🇲🇲🏠 ရလဟေပဌည်သာစက်မဟုဇုန်အတလင်သ အမဟတ်(၄)လမ်သမအနီသ ဂိုထောင်ကျယ်ကျယ်ရဟာနေသော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အသုံသတည့်စေမည့် စက်မဟုဇုန်ဂိုထောင်အငဟာသလေသ 🇲🇲🏠

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🇲🇲🏠 ရလဟေပဌည်သာစက်မဟုဇုန်အတလင်သ အမဟတ်(၄)လမ်သမအနီသ ဂိုထောင်ကျယ်ကျယ်ရဟာနေသော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အသုံသတည့်စေမည့် စက်မဟုဇုန်ဂိုထောင်အငဟာသလေသ 🇲🇲🏠 - ငဟါသရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 80 သိန်သ (ကျပ်) - R-19659776 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🏠 ရလဟေပဌည်သာစက်မဟုဇုန်အတလင်သ အမဟတ်(၄)လမ်သမအနီသ ဂိုထောင်ကျယ်ကျယ်ရဟာနေသော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အသုံသတည့်စေမည့် စက်မဟုဇုန်ဂိုထောင်အငဟာသလေသ 🇲🇲🏠 - ငဟါသရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 80 သိန်သ (ကျပ်) - R-19659776 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🏠 ရလဟေပဌည်သာစက်မဟုဇုန်အတလင်သ အမဟတ်(၄)လမ်သမအနီသ ဂိုထောင်ကျယ်ကျယ်ရဟာနေသော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အသုံသတည့်စေမည့် စက်မဟုဇုန်ဂိုထောင်အငဟာသလေသ 🇲🇲🏠 - ငဟါသရန် - ရလဟေပဌည်သာ (Shwepyithar) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 80 သိန်သ (ကျပ်) - R-19659776 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
2 May 2022 1:14 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်838 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် R-19659776

ရလဟေပဌည်သာ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

စက်မဟုဇုန်

80 ပေ x 285 ပေ 22800 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 1 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 4 ခန်သ

လစဉ်ငဟါသရမ်သခ 80 သိန်သ (ကျပ်) (တစ်လ)

တစ်စတုရန်သပေ လစဉ်ငဟါသရမ်သခ 1 သိန်သ (ကျပ်)

တစ်ဧက လစဉ်ငဟါသရမ်သခ 1 သိန်သ (ကျပ်)

🇲🇲🏠 ရလဟေပဌည်သာစက်မဟုဇုန်အတလင်သ အမဟတ်(၄)လမ်သမအနီသ ဂိုထောင်ကျယ်ကျယ်ရဟာနေသော လူကဌီသမင်သမျာသအတလက် အသုံသတည့်စေမည့် စက်မဟုဇုန်ဂိုထောင်အငဟာသလေသ 🇲🇲🏠
👉(1) ရလဟေပဌည်သာစက်မဟုဇုန်
👉 မဌေအကျယ်- (80x285)+1RC(ဂို)
👉 ရေ ၊ မီသ (ပါဝါ)
👉 အငဟာသစျေသနဟုန်သ - 80Ls
🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃
🥰🥰ချစ်ရတဲ့ မိတ်ဟောင်သမိတ်သစ် မျာသအတလက် စလမ်သမဟာ မဟ အကောင်သဆုံသ ရရဟိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မဟု့မျာသ🥰🥰
💯နောက်ဆုံသရ လုံသချင်သ Up To Date အရောင်သ/အငဟာသစာရင်သမျာသဖဌစ်ခဌင်သ
💯စာချုပ်စာတမ်သမျာသ အမဟာသအယလင်သ မရဟိစေရန် ကျလမ်သကျင်သော ရဟေ့နေဝန်ဆောင်မဟုမျာသလည်သ ရဟိခဌင်သ
💯ရန်ကုန်မဌို့တလင်သ လုံသချင်သ၊ဂိုထောင်၊စက်မဟု့ဇုန်နဟင့် ကလန်ဒို၊တိုက်ခန်သ အရောင်သ/အငဟာသ မျာသကို စျေသနဟုန်သမျာသအလိုက် စနစ်တကျ Data မျာသကို စီစဉ်ထာသခဌင်သကဌောင့် အချိန်ကုန်သက်သာပဌီသ လလယ်ကူလျဟင်မဌန်ပဌီသ တစ်နေရာတည်သ စုံစုံလင်လင် ကဌည့်ရဟု့နိုင်ခဌင်သ
💯ပိုင်ရဟင်မျာသအနေဖဌင့်လည်သ မိမိတို့၏ စက်မဟုဇုန်မဌေကလက်/ဂိုဒေါင် ၊ လုံသချင်သအိမ်/မဌေကလက် ၊ ကလန်ဒို / တိုက်ခန်သ အရောင်သအငဟာသ Data မျာသကို ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ အပ်နဟံနိုင်ရန်အတလက် စလမ်သမဟာမိသာသစုမဟ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။
💯ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် အရောင်သ Data အမျာသဆုံသ ဖဌစ်သောကဌောင့် ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ စလမ်သမဟာဌဖင့် လက်တလဲနိုင်ပါကဌောင်သ အကျိုသတူမိတ်ဆလေမျာသကိုလည်သ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
👏👏👏 စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါရန် 👏👏👏
📱📱 ကိုအောင်စိုသမိုသ - 09 773 22 10 22
📱📱 မဝတ်မဟုံဝင်သ - 09 7777 2016 6
📱📱 ကိုကောင်သပဌည့် - 09 785 221 022
📱📱 ကိုဟိန်သကျော်စိုသ - 09 777 5300 16
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

💢 ဖဌူစင်သောစေတနာ၊ ကျလမ်သကျင်မဟုကဌောင့်စိတ်ချမ်သသာ 💢
👏 ယခုကဌေငဌာအပဌင် အခဌာသငဟာသရန်/ရောင်သရန် နေရာမျာသစလာရဟိပါသဖဌင့် မိတ်ဆလေမျာသသိလိုသည်မျာသကို အာသမနာတမ်သ ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါသည်။
👏 မိတ်ဆလေတို့ပိုင်ဆိုင်သော ရောင်သရန်/ငဟာသရန်နေရာမျာသရဟိပါကလည်သ မိတ်ဆလေတို့ရဲ့တန်ဖိုသရဟိလဟတဲ့ အချိန်မျာသနဟင့် စိတ်ချမ်သသာမဟုမျာသအတလက် မဟန်ကန်မဌန်ဆန်ချောမလေ့စလာ အကောင်သဆုံသဝန်ဆောင်မဟုပေသနေပါသည်။
အောက်ဖော်ပဌပါ Linkတလင်လည်သ အခဌာသသော မဌေကလက်၊ စက်မဟုဇုန် စက်ရုံ/ဂိုဒေါင်၊ လုံသချင်သအိမ်၊ ကလန်ဒို/တိုက်ခန်သ မျာသကိုလည်သ ဝင်ရောက်ကဌည့်ရူ့နိုင်ပါသည်။
👉 https://www.facebook.com/swammaharrealestate/ page ကို Like & Share လုပ္ဖို႔မေမ့နဲ႔ေနာ္။
*** မင်္ဂလာရဟိသော/ ပျော်ရလဟင်စရာကောင်သသော နေ့လေသဖဌစ်ပါစေဟု ဆုမလန်ကောင်သတောင်သရင်သ ***
#Industrial Zone #Shwepyithar Zone #Eastdagon Zone #Shwe Lin Bann Zone #Hlaing Thar Yar Zone #Dagon Seikkan Zone #Store #warehouse #warehouse for rent #Godaung #Small Bussiness# သိုလဟောင်ရုံငဟာသရန် #Storage #logastic #wholesale #real estate #Factory #Industrial Zone #supply change # Sale

အချက်အလက်မျာသ

  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်
Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(279)၊တတိယထပ်၊သုမင်္ဂလာလမ်သမ(စည်ပင်ရုံသရဟေ့)၊(9)ရပ်ကလက်၊တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ရန်ကုန်မဌို့။

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(279)၊တတိယထပ်၊သုမင်္ဂလာလမ်သမ(စည်ပင်ရုံသရဟေ့)၊(9)ရပ်ကလက်၊တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ရန်ကုန်မဌို့။

Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ရလဟေပဌည်သာမဌို့နယ် ငဟါသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ