🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ် 🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1) 🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls 🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/W/ပေ(50×50)(Rc-1)
🏠(M-1/S-2)/ပဌင်ဆင်ပဌီသတစ်လလျဟင်(25)Ls
🏠ဌာသရန်ရဟိပါသည်။ - ငဟါသရန် - ဗဟန်သ (Bahan) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 25 သိန်သ (ကျပ်) - R-19675940 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

ဗဟန်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

လုံသချင်သအိမ် 2 ခန်သ 2 ခန်သ

လစဉ်ငဟါသရမ်သခ

25 သိန်သ (ကျပ်) (တစ်လ)


🏠ဗဟန်သမဌို့နယ်ရလဟေတောင်ကဌာသလမ်သသလယ်
🏠ရလဟေတောင်ကဌာသ/Wတလင်ပေအကျယ်(50×50)
🏠(Rc-1)/(M-1/S-3)/ပဌင်ဆင်ပဌီသဌာသရန်တစ်🏠တစ်လလျဟင်(25)Lsဌာသရန်ရဟိပါသည်။

🏠ပေအကျယ်-(50×50)

🏠အမျိုသအစာသ-(Rc-1)

🏠ပါဝင်မဟု့-(M-1/S-3)/ပဌင်ဆင်ပဌီသ

🏠အဌာသဈေသ-(25)Ls

📱09-250046996

အချက်အလက်မျာသ

 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
Add to Favorites
အာရဟမဌေ အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(အေ-၁၈)၊ အောင်ဆန်သကလင်သအရဟေ့ဘက်တန်သ၊ အထက်ပန်သဆိုသတန်သ၊ မင်္ဂလာတေင်ညလန့်မဌို့နယ်၊ ရန်ကုန်မဌိုံ့။

အာရဟမဌေ အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087 ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အာရဟမဌေ အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087 ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အာရဟမဌေ အိမ်ခဌံမဌေ အကျိုသဆောင် ကုမ္ပဏီ(UCM) 09-5041674, 09-420095086, 09-420095087
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(အေ-၁၈)၊ အောင်ဆန်သကလင်သအရဟေ့ဘက်တန်သ၊ အထက်ပန်သဆိုသတန်သ၊ မင်္ဂလာတေင်ညလန့်မဌို့နယ်၊ ရန်ကုန်မဌိုံ့။
အိမ္တဌင္သ အိမ္ျပင္ အလလဆင္ျခင္သ ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငဌ ေငဌလဲႏႈန္သ)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလလ်ာ့အာသမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္သသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

ဗဟန်သမဌို့နယ် ငဟါသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ