🏜 ရန်ကုန်မဌို့ 🏜 ဒဂုံ (အရဟေ့ပိုင်သ) မဌုိ့နယ် 🏜 157 ရပ်ကလက် 🏜 ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ 🏜 မဌေသီသသန့် အရောင်သ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🏜 ရန်ကုန်မဌို့
🏜 ဒဂုံ (အရဟေ့ပိုင်သ) မဌုိ့နယ်
🏜 157 ရပ်ကလက်
🏜 ပေ ၄၀ ပေ ၆၀
🏜 မဌေသီသသန့် အရောင်သ - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သ (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-10235765 | iMyanmarHouse.com
  • 🏜 ရန်ကုန်မဌို့
🏜 ဒဂုံ (အရဟေ့ပိုင်သ) မဌုိ့နယ်
🏜 157 ရပ်ကလက်
🏜 ပေ ၄၀ ပေ ၆၀
🏜 မဌေသီသသန့် အရောင်သ - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သ (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-10235765 | iMyanmarHouse.com
  • 🏜 ရန်ကုန်မဌို့
🏜 ဒဂုံ (အရဟေ့ပိုင်သ) မဌုိ့နယ်
🏜 157 ရပ်ကလက်
🏜 ပေ ၄၀ ပေ ၆၀
🏜 မဌေသီသသန့် အရောင်သ - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သ (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-10235765 | iMyanmarHouse.com
  • 🏜 ရန်ကုန်မဌို့
🏜 ဒဂုံ (အရဟေ့ပိုင်သ) မဌုိ့နယ်
🏜 157 ရပ်ကလက်
🏜 ပေ ၄၀ ပေ ၆၀
🏜 မဌေသီသသန့် အရောင်သ - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သ (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-10235765 | iMyanmarHouse.com
  • 🏜 ရန်ကုန်မဌို့
🏜 ဒဂုံ (အရဟေ့ပိုင်သ) မဌုိ့နယ်
🏜 157 ရပ်ကလက်
🏜 ပေ ၄၀ ပေ ၆၀
🏜 မဌေသီသသန့် အရောင်သ - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သ (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-10235765 | iMyanmarHouse.com
  • 🏜 ရန်ကုန်မဌို့
🏜 ဒဂုံ (အရဟေ့ပိုင်သ) မဌုိ့နယ်
🏜 157 ရပ်ကလက်
🏜 ပေ ၄၀ ပေ ၆၀
🏜 မဌေသီသသန့် အရောင်သ - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သ (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-10235765 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
16 Jul 2022 2:59 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်518 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-10235765

ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

မဌေကလက် ၊ ခဌံကလက်

40 ပေ x 60 ပေ 2400 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 135 သိန်သ (ကျပ်)

#OS000323
သိန်သ(135)ညဟိနဟိုင်သ
ရန်ကုန်မဌို့ ဒဂုံမဌို့သစ်အရဟေ့ပိုင်သ (157)ရပ်ကလက် မင်သရဲကျော်စလာလမ်သမကဌီသအနီသ

မဌေသီသသန့်အရောင်သ
အကျယ်အဝန်သပေ ၄၀"×၆၀"

စျေသတန် ပတ်ဝန်သကျင်ကောင်သနေရာသန့်လေသ ဖဌစ်တဲ့အတလက် လက်မလလဟတ်ရအောင် အမဌန်ဆုံသဆက်သလယ်လိုက်ပါ 🙏

𝗗𝗮𝘁𝗮 ထဲတလင်မပါသောဒဂုံလေသမဌို့နယ်/
မဌို့နယ်စုံ/မဌေ/ 𝗰𝗌𝗻𝗱𝗌 /လုံသခဌင်သအငဟါသ/
အရောင်သမျာသ
‌
လုံသခဌင်သအရောင်သမျာသစလာနဟင့်
တခဌာသမဌို့နယ်မျာသမဟမဌေအရောင်သ/အ၀ယ်/အငဟါသမျာသစလာရဟိပါသည်
လူကဌီသမင်သတို့သုံသမယ့်ငလေပေါ်မူတည်ပီသပဌပေသနိုင်ပါသည်

ဖုန်သဖဌင့်ဆက်သလယ်စုံစမ်သပါကလည်သ မေသသမျဟကို သေချာစလာဖဌေကဌာသပဌီသ သိလိုသမျဟကို ဖော်ရလေစလာဖဌင့် ရဟင်သပဌပေသနေပါပဌီ

𝙏𝙖𝙩 𝙉𝙖𝙮 𝙒𝙀𝙣 𝙍𝙚𝙖𝙡 𝙀𝙚𝙩𝙖𝙩𝙚 𝘟𝙀𝙢𝙥𝙖𝙣𝙮
𝗣𝗵::𝟬𝟵𝟰𝟰𝟎𝟬𝟮𝟱𝟳𝟰𝟮/𝟬𝟵𝟰𝟮𝟬𝟭𝟬𝟳𝟬𝟮𝟭/𝟬𝟵𝟮𝟲𝟎𝟎𝟱𝟎𝟎𝟎𝟱

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐄(𝟭) :: 𝟬𝟵𝟰𝟮𝟱𝟯𝟬𝟲𝟭𝟲𝟳 / 𝟬𝟵𝟮𝟱𝟲𝟎𝟰𝟭𝟎𝟳𝟳

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐄(𝟮) :: 𝟬𝟵𝟮𝟱𝟰𝟲𝟬𝟳𝟵𝟬𝟬 / 𝟬𝟵𝟳𝟰𝟬𝟵𝟮𝟭𝟳𝟱𝟲

တက်နေဝန်သ အိမ်ခဌံမဌေအကျိုသဆောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ရုံသလိပ်စာ -အမဟတ် (𝟭𝟵𝟲) ၊ (𝟯𝟱)ရပ်ကလက် ၊ ပင်လုံလမ်သမကဌီသပေါ် ၊ ၊ မဌောက်ဒဂုံ ကျောင်သလမ်သမဟတ်တိုင်ရဟေ့ ။

ရုံသခလဲလိပ်စာ- အမဟတ် (𝟮𝟮𝟬) ၊ (𝟱)ရပ်ကလက် ၊ ပါရမီလမ်သမကဌီသပေါ် ၊ တောင်ဥက္ကလာပ ပင်သယမဟတ်တိုင်ရဟေ့ ။

#တိုက်ခန်သအရောင်သ
#လုံချင်သအိမ်အရောင်သ
#မဌောက်ဒဂုံလုံသချင်သအိမ် #property
#မဌောက်ဒဂုံအိမ်ခဌံမဌေ #realestateforsale
#မဌေသီသသန့် #northdagon
#အရဟေ့ဒဂုံအိမ်ခဌံမဌေ

အချက်အလက်မျာသ

  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

တက်နေဝန်သ အိမ်ခဌံမဌေအကျိုသဆောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

တက်နေဝန်သ အိမ်ခဌံမဌေအကျိုသဆောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ