ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
 • ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။ - ငှါးရန် - ဗိုလ်တထောင် (Botahtaung) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2.30 သိန်း (ကျပ်) - R-19968505 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
20 Oct 2022 2:14 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်966 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-19968505

ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း၃ လွှာ

12.5 ပေ x 45 ပေ 562.5 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 1 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 2.30 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)

Rent_Apartment
တိုက်ခန်း အငှား

ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း ငှားရန် ရှိပါသည်။

တည်နေရာ ။ ။
#ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်; #ဘိုကလေးဈေးဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်အနီး နေရာကောင်း တတိယထပ် ထပ်ခိုးပါ တိုက်ခန်း အငှား
အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ ။ ။
12.5' × 45'
3rd floor
အောက်ထပ် Hall Type
အပေါ်ထပ် 1 Bedroom
2 Aircons ပါ
လျှာထိုးခင်း/ကော်ဇောခင်း
ဘိုထိုင်အိမ်သာ 1 လုံး
နောက်ဖေးအိမ်သာရေချိုးခန်း ကြွေပြားခင်း
ပြင်ဆင်ပြီး

Rent Price - 1 Month - 2.3 Lks (Nego)
အငှားဈေးနှုန်း = ၁ လ = ‌၂ သိန်း ၃ သောင်း (ညှိနှိုင်း)

မြို့နယ်စုံ လူကြီးမင်းတို့၏ လုံးချင်း ~ ကွန်ဒို ~ တိုက်ခန်း ~ စက်မှုဇုံနှင့်ဂိုထောင် ~ မြေကွက်များ ~ ဟိုတယ်အလုံးလိုက် (ရောင်း/၀ယ်/ငှါး)
ကိစ္စအရပ်ရပ်များအား (ရောင်း/ဝယ်/ငှါး) လိုသော ပိုင်ရှင်/လူကြီးမင်းများအနေဖြင့်
ဖုန်းဆက်၍သော်လည်းကောင်း
Chat box မှသော်လည်းကောင်း
Viber မှသော်လည်းကောင်း
Line မှသော်လည်းကောင်း
Gmail ဖြင့်သော်လည်းကောင်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံ၍ အမြန်ဆုံးအငှားဖြစ်အောင်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။

ဝယ်ယူလိုသော Customers လူကြီးမင်းများအတွက်
ရောင်းမှား/၀ယ်မှား မဖြစ်အောင်နှင့်
ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာစေရန် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေမှ
(၁)ပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက်စာတမ်းများ စစ်ဆေးပေးခြင်း၊
(၂)သတင်းစာကြော်ငြာထည့်ပေးခြင်းနှင့် ဂရံစစ်ပေးခြင်း၊
(၃)အရောင်း/အဝယ် ပြီးဆုံးသည်အထိ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးခြင်း၊
(၄) Sp/Gp လွှဲပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါတယ်ရှင့်။

လေးစားစွာဖြင့်
မိုးထွဋ် အိမ် ခြံ မြေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
Moe Htut Real Estate
09 25 990 30 67
09 78 777 2 123

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ