☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
 • ☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️ Code No.MH-R 277 - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 15 သိန်း (ကျပ်) - R-20020966 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း 2 ခန်း မပါ

လစဉ်ငှါးရမ်းခ

15 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)


#Rent_Shophouse_Apartment
#မြေညီထပ်ခိုးပါဆိုင်ခန်း_အငှား
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☃️☃️ #ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် ငှားရန် ရှိပါသည်။☃️☃️

တည်နေရာ ။ ။
#ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် နေရာကောင်း လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ‌မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ ဆိုင်ခန်းကျယ် အငှား
Code No.MH-R 277

အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ။ ။
25'×60'
မြေညီ+ထပ်ခိုးပါ
အောက်ထပ် Hall type + kitchen Room
ဘိုထိုင်အိမ်သာ 2 လုံးပါ
အောက်ထပ် RC ခင်း
အပေါ်ထပ် လျှာထိုးခင်း
နံရံကပ်ဗီဒိုပါ
ပြင်ဆင်ပြီး

Rent Price - 15 Lks(Nego)
အငှားဈေးနှုန်း = ၁၅ သိန်း (ညှိနှိုင်း)

#ပိုင်ရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဈေးစကားပြောနိုင်ပါသည်။

#လမ်းကြုံ၀င်ကြည့်ခြင်းနှင့်လိပ်စာအတိအကျမေးခြင်းသည်းခံပါရှင့်။
☆📲☆ မြို့နယ်စုံ လူကြီးမင်းတို့၏ လုံးချင်း ~ ကွန်ဒို ~ တိုက်ခန်း ~ စက်မှုဇုံနှင့်ဂိုထောင် ~ မြေကွက်များ ~ ဟိုတယ်အလုံးလိုက် (ရောင်း/၀ယ်/ငှါး)
ကိစ္စအရပ်ရပ်များအား (ရောင်း/ဝယ်/ငှါး) လိုသော ပိုင်ရှင်/လူကြီးမင်းများအနေဖြင့်
📱ဖုန်းဆက်၍သော်လည်းကောင်း
💬Chat box မှသော်လည်းကောင်း
💤Viber မှသော်လည်းကောင်း
📗Line မှသော်လည်းကောင်း
📧Gmail ဖြင့်သော်လည်းကောင်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံ၍ အမြန်ဆုံးအငှားဖြစ်အောင်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။

ဝယ်ယူလိုသော Customers လူကြီးမင်းများအတွက်...
ရောင်းမှား/၀ယ်မှား မဖြစ်အောင်နှင့်
ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာစေရန် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေမှ
(၁)ပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးပေးခြင်း၊
(၂)သတင်းစာကြော်ငြာထည့်ပေးခြင်းနှင့် ဂရံစစ်ပေးခြင်း၊
(၃)အရောင်း/အဝယ် ပြီးဆုံးသည်အထိ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးခြင်း၊
(၄) Sp/Gp လွှဲပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်ရှင့်။

လေးစားစွာဖြင့်
မိုးထွဋ် အိမ် ခြံ မြေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
Moe Htut Real Estate
09 25 990 30 67
09 78 777 2 123

အကျယ်အဝန်း

25 ပေ x 60 ပေ

1500 စတုရန်းပေ

အချက်အလက်များ

 • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ