📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
 • 📌📌 စီသပလာသရေသတိုသချဲ့ချင်သော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အချက်အချာကျတဲ့နေရာမဟာတည်ရဟိသော ခန့်ထည်သော (၂)ထပ်အဆောက်အညသကျယ် ငဟာသပါမည်။ - ငဟါသရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20137528 | iMyanmarHouse.com
13 Jan 2023 1:47 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်1562 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် R-20137528

ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

လုံသချင်သအိမ်

6000 စတုရန်သပေ

ရေချိုသခန်သ 3 ခန်သ

လစဉ်ငဟါသရမ်သခ $ 5,000 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ)

ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် 

​📌📌 နေရာ​ကောင်သ
အချက်အချာကျ၊ လူကဌိုက်မျာသလဟတဲ့ ကုန်သည်လမ်သနဟင့် ၄၅ လမ်သ ထိပ်ထောင့်မဟာရဟိတဲ့ ရဟေသဆန်လဟပပဌီသ ကိုလိုနီခေတ်က အငလေ့အသက်တလေနဲ့ ပဌည့်ဝနေတဲ့ အဆောက်အညသလေသနဟင့်
မိတ်ဆက်ပေသပါရစေ။

ဗဌိတိသျဟခေတ်တလင် ဘုံဘေဘာမာသကုမ္ပဏီဖလင့်ခဲ့သော အဆောက်အညသဖဌစ်ပဌီသ ရဟိတဲ့ သမိုင်သဝင်ရဟေသဟောင်သ Colonial Type၊ တိုက်ရဟေ့ ကာသပါကင်နေရာမျာသ နဟင့် ကျယ်၀န်သသော နဟစ်ထပ်တိုက် ဖဌစ်ပါသည်။
အဆောက်အညသအနီသအနာသတလင် ဆူသလေဘုရာသ၊မဌန်မာ့ပထမဆုံသ hotel ဖဌစ်တဲ့ Strand Hotel၊ဗိုလ်တထောင်ဘုရာသ၊ရလဟေတိဂုံဘုရာသစသည်တို့ တည်ရဟိပဌီသ ရန်ကုန်မဌို့ရဲ့ Downtown တလင်ရဟိသောကဌောင့် မည်သည့်စီသပလာသရေသလုပ်ငန်သအတလက်မဆို အထူသသင့်လျဟော်ပါသည်။
Land 66x58 = 3828 sqft.
အဆောက်အညသ အကျယ်ဝန်သကတော့ 6000 Sqft (တစ်ထပ်ကို 3000 Sqft ) ပါ
💥💥 အငဟာသစျေသနဟုန်သ - တစ်လ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5000
နေရာ
https://goo.gl/maps/XDpqbvzrrggHBHXA8

အလလန် အဆင်​ပဌေပဌီသ ကျယ်ကျယ်ဝန်သဝန်သရဟိတာမို့ အ​သေသစိတ်သိချင်တယ်၊ လာကဌည့်ချင်တယ် ဆိုရင်​တော့ အမဌန်ဆုံသ​ဖုန်သ​​ခေါ် စုံစမ်သလိုက်ပါ​​တော့။

အချက်အလက်မျာသ

 • မပဌင်ဆင်ရသေသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဗိုလ်တထောင်မဌို့နယ် ငဟါသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ