ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်းလေးဌားချင်ပါတယ် - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7.50 သိန်း (ကျပ်) - R-20172206 | iMyanmarHouse.com
30 Jan 2023 2:03 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1648 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-20172206

ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကွန်ဒို

836 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 2 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 7.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဧရာချမ်းသာကွန်ဒိုအခန်း လေး ဌားချင် ပါတယ်

တိုက်ခန်းလေးရဲ့အကျယ်အဝန်းကတော့ 836 စတုရန်းပေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ မိသားစုလိုက်သက်တောင့်သက်သာစိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်လို့ရမဲ့နေရာလေးဆိုလဲမမှားပါဖူးရှင့်

အခန်းအတွင်းမှာလဲ Decoration များကို ခန်းနားထည်ဝါစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုလက်မလွတ်ခံသင့်တဲ့ အခန်းလေး တစ်ခန်းဖြစ်ပါတယ်

အခန်းတွင်းမှာတော့
Master Bedroom - 1
Common Bedroom - 1
Living Room - 1
Kitchen Room - 1
Balcony - 1
Air-cons - 3
All built-in furniture
Bath room sanitary ware ( ဘိုထိုင် shower, vanity cabinet )များအကုန်အသစ်ထည့်သွင်းထားသည့်အပြင် ဆေးလဲ အသစ်ပြန်သုတ်ထားပါသည်။

အဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်းမှာတော့
-Lift,
-Generator
-Car Parking
-24hr Security and electricity supply
-Internet Access
-Landscaped ground
-Swimming Pool
-Gym အစရှိတဲ့ Facilities တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် တကယ့်ကို စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အပန်းဖြေနေထိုင်နိုင်မဲ့အဖိုးတန်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်

အခန်းလေးက၂၄ နာရီရေရောမီးရောရတဲ့အတွက်ကြောင့် နေဖို့အတွက်လဲအရမ်းအဆင်ပြေပီး အခန်းမှာလဲ Decoration Full Finished ဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်ပီး ဘာမှ ပြင်စရာမလိုတော့တဲ့အပြင် ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေပဲသုံးပီး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။

အိမ်ရှင်တိုက်ရိုက် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဌားရမ်းလို့ရပါတယ်

တစ်လစာဌားရမ်းခ - 💰750000 ကျပ်

အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ဖုန်းလေးသာဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် 09765606851

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ