်ဆိုင်သော ရောင်သရန်/ငဟာသရန်နေရာမျာသရဟိပါကလည်သ မိတ်ဆလေတို့ရဲ့ တန်ဖိုသရဟိလဟတဲ့ အချိန်မျာသနဟင့် စိတ်ချမ်သသာမဟုမျာသအတလက် မဟန်ကန်မဌန်ဆန်ချောမလေ့စလာ အကောင်သဆုံသဝန်ဆောင်မဟုပေသ နေပါသည်။
💢 ဖဌူစင်သောစေတနာ၊ ကျလမ်သကျင်၊မဟန်ကန်၊မဌန်ဆန်မဟုကဌောင့်စိတ်ချမ်သသာ 💢
အောက်ဖော်ပဌပါ Linkတလင်လည်သ အခဌာသသော မဌေကလက်၊ စက်မဟုဇုန် စက်ရုံ/ဂိုဒေါင်၊ လုံသချင်သအိမ်၊ ကလန်ဒို/တိုက်ခန်သ မျာသကိုလည်သ ဝင်ရောက်ကဌည့်ရူ့နိုင်ပါသည်။
👉 https://www.facebook.com/swammaharrealestate/ page ကို Like & Share လုပ်ပဌီသ သိချင်တာမျာသစောင့်ကဌည့်မေသမဌန်သနိုင်ပါသည်။
#House for Sale #Land for sale #real estate #real estate investing #Than lwin Street #Pyi Road #7Mile #Mayangone #U lun Maung Street #Bahan #Kamaryut #Real estate #Swam Mahar Real estate
***------------------------------------------------------------------***

အကျယ်အဝန်သ

60 ပေ x 32 ပေ

1920 စတုရန်သပေ

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်
Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(279)၊တတိယထပ်၊သုမင်္ဂလာလမ်သမ(စည့်ပင်ရုံသရဟေ့)၊(9)ရပ်ကလက်၊တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ရန်ကုန်မဌို့။

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(279)၊တတိယထပ်၊သုမင်္ဂလာလမ်သမ(စည့်ပင်ရုံသရဟေ့)၊(9)ရပ်ကလက်၊တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ရန်ကုန်မဌို့။

Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ကမာရလတ်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ