ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
 • ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆုံ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းအနီးတြင္ လုပ္ငန္း ႐ုံးခန္းသင့္ ဓာတ္ေလွခါးပါ(၄)ထပ္တိုက္လုံးခ်င္းအငွား - ငှါးရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 70 သိန်း (ကျပ်) - R-19933440 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
3 Oct 2022 8:28 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်782 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-19933440

ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

65 ပေ x 75 ပေ 4875 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 10 ခန်း ရေချိုးခန်း 7 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 70 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)

- မာစတာခန္း (15) ခန္း
- lift
- swimming pool
- အက်ယ္ (65' × 75')
-------------------------------
-------------------------------
ကျွန်တော်၊ ကျွန်မတို့
Perfect World Real Estate Agencyမှ
📱09440 9988 40, 09440 9988 50
အောက်ပါ #ဈေးကွက်ဝင် #မြို့နယ်များ #Locationများ #အိမ်ယာများ #အဓိကနေရာ_လမ်းမကြီးများတွင်
လုပ်ငန်းနေရာ၊ Showroom, သင်းတန်းကျောင်း၊ Business Center, Company, SME, Traning Center, Bank, နိုင်ငံခြား/ပြည်တွင်းနေထိုင်ရန်၊ အစရှိတို့ 💯 အသုံးပြု နိုင်ရန်
#ငှားရမ်းခြင်း #ဝယ်ယူခြင်းအတွက်
#လုံးချင်းအိမ်၊ #အထပ်မြင့်တိုက် #မြေအဆောက်အဦ၊ #မြေကွက်များ
#အငှားချရန် #ရောင်းချရန် ရှိပါသည်။ # ဗဟန်းမြို့နယ်
- ရွှေတောင်ကြား၊ ကမ္ဘောဇ၊ အင်းယားမြိုင်၊ ရွှေတောင်ကုန်း၊ သံလွင်လမ်း။
- ဆရာစံလမ်း၊ က္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်/ဟောင်း(ရိပ်မွန်အိမ်ယာ)၊ ကမ္ဘာအေးလမ်းသွယ်။
- ရွှေဂုံတိုင်လမ်းသွယ်၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ ကိုယ်မင်းကိုယ်ချင်း၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ ဝင်္ကဘာလမ်း၊ ကန်တော်ကြီးအနီး။ # ရန်ကင်းမြို့နယ်
- ပါရမီ၊ မိုးကောင်း၊ ပြည်သာယာ၊ ဘောက်ထော်၊ ကျောက်ကုန်း၊ သုခဝတီ၊ ကမ္ဘာအေးလမ်းသွယ်။ # ကမာရွတ်မြို့နယ်
- အိမ်ယာစီမံကိန်းများ၊ အင်းယာကန်ရှေ့မြကန်သာ၊ ပြည်လမ်းသွယ်(5,6)မိုင်၊ သံလွင်၊ အင်းယားလမ်း။ # လှိုင်မြို့နယ်
- ကန်လမ်း၊ ရွှေဟင်္သာလမ်း၊ ပြည်လမ်းသွယ်(၆)မိုင်ခွဲ၊ (အေးရိပ်မွန်၊ မြကန်သာ၊ သူရိန်ရိပ်မွန်)အိမ်ယာများ။ # မရမ်ကုန်းမြို့နယ်
- ပြည်လမ်းသွယ် (7,8,9)မိုင်၊ လေဆိပ်ရိပ်သာ၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ လေဆိပ်နီး၊ ပါရမီအေဒီ၊ ကျိုက်ဝိုင်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီး။
- မေခ၊ မလိခ၊ နီကောရိပ်သာ၊ ကန်ရိပ်သာ၊ အင်းလျားရိပ်သာ
- (ကမ္ဘာအေးဗီလာ၊ မြိုင်ဟေဝန်၊ မင်းဓမ္မ၊ Nature Park၊ ရွှေကမ္ဘာ၊ တော်ဝင်ချယ်ရီ၊ မေတ္တာရိပ်မွန်၊ 7Mile Hill)အစရှိအိမ်ယာများ။ # သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်
- (သုမင်္ဂလာ၊ Snow Garden၊ တော်စတာဥယျာဉ်၊ သီရိဂုဏ်၊ ဣစ္ဆိတံ၊ သီရိရတနာ၊ မေခ၊ မလိခ၊ ဝေဇယန္တာဥယျာဉ်၊ ကန်တော်မွန်၊ ပင်လုံရိပ်မွန်၊ ည်ထောင်စုရိပ်မွန်)အစရှိအိမ်ယာများ။
- သုဝဏ္ဏ VIP(1,2,3) ၊ ဝေဇယန္တာလမ်းမ၊ ရတနာလမ်းမ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမ၊ သံသုမာလမ်းမ။ # တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
- (ငွေကြာယံရိပ်သာ၊ မြသီတာ(9,11)၊ သစ္စာဥယျာဉ်၊ ဇီဇဝါဥယျာဉ်၊ ချယ်ရီ၊ ရွှေပြည်စိုး)အစရှိအိမ်ယာ
- (ဝေဇယန္တာ၊ သစ္စာ၊ ရတနာ၊ မေတ္တာ၊ ပါရမီ၊ သံသုမာ၊ သုမင်္ဂလာ၊ ဗြဟ္မစိုရ်)အစရှိလမ်းမများ။
- တ/ဥစက်မှုဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းလုပ်ရန် ဂိုဒေါင်မြေကွက်များ၊ (၂)မှ(၁၅)ရပ်ကွက် လမ်းသန့်များ။ #တာမွေ
- (ဦးချစ်မောင် ShopHouse, Good Morning Housing၊ မြန်မာဂုဏ်ရောင်၊ မင်းရဲကျော်စွာ၊ သာယာရွှေပြည်၊ မွန်မြတ်မေတ္တာ၊ တော်ဝင်ပုလဲ)အစရှိအိမ်ယာများ၊ မေတ္တာညွန့်နေရာသန့်များ၊ # မင်္ဂလာတောင်ညွန့်
- (မင်္ဂလာဥယျာဉ်(ယုဇနပလာဇာနောက်)၊ Diamond Residence၊ မြယာကုန်း)အစရှိအိမ်ယာများ # # DownTown မြို့တွင်အနီး # ဒဂုံ
- (စကားဝါ၊ သံတမန် ၊တော်ဝင်၊ မနော်ဟရီ၊ ပဒုမ္မာ၊ ခရေပင် ၊ပြည်ထောင်စုရိပ်သာ)လမ်းများ # စမ်းချောင်း
- လမ်းသန့်များ၊ ပန်းလှိုင်အိမ်ယာ၊ ခေမာ၊ခတ္တာ၊ သီရိ၊ သီရိမင်္ဂလာ လုံးချင်းလမ်းသန့်များ # အလုံ
- လမ်းသန့်များ၊ River View Housing၊ ပထမ/ဒုတိယရိပ်သာ၊ အောင်ဇေယျshopHouse၊ (သဇင်၊ နှင်းဆီကုန်း၊ မင်းရဲကျော်စွာ) လမ်းသန့်များ၊ # ကြည်မြင်တိုင်လမ်းသန့်၊ ## လမ်းမတော်၊ လသာ၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ပုဇွန်တောင် (DownTown)နေရာကောင်းများ၊ # သာကေတ
- (မြခွာညို (အောင်ကောင်းကျော်၊ ယုဇန)၊ မင်းနန္ဒာ၊ ဧရာဝဏ်ရိပ်သာ၊ water front villa, ရတနာပုံ၊ ရွှေသပြေရိပ်မွန် (၁+၂)၊ ရတနာ(၁+၂)၊ မြရည်နန္ဒာ) အစရှိအိမ်ယာများ # ဒေါပုံ (ယမုံနာအိမ်ယာ) # မြောက်ဒဂုံ ရွှေပင်လုံ (Rose Park 1,2,3,4) Perfect World Real EstateAgency
📱09440 9988 40, 📱09440 9988 50
🙏🙏 ပိုင်ရှင်များတိုက်ရိုက်အပ်နှံရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင့်

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

Perfect World Real Estate Services (Company) ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ရန်ကင်းမြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ