လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
 • လှိုင်မြို့နယ် The leaf condo ရှိ Luxury Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားသည့် 𝟑𝐛𝐞𝐝𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 condo အခန်းလေး အမြန်ငှားရန် ရှိသည် ✨ - ငှါးရန် - လှိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 22 သိန်း (ကျပ်) - R-20533649 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
4 Sep 2023 2:48 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1122 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-20533649

လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကွန်ဒို၉ လွှာ

1728 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 4 ခန်း ရေချိုးခန်း 4 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 22 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် 

🔸ကွန်ဒိုလေးရဲ့တည်နေရာကတော့ လှိုင်မြို့နယ် ၊ တမ္မသုခကျောင်းလမ်း တွင်တည်ရှိပြီးသွားလာရလွယ်ကူတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်

🔰အနီးအနားတွင် ထင်ရှားသည့်နေရာများကတော့ 🔰
✔ ISM International School
✔ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (လှိုင်နယ်မြေ)
✔ Golf Practice Range
✔ MICT Park
✔ စံရိပ်ငြိမ်ဂမုန်းပွင့်
✔ စိန်ဂေဟာ (ပါရမီ)
✔ အင်းယားကန် တို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တကယ့်ကို အချက်အချာကျတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး

🔰9 Floor
- Room size- 1728'sqft
- Master bedroom (1)
- Single bedrooms (2)
- Maidroom (1) include bathroom
- Study Room (1)
- Kitchen
-အခန်းတွင်း 24နာရီမီးရရှိပြီး
-24hours backup generator ပါရှိခြင်း
- ကားပါကင်တစ်ီးစာပါခြင်း
- Aircon (6) တို့ပါရှိသည့် Fully_Furnished ပြင်ဆင်ထားတဲအတွက် လက်မလွှတ်ပဲအထူးဌားရမ်းသင့်တဲ့ အခန်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်

✨𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 ✨
Swimming Pool / Car parking / Gym/ BBQ Area / Lobby / BackUp /24hr Security ပါဝင်ခြင်း
✔ Restaurant & Coffee Shop၊ Retail Shop များပါဝင်ခြင်း
✔ ၂၄ နာရီမီးရရှိနိုင်ခြင်း
✔ ၂၄ နာရီ Security Service နှင့် သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှု ပါဝင်ခြင်း
✔ ကားပါကင်နေရာများပါဝင်ခြင်း
✔ Firefighting System များပြည့်စုံစွာပါဝင်ခြင်း အစရှိတဲ့ Facilities တွေအပြည့်စူံပါဝင်ပါတယ်။

💵အငှား-22သိန်း ( ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် )

🔸ဆက်သွယ်ရန် - 📲📲09951888888
📲📲09263707507

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

လှိုင်မြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ