အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည် Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ�

ပံုႀကီးခ်ဲ႕ရန္ ႏွိပ္ပါ

 • အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည် Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ� - ငွါးရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း (Dagon Myothit (North)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 4.50 သိန္း (က်ပ္) - R-17544858 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည် Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ� - ငွါးရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း (Dagon Myothit (North)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 4.50 သိန္း (က်ပ္) - R-17544858 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည် Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ� - ငွါးရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း (Dagon Myothit (North)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 4.50 သိန္း (က်ပ္) - R-17544858 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည် Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ� - ငွါးရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း (Dagon Myothit (North)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 4.50 သိန္း (က်ပ္) - R-17544858 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည် Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ� - ငွါးရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း (Dagon Myothit (North)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 4.50 သိန္း (က်ပ္) - R-17544858 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည် Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ� - ငွါးရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း (Dagon Myothit (North)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 4.50 သိန္း (က်ပ္) - R-17544858 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည် Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ� - ငွါးရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း (Dagon Myothit (North)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 4.50 သိန္း (က်ပ္) - R-17544858 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည် Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ� - ငွါးရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း (Dagon Myothit (North)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 4.50 သိန္း (က်ပ္) - R-17544858 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည် Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ� - ငွါးရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း (Dagon Myothit (North)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 4.50 သိန္း (က်ပ္) - R-17544858 | iMyanmarHouse.com
 • အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည် Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ� - ငွါးရန္ - ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း (Dagon Myothit (North)) - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (Yangon Region) - 4.50 သိန္း (က်ပ္) - R-17544858 | iMyanmarHouse.com
ေၾကာ္ျငာပုိင္ရွင္သုိ ့ဆက္သြယ္ရန္ႏွိပ္ပါ

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္ 1 ခန္း 3 ခန္း

လစဥ္ငွါးရမ္းခ

4.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ)


အသင့်နေလုံးချင်းအိမ်ငှားမည်
Master bed room တစ် ခန်း ။ ၂ ဟောက်အိပ် အိပ်ခန်း ၂ ခန်း ။ ရေ ချိုးခန်း အိမ်သာ ၃ ခု ။ မီးဖိုချောင် ၂ လုံး ။ခြံအကျယ် ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ ။အိမ်အကျယ် ၁၈ ပေ ပေ ၅၀ ။ ခြံအတွင်း ကွန်ကရစ်လောင်းပြီး ။ မီတာ ၂ လုံး ။ အဝိစီတွင်းပါသည်။ ရေမီးစုံ ။ လုံးချင်း အာစီ ၂ ထပ် ။ မြောက်ဒဂုံ နေရာကောင်း။ခြံအတွင်းကား ၆ စီးထားရန်နေရာရှိသည်။ရုံး ခန်းဖွင့်ရန် အစဉ်ပြေသည်(crd)

၄၁ ရပ်ကွက် မ ဒဂုံ ။ ဦးဝိစာရလမ်းအနီး။

အဌား လေးသိန်း ငါးသောင်း ။ နှစ်ချုပ် ။
09773264499...09964310584...0943105844...09795517415...09892007224...0943170017

အက်ယ္အဝန္း

40 ေပ x 60 ေပ

2400 စတုရန္းေပ

အခ်က္အလက္မ်ား

 • တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပင္ဆင္ၿပီး
iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) တြင္ ေတြ႔ေသာေၾကာ္ျငာဟု ေျပာပါရန္
Home Group Real Estate
Featured Agency

လိပ္စာ

No(၁၅၉၅),ဖိုးရာဇာ ၃လမ်း,၄၃ ရပ်​ကွက်​,​မြောက်​ဒဂုံမြို့နယ်​၄၄ မှတ်​တိုင်​ဗထူးအိမ်​ရာနီး (ဘုရင့်နောင်လမ်းကျောကပ်)

Home Group Real Estate ရွိ ငွားရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား

Home Group Real Estate
Featured Agency

လိပ္စာ

No(၁၅၉၅),ဖိုးရာဇာ ၃လမ်း,၄၃ ရပ်​ကွက်​,​မြောက်​ဒဂုံမြို့နယ်​၄၄ မှတ်​တိုင်​ဗထူးအိမ်​ရာနီး (ဘုရင့်နောင်လမ်းကျောကပ်)
အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ငွါးရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား