3667 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၁)

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၄။)
၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္)
ျပည္ေထာင္စုလအတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

အခန္း(၁)
အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္

၁။ ဤဥပေဒကို စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒဟုေခၚတြင္ ေစရမည္။
၂။ ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရမည္။
(က) စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံု တင္ထားေသာ စုေပါင္းပိုင္ေျမတြင္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ၆ ထပ္ႏွင့္ အထက္ရွိသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ စုေပါင္းပိုင္သူမ်ား အသံုးျပဳရန္ စီမံထားရွိသည့္ စုေပါင္းပိုင္ပစၥည္းႏွင့္ အိမ္ခန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
(ခ) စုေပါင္းပိုင္ပစၥည္းဆိုသည္မွာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
(၁) ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စုေပါင္းပိုင္ေျမ၊
(၂) ယင္းစုေပါင္းပိုင္ေျမတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ အိမ္ခန္းမ်ားမွအပ စုေပါင္းပိုင္သူအားလံုးႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္ သည့္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ တပ္ဆင္ထားေသာ ပစ္ၥည္းကိရိယာမ်ား၊
(၃) စုေပါင္းပိုင္သူမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ေဆာက္လုပ္ထား ေသာသို႔မဟုတ္ စီမံထားရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ပညာ ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ပစ္ၥည္း မ်ား၊ ၀င္းျခံ၊ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား၊ ေရေပးေရး၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာပစ္ၥည္းမ်ား၊ စြမ္းအင္ျဖန္႔ျဖဴးေရးဆိုင္ရာ ပစ္ၥည္းမ်ား၊ လမ္းတံတားႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား။
(ဂ) စုေပါင္းပိုင္ေျမဆိုသည္မွာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္ပစၥည္းတည္ရွိေသာ စုေပါင္းပိုင္သူအားလံုးက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သည့္ ေျမႏွင့္ ေျမ ကြက္လပ္တို႔ကို ဆိုသည္။
(ဃ) ႏိုင္ငံျခားသားဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာသူ သို႔မဟုတ္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ မဟုတ္ေသာသူကို ဆိုသည္။
(င) တည္ေထာင္သူဆိုသည္မွာ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု တည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသည့္ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂ္ၢိဳလ္ကို ဆိုသည္။ ယင္း စကားရပ္တြင္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အာမခံကုမ္ၸဏီမ်ား မပါ၀င္။
(စ) စုေပါင္းပိုင္သူ ဆိုသည္မွာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုရွိ အိမ္ခန္း သို႔မဟုတ္ အိမ္ခန္းမ်ားကို ဤဥပေဒအရ တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အိမ္ခန္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိထားသူကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ စုေပါင္းပိုင္သူ၏ အေမြဆက္ခံ သူ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္လႊဲေျပာင္းရရွိသူလည္း ပါ၀င္သည္။
(ဆ) မူလအခ်ဳိးသင့္ပိုင္ဆိုင္မႈအစုတန္ဖိုး ဆိုသည္မွာ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုရွိ အိမ္ခန္း အသီးသီးအတြက္ လႊဲေျပာင္းသည့္ တန္ဖိုးအလို႔ငွာလည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုကို စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ထည့္၀င္ ရမည့္ ရန္ပံုေငြပမာဏအတြက္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္သူက သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ဳိးသင့္ပိုင္ဆိုင္မႈ တန္ဖိုးကို ဆိုသည္။
(ဇ) အိမ္ခန္းဆိုသည္မွာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုတြင္ ေနထိုင္ ရန္ သို႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အျခားနည္း သံုးစြဲရန္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္အျဖစ္ သီးျခားကာရံ၍ ေဆာက္လုပ္ ထားေသာ အိမ္ခန္းကို ဆိုသည္။
(စ်) အသင္းဆိုသည္မွာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ငွာ ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပး ေသာ အသင္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသည့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု အသင္းကို ဆိုသည္။
(ည) အသင္း၀င္ ဆိုသည္မွာ အသင္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိေသာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု၏ အိမ္ခန္းမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရ ရွိသူကို ဆိုသည္။
(ဋ) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အလို႔ငွာ စုေပါင္းပိုင္ အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကိုဆိုသည္။
(ဌ) ယာယီအဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု ယာယီအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ဆိုသည္။
(ဍ) ၀န္ႀကီးဌာနဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ေဆာက္လုပ္ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို ဆိုသည္။
(ဎ) စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို ေဒသအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီတို႔ကို ဆိုသည္။
(ဏ) ဦးစီးဌာနဆိုသည္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည္။
(တ) မွတ္ပံုတင္အရာရွိဆိုသည္မွာ စုေပါင္းပိုင္ေျမႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ စာတမ္းအမွတ္ အသားမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔အပ္ထားေသာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ မွတ္ပံု တင္အရာရွိကိုဆိုသည္။

အခန္း(၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္
(က)    ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို အေထာက္ အကူျပဳေစရန္၊
(ခ)    အိမ္ရာက႑ စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊ ျပည္သူမ်ား ၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္၊
(ဂ)    စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု၏ အိမ္ခန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းခြင့္ရရွိေစရန္၊
(ဃ)    အိမ္ရာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂ္ၢလိကမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမႇင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္။

အခန္း (၃)

စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ယင္း၏တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

၄။ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဒသအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားကို ေအာက္ပါပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ဖြဲ႕စည္းရမည္ -
(က)    တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္         ဥကၠ႒              ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ၀န္ႀကီး
(ခ)    တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္    အဖြဲ႕၀င္
    အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ
    ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
(ဂ)    တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္    အဖြဲ႕၀င္
    လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္
    စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
(ဃ)    တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္            အဖြဲ႕၀င္
    ျပည္နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး
    ဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
(င)    ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွတစ္ဦး    အဖြဲ႕၀င္
(စ)    ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္းမွတစ္ဦး    အဖြဲ႕၀င္
(ဆ)    ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ        အဖြဲ႕၀င္
    လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တစ္ဦး
(ဇ)    တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္            အတြင္းေရးမွဴး
    ျပည္နယ္ဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
(စ်)    ဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး     တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
၅။ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဒသအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ စီမံခန္႔ခြဲ ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ -
(က) ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္            ဥကၠ႒
(ခ)    ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊            အဖြဲ႕၀င္
    အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ
    ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
(ဂ)     ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊            အဖြဲ႕၀င္
    လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း
    ဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
(ဃ)    ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊            အဖြဲ႕၀င္
    စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနမွ
    ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
(င)    ဦးစီးဌာနက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ         အတြင္းေရးမွဴး
    ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး
(စ)    ဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး       တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
၆။ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္ -
(က)    ဤဥပေဒပါလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊
(ခ)    ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ေခတ္မီအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း ပိုင္ အေဆာက္အအံုစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဦးေဆာင္စည္း႐ံုး ျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္း၊
(ဂ)    စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ ေခတ္မီ တိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လိုအပ္ေသာ အၾကံၪဏ္ေပးျခင္း၊
(ဃ)    စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ ဒီဇိုင္းပံုစံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္ေစရန္ စစ္ေဆး ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ အတိုင္ပင္ခံ အရည္အေသြးစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ ေရးအဖြဲ႕မ်ား ငွားရမ္းႀကီးၾကပ္၍ ေဆာက္လုပ္ေစျခင္း၊
(င)    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(စ)    စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ေဘးကင္းစိတ္ခ်လံုျခံဳေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအလိုက္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဆ)    တည္ေထာင္ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္ အအံုမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္၍ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားအား လိုအပ္ေသာပံ့ပိုးကူညီမႈ မ်ားေပးျခင္း၊
(ဇ)    စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုရွိ အိမ္ခန္းအသီးသီးအတြက္ တည္ေထာင္သူ သို႔မဟုတ္ တည္ေထာင္သူမရွိသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာစုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က တင္ျပေသာ မူလအခ်ဳိးသင့္ပိုင္ဆိုင္မႈအစုတန္ဖိုးကို စိစစ္၍ သေဘာတူညီခ်က္ေပးျခင္း၊
(စ်)    အသင္း၏ ရန္ပံုေငြစာရင္းမ်ားကို လိုအပ္ပါက စစ္ေဆးျခင္း။

အခန္း (၄)
ဦးစီးဌာန၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

၇။ (က)    စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုက႑ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲ၍ ၀န္ႀကီးဌာသို႔ တင္ျပျခင္း၊
(ခ)    စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ နည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ျပန္႔ပြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဂ)    ဤဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစ္ၥရပ္မ်ားကို အေရးယူေဆာင္ ရြက္ျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း။

အခန္း(၅)
မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုတည္ေထာင္ျခင္း

၈။ စုေပါင္းပိုင္ေျမႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဤဥပေဒႏွင့္ အညီ မွတ္ပံုတင္ရမည္။
၉။ တည္ေထာင္သူသည္ သက္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္႐ံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စုေပါင္းပိုင္ေျမတြင္သာ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုကို ေဆာက္လုပ္ရမည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႕ အတည္ျပဳခ်က္အရ အစုိးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စုေပါင္းပုိင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႕ တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

Credit: iMyanmarHouse

အျခား အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒမ်ား

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine