မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
 • မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် #(၃၅)ရပ်ကွက်တွင် (ညှိနှိုင်းဈေး)ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် 3RC လုံးချင်းတိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 5,900 သိန်း (ကျပ်) - S-10176793 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
2 Jul 2022 2:36 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်357 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-10176793

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

အိပ်ခန်း 8 ခန်း ရေချိုးခန်း 5 ခန်း

ဈေးနှုန်း 5,900 သိန်း (ကျပ်)

မြောက်ဒဂုံ ၊ ( ၃၅ )ရပ်ကွက် 3.5 RC ကို သိန်း၅၉၀၀ ထဲနဲ့ရမှာနော်

မြေအကျယ် - ၄၀’ x ၆၀’
ဂရမ် -၄၁’ x ၆၀'
အိမ်အကျယ် - ၃၀’ x ၄၅’ (5000 sqft ဝန်းကျင်)
အရှေ့တောင်ဘက်အလှည့်
(တပင်ရွှေထီးလမ်းမကြီးကျောကပ်လမ်း /လမ်းမကြီး ကျောကပ်ခြံ)

၅,၉၀၀ သိန်း(ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းပေးပါမည်)
အိမ်သက်တမ်း - 1.Feb.2022ပြီးစီးပါသည်

Master Room - 4
Single Room - 4
Shower/Common Toilet - 3
မီတာ - ၃ လုံး
အဲကွန်း - ၈ လုံး
1000Ltr Tank - ၃ လုံး
Jet Pump - ၃ လုံး
Pressure Pump - ၃ လုံး
အဝီစိရေရေမော်တာ+Air Compressor - 1 set
ခြံတံခါး - Remote Motor System
ခြံတွင်း - CCTV 6 channels + Solar Lights ၅ လုံး
Living Room - ကျွန်းပါကေး
Dining Room - ကြွေပြား
Master/Single Rooms - SPC Vinyl Floor
ခြံအတွင်းမြေပို - Paver Block အပြည့်ခင်းထာ
3.5 RC စစ်စစ်ပါခင်ဗျာ (Roof Slab)
နေထိုင်ဖို့ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်
(ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ဆောက်လုပ်ထားပါသည် အရည်အသွေးပိုင်း အာမခံပါတယ်)
-Structure / Drawing Plans + Electrical Plans + Piping Plans အသေးစိတ် အကုန်ပေးနိုင်ပါသည်-
မြေညီ - Master Room - 2, Dining/Kitchen Room - 1, Living Room - 1, Shower+Common Toilet - 1.
ပ ထပ် - Master Room - 1, Single Room - 2, Dining/Kitchen Room - 1, Living Room - 1, Shower+Common Toilet - 1.
ဒု ထပ် - Master Room - 1, Single Room - 2, Dining/Kitchen Room - 1, Living Room - 1, Shower+Common Toilet - 1.
Roof Slab - Living Space With Roof Slab - 1, Shower+Common Toilet - 1.
⚠️ဝယ်ယူမည့်သူအတွက်အားသာချက်လေးများကတော့

(၁)အပြင်လှေကားဖြစ်သဖြင့် မိသားစုဝင်များသောသူများ အိမ်ထောင်ပြုပြီး သားသမီးများကို တစုတဝေးတည်း နေထိုင်ဖို့ စီမံပေးနိုင်ခြင်း
(တစ်လွှာခြင်းစီတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အပြည့်စုံပါရှိပါသည်)

(၂)တစ်လွှာခြင်း သီးသန့် မီတာ+ရေတင်စနစ်ဖြစ်သဖြင့် တလွှာခြင်းငှါးရမ်းနိုင်ခြင်း
(အဝီစိ Auto ရေတင်စနစ်တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်)

(၃)တပင်ရွှေထီးလမ်းမကြီး ကျောကပ်တွက်တည်ရှိပြီး ဈေးနီးသဖြင့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအတွက်သင့်တော်ခြင်း
(ခြံရှေ့လမ်းကျယ်+ခြံတွင်း ကား ၃ စီး+ခြံပြင် ကား ၃ စီးရပ်နိုင်ပါသည်)

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

Vibe Genius Property ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ