ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာအနီး မှာရှိတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေး ဈေးတန်တန်လေးဖြင့်ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အမြန်ဌားမည် 🏠 - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45 သိန်း (ကျပ်) - R-20562889 | iMyanmarHouse.com
20 Sep 2023 10:29 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်823 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-20562889

ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

40 ပေ x 100 ပေ 4000 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 6 ခန်း ရေချိုးခန်း 3 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 45 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

📍အိမ်လေးရဲ့တည်နေရာလေးကတော့ အမှတ် (တ/၁၆) မင်းရဲကျော်စွာလမ်း(၇)ရပ်ကွက် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီး အနီးအနားမှာလည်း ဒဂုံရိပ်မွန်အိမ်ယာ,ဒဂုံတဣသိုလ်နှင့် 1 မိနစ် Drive,နာမည်ကျော် ဒဂုံအရှေ့ ၈ ရပ်ကွက်ဈေး wet market သို့ 1 မိနစ် drive,အရှေ့ဒဂုံcity mart သို့ 1 မိနစ် drive ၊ အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည့် အပြင် ဒဂုံတဣသိုလ်မှအပြန် main လမ်းမကြီးပေါ်မှာလည်းတည်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သွားလာရလွယ်ကူပြီးအချက်အချာကျတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

⛳️ခြံလေးရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ ပေ 40' x 100' ကျယ်ဝန်းပြီး အဆောက်အဦးအကျယ် 34' x 52' ပေတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် မိသားစုနှင့်တူတူကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနေထိုင်ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ရုံးခန်းဆိုင်ခန်း၊ company လုပ်ငန်း၊
ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ private school & International school ဖွင့်ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် အထူးသင့်တော်တဲ့ နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
(အခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ school သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ချိန်ဆလို့ရဖို့ sq ft လေးတွေပါတွက်ပြထားပါတယ်)
လက်ရှိပါပြီးသားအခန်းတွေကိုတော့,သတ်မှတ်ချက်အရမပါမဖြစ်ပါရမယ့်lab ခန်း, scienceခန်း, computer ခန်း, ဆရာ/မ နားနေခန်း,meeting ခန်းစသဖြင့် plan ချနိုင်ပြီးကျန်ရှိတဲ့ hall area တွေကိုစည်းမျဉ်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အခန်းအကျယ်အဝန်းရအောင်လိုသလိုကန့်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတာမို့ private school, international school အသုံးပြုမယ့်သူများတွက်ချက်နိုင်ဖို့ပါ။

🏠တိုက်အတွင်းမှာတော့ မြေညီထပ်(၇ပေအမြင့်ထပ်ခိုးပါ) ,ပထမထပ်,ဒုတိယအထပ်တို့အပြင်Roof slap type ဖြစ်ပြီးအပေါ်ဆုံးအမိုးထပ်ကိုပါလိုသလိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ရှားပါးအဖိုးတန်တိုက်အိမ်လေးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸မြေညီထပ်မှာထပ်ခိုးပါ ပြီး
Master room -1ခန်း (306 sq ft)
Single room -1ခန်း (170 sq ft)
Store room -1 ခန်း
Kitchen room
ဘိုထိုင်အိမ်သာ ,ရေချိုးခန်း ၂ ခု ပါဝင်ပါတယ်။
ရှေ့မှာ hall အနေနဲ့ (930 sq ft ကျန်ပါတယ်)
မြေညီရဲ့ထပ်ခိုးအမြင့် က 7 ပေ ရှိပြီးဘာမှကန့်မထားတဲ့ hall tpye ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲလုပ်လုပ်အသုံးတည့်ပါတယ်နော်။

🔸ပထမထပ်မှာ
ရှေ့ဝရန်တာ၊နောက်ဝရန်တာပါပြီး
Master room -1 ခန်း(306 sq ft)
Single room -2 ခန်း(170 sq ft စီ)
Kitchen room
ဘိုထိုင်အိမ်သာ ရေချိုးခန်း ၂ ခုပါဝင်ပါတယ်။
​ရှေ့မှာ hall အနေနဲ့ ( 340 sq ft ) ကျန်ပါတယ်။

🔸ဒုတိယထပ်မှာလည်း
ရှေ့ဝရန်တာ၊နောက်ဝရန်တာပါပြီး
Master room -1 ခန်း(306 sq ft)
Kitchen room
ဧည့်ခန်း hall type မို့ ( 1100 sq ft ရှိတဲ့ hall ပါ)
ဘိုထိုင်အိမ်သာ ရေချိုးခန်း ၂ခု ပါဝင်ပါတယ်။
ဒုတိယထပ်,တတိယထပ်တွေကိုတက်ဖို့လှေကားခွင်ကိုခြံထဲ,အပြင်ဖက်ကနေတိုက်ရိုက်ဝင်ထွက်လို့ရအောင်လှေကားခွင်ဘေးအပေါက်ပါတာမို့အပေါ်ထပ်တက်မယ့်သူများအတွက်မြေညီထပ်ကနေအဝင်အထွက်မလုပ်ဘဲသီးသန့်ဖြစ်စေဖို့အိုင်ဒီယာဆန်းလေးနဲ့အကျိုးရှိစေတဲ့ design လေးကလုံးဝအားသာချက်ကြီးတစ်ခုလို့ဆိုချင်ပါတယ်။💚

🔸ဒါ့အပြင် အိမ်ရှေ့မှာလက်ရှိဖွင့်ထားသော Mini mart သီးသန့်အဆောက်အဦး 25' x 25' ပေပါရှိတဲ့အတွက် mini mart ပဲဆက်ဖွင့်တာဖြစ်စေ ဆက်မဖွင့်ရင်တောင် business သီးသန့်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ် reception/office ရယ် operation area ကိုသီးသန့်ခွဲထားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီ building လေးကအခွင့်ကောင်းတစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်။ခြံဝန်းအတွင်း အိမ်သာ - ၁ ခု လည်းပါရှိပြီးခြံအတွင်း ကား ၃စီးရပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။( ကိုယ့် customerတွေ/client တွေ/ လာရောက်စုံစမ်းသူတွေ/ အပြင်ကလာရောက်သူဧည့်သည်တွေ toilet အသုံးပြုချင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်ထဲကနေဖြတ်မသွားစေရဘဲခြံထဲ toilet ကိုအသုံးပြုနိုင်တာကလဲလုပ်ငန်းခွင်ကိုပို safe ဖြစ်စေသလိုသီးသီးသန့်သန့်သပ်ရပ်သန့်ရှင်းမှုကိုလဲပိုပေါ်လွင်စေလို့အားသာချက်တစ်ခုပါ။လမ်းမကြီးနဲ့ခြံကြားမှာကားရပ်စရာနေရာလဲလုံလုံလောက်လောက်ကျန်တဲ့အတွက်ကားရပ်ဖို့စိတ်ပူရန်အကြောင်းမရှိတာကတော့ ကဲဘာလိုသေးလဲပေါ့။

🔸အခုလိုမျိုးအဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ 3 ထပ်ခွဲ RC လုံးခြင်းအိမ်လေးကိုတော့ လက်ရှိ‌ဝင်ငွေ ၁ ရက် ၅ သိန်းရှိတဲ့ဆိုင်နေရာအပါတဝင်းလုံးဆိုငှားခ 💰 ၄၅ သိန်း ဖြစ်ပြီး ဆိုင်နေရာမပါလျှင်တော့ 💰 သိန်း ၄၀ ပဲကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ဌားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောင့် အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ဌားရမ်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက်နဲ့အညီအရမ်းတန်တာမို့အမြန်လက်ဦးမှရပါမယ်။

,,🖤လိုအပ်ခဲ့ရင်ဘေးဖက်ကပ်ရက် မြေသီးသန့်40'x100' ကျောကပ်မြေကွက်၂ ခုတွဲရက်(မင်းရဲကျော်စွာနဲ့ရာဇာဓိရာဇ်လမ်းမကြီးကျောပေါက်နောက်ပေါက်)(total 40'x200') ကိုငှားခသီးသန့်နဲ့တပါတည်းတွဲငှား​ပေးလို့ရတာကတော့ so amazing ပေါ့နော် 🖤
အဆောက်အဦးနဲ့အတူကပ်ရက်မြေကိုတကွက်ထဲပဲတွဲငှားချင်တယ်ဆို လဲညှိနှိုင်းပေးပါ့မယ် 🖤

🔸အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့ အခုပဲ ဖုန်း ☎ 09450000160
☎ 09251167830 ကိုသာအမြန်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

🔸အကျိူးဆောင်များလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ 💙

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ