4171 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

အိမ္ၿခံေျမသမားေတြ ေလ့လာသိရွိထားသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ား (၇)

 

ပုဒ္မ-၃၀(၁) - ဤအက္ဥပေဒအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ကိစ္ၥအလို႔ငွာ ႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္သည္ မည္သူကိုမဆို အမိန္႔စာျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆင့္ဆိုႏိုင္သည္။
(က) ဥပစာတစ္ခုခုကို မည္သည့္ ငွားရမ္းချဖင့္ မည္သည့္နည္းလမ္းအတိုင္း အငွားခ်ထားသည့္ ကိစ္ၥႏွင့္လည္းေကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အျခား ကိစ္ၥတစ္ခုခုႏွင့္လည္းေကာင္း စပ္လ်ဥ္း၍ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမိန္႔တြင္ သီးျခား ေဖာ္ျပထားသည့္ပံုစံျဖင့္ သီးျခားေဖာ္ျပ ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း သီးျခားေဖာ္ျပ ထားသည့္ေနရာ၌ မိမိအားေပးရန္။
(ခ) စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ေငြစာရင္းမ်ား၊ ငွားရမ္းခေျပစာမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားစာ တမ္းအမွတ္အသားမ်ားကို အမိန္႔တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ၌ မိမိၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးစိမ့္ေသာငွာ တင္ျပရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ အမိန္႔တြင္ သီးျခားေဖာ္ ျပထားသူအားေပးအပ္ရန္။

ပုဒ္မ-၃၀(၂) - ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္သည္ ဤအက္ဥပေဒအရ ျပဳသည့္နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ထို႔ျပင္ ဤအက္ဥပေဒ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာမ်ားလိုအပ္သည္ ႏွင့္အမွ် တရားမက်င့္ထံုးကို ဓဥပေဒျဖင့္ တရား႐ံုးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ နည္း မ်ားကို သံုး၍ တတ္ႏိုင္သမွ် ထိုသို႔ ျပ႒ာန္း ထားသည့္အတိုင္း သက္ေသမ်ား ဆင့္ေခၚ ႏိုင္သည့္ အာဏာႏွင့္ သက္ေသမ်ား လာ ေရာက္ရန္ အတင္းအၾကပ္ျပဳႏိုင္ခြင့္ အာ ဏာရွိရမည့္ျပင္ စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ား တင္ျပရန္ အတင္းအၾကပ္ျပဳႏိုင္ခြင့္ အာ ဏာလည္း ရွိရမည္။

ပုဒ္မ ၃၀ (၃) - မည္သူမဆို ပုဒ္မခြဲ (၁)တြင္ ရည္ၫႊန္းသည့္အေၾကာင္းအရာ ကို ေပးရန္ ဆင့္ဆိုျခင္း ခံရလွ်င္ ရာဇ သတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၇၆ ႏွင့္ ၁၇၇ အဓိပ္ၸာယ္ အရ ထိုသို႔ ဆင့္ဆိုသည့္အတိုင္းေပးရန္ တရားဥပေဒအရ တာ၀န္ရွိသည္ဟု မွတ္ ယူရမည္။
ပုဒ္မ-၃၁ - ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္သည္ ဤအက္ဥပေဒအရ မိမိခ်မွတ္သည့္ သို႔ တည္းမဟုတ္ ခ်မွတ္သည္ဟု မွတ္ယူသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ရပ္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္ သည္။ တရားမက်င့္ထံုးကို ဓဥပေဒ ပထမ ဇယားရွိ အမိန္႔ ၄၇ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သည္ အဆိုပါ ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ႏိုင္သမွ် သက္ဆိုင္ေစရမည္။

ပုဒ္မ-၃၂(၁) - ပုဒ္မ ၂၇ အရ ဥပစာ တစ္ခုခုအတြက္ စံငွားရမ္းခ သတ္မွတ္ သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို ျငင္းဆိုလွ်င္ ထိုဥပစာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္း တည္ရွိေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တရားမ ႐ံုးတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔လည္းေကာင္း ဥပစာမ်ာ ဤအက္ဥပေဒအရ အာဏာ တည္သည့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသတစ္ခုခုတြင္ တည္ရွိ ေသာ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က သတ္မွတ္သည့္ တရားသူႀကီးထံသို႔လည္းေကာင္း လႊဲအပ္ လႊာတင္သြင္းႏိုင္ေစရမည္။
သို႔ရာတြင္ ဤပုဒ္မခြဲအရ လႊဲအပ္လႊာ တင္သြင္းရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ တရားမ ႐ံုး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ တရားသူႀကီး တစ္ဦးဦးသည္ မိမိထံတင္သြင္းေသာ လႊဲ အပ္မႈကို မိမိအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ဟု ယူဆလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာကို     ““ဥပစာ””တည္ရာခ႐ိုင္တြင္ ““စီရင္ပိုင္ခြင့္အာ ဏာ”” သံုးစြဲသည့္အျခား တရားသူႀကီးထံ လႊဲအပ္ေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔လႊဲ ေျပာင္းေပးျခင္းခံရသည့္ တရားသူႀကီးမွာ ““ထိုလႊဲအပ္လႊာကို”” မိမိလက္ခံႏိုင္ဘိသကဲ့ သို႔ ထိုေလွ်ာက္လႊာကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည့္ ““အာဏာ””ရွိရမည္။

ပုဒ္မ ၃၂(၂)- ႀကီးၾကပ္၀န္၏ အမိန္႔ မိတ္ၱဴကို လႊဲအပ္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ သြင္းရမည္။

ပုဒ္မ ၃၂ (၃)။ လႊဲအပ္လႊာတြင္ ------- တန္႐ံုးခြန္ေတာ္တံဆိပ္ေခါင္း ------- ပါရွိရမည္။

ပုဒ္မ-၃၂(၄) - ထိုလႊဲအပ္လႊာကို ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း တင္သြင္းရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္၏ အမိန္႔မိတ္ၱဴ ရယူရာတြင္ ကုန္လြန္သည့္ ကာလအပိုင္း အျခားကို လႊဲအပ္လႊာ တင္သြင္းရမည့္ အခ်ိန္တြက္ခ်က္ရာ၌ မထည့္သြင္းရ။

ပုဒ္မ-၃၂(၅) - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ တရားမ႐ံုးတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကေသာ္လည္း ေကာင္း အထက္အဆိုပါ အျခား႐ံုးတရား သူႀကီးကေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးသတ္အတည္ျဖစ္ ေစရမည္။

ပုဒ္မ-၃၃ -  ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ခ်မွတ္ ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ လႊဲအပ္မႈမ်ား စစ္ေဆး စီရင္သည့္အခါ တရားသူႀကီးသည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တရားမ႐ံုးက တရားမမႈမ်ား စစ္ေဆးစီရင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထား သည့္ က်င့္ထံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားမႀကီးမႈမ်ား စစ္ေဆးစီရင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ က်င့္ထံုးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိသေဘာအတိုင္း တတ္ ႏိုင္သမွ် လိုက္နာႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ-၃၄(၁) - မည္သူမဆို စံငွားရမ္း ခ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဥပစာ တစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ငွားရမ္းခအတြက္ စံငွားရမ္းခ ထက္ပိုေသာေငြကို တိုက္႐ိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ လက္ခံလွ်င္ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီး၏ ““ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ ျခင္းခံရကာလ၌”” ပထမအႀကိမ္ က်ဴးလြန္ သည့္ ““ျပစ္မႈ”” ျဖစ္သည့္ကိစ္ၥတြင္ က်ပ္ ------ အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါ ဥပစာႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ သို႔တည္းမဟုတ္ စံငွားရမ္းခ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ အျခား ဥပစာတစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယအႀကိမ္ သို႔တည္း မဟုတ္ ေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ ျဖစ္သည့္ ကိစ္ၥတြင္ က်ပ္ ------ထိ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံရမည္။

ပုဒ္မ-၃၄(၂) - တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေသာသူသည္ စံငွားရမ္းခထက္ပို၍ ေငြ တန္ဖိုးရွိသည့္ အဖိုးစားနား တစ္ခုခုကို လက္ခံလွ်င္ ထိုစံငွားရမ္းခ ထက္ပိုေသာ ေငြကို လက္ခံသည္ဟုမွတ္ယူရမည္။ ၊

ပုဒ္မ - ၃၅(၁) ။  ။ မည္သူမဆို အိမ္ငွားတစ္ဦးဦးအား သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၃ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႀကီးၾကပ္ ေရး၀န္က အမိန္႔ခ်မွတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဥပစာမွ ထြက္ ခြာသြားေစလိုေသာ အႀကံျဖင့္ အႏ္ၲရာယ္ ျပဳလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ တမင္ေႏွာင့္ယွက္ လွ်င္ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီး၏ ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္းကာလ၊ ပထမအႀကိမ္ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈကိစ္ၥတြင္ က်ပ္ -------- အထိ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္သည့္ကိစ္ၥတြင္ က်ပ္ -------- အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ စီရင္ျခင္းခံရမည္။

ပုဒ္မ - ၃၅(၂) ။  ။ အထက္ပါပုဒ္မ ခြဲ၏ ေယဘုယ်သေဘာကို မထိခိုက္ေစဘဲ၊ အိမ္ရွင္သည္ လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္း မရွိဘဲ၊ ဥပစာကို ဤအက္ဥပေဒ စတင္ အာဏာတည္သည့္အခါက တည္ရွိသည့္ အေျခအေနအတိုင္း မိုးေလ၀သမွ လံုျခံဳ ေအာင္ ထားရွိရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း သီးျခားစာခ်ဳပ္တစ္ခုခုအရ ျဖစ္ေစ၊ ထံုးစံအရျဖစ္ေစ၊ အိမ္ရွင္က ျပဳျပင္ထားရွိရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ အေဆာက္ အဦ သို႔တည္းမဟုတ္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ကိရိယာတန္ဆာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခု ကို လိုအပ္သည့္အတိုင္း ျပဳျပင္ထားရွိရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း တမင္ ေႏွာင့္ေႏွးသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

ပုဒ္မ-၃၆ ။  ။ ဤအက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ဥပစာမွ ထြက္ခြာ၍အိမ္ရွင္သို႔ ဥပစာျပန္အပ္ ရန္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အမိန္႔ သို႔တည္း မဟုတ္ ဒီကရီခ်မွတ္ျခင္းခံရသည့္ အိမ္ငွား အား အဆိုပါ ဥပစာတြင္ ေနထိုင္ရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ ၎င္းကို လက္ရွိထားရန္ ခြင့္မျပဳရ။ ထို႔ျပင္ ထိုအမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီခ်မွတ္ခံရလ်က္ႏွင့္ ထိုအိမ္ငွားသည္ ထိုဥပစာတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဥပစာကို လက္ရွိထား ျမဲထားလွ်င္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၁ ႏွင့္ ၄၄၂ တြင္ အဓိပ္ၸာယ္ေဖာ္ျပထား ေသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သည့္ ေက်ာ္ နင္းမႈကို က်ဴးလြန္သည္ဟု မွတ္ယူရမည့္ ျပင္ မိမိက အိမ္ရွင္အားေပးရန္ရွိသည့္ ငွားရမ္းခႏွစ္ဆထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ အျပင္ ထိုျပစ္မႈအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေထာင္ဒဏ္ကိုလည္း စီရင္ျခင္းခံရမည္။

ပုဒ္မ - ၃၇(၁) ။  ။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ (၁၀)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ လွ်င္ ေျခာက္လထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ------- အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ စီရင္ျခင္းခံရမည္။
ပုဒ္မ - ၃၇(၂) ။  ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေသာသူအား ဤပုဒ္မအရ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္ ေသာ ျပစ္မႈထင္ရွား၍ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ ရန္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အခါ ထိုသူအား ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္သည့္ တရား႐ံုးသည္ ထိုဒဏ္ေငြအားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ အခ်ဳိ႕အ၀က္ ကိုျဖစ္ေစ၊ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးကို ဓဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၄၅ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူအား ထိုျပစ္မႈ ေၾကာင့္ ခံရသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈတစ္ခုအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေစဟု ၫႊန္ၾကားႏိုင္ သည္။

ပုဒ္မ - ၃၈။  ။ မည္သူမဆို ဥပစာတစ္ ခုခုကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္အတြက္ အမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီကို ပုဒ္မ ၁၂ သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၄ အရ တားျမစ္သည့္ကိစ္ၥတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳစာမရရွိဘဲ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျမဴနီစီပယ္၏ ဆင့္ဆိုခ်က္အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ဥပစာကို အေရးတႀကီး ျပဳျပင္ရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ ခ်က္ခ်င္းၿဖိဳဖ်က္ ရန္ ကိစ္ၥအတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဥပစာႏွင့္ ပူးတြဲပါ အက်ဳိးခံစားခြင့္တစ္ခုခုကို တမင္ ေႏွာင့္ယွက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို ဥပစာႏွင့္အတူ ထာ၀စဥ္အသံုးျပဳရန္အတြက္ စီမံျပဳလုပ္ထားေသာ မည္သည့္အရာကိုမဆို ဖယ္ရွားဖ်က္ဆီး အသံုးမ၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ပထမ အႀကိမ္ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ပါက က်ပ္ ---------- အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုပါ ဥပစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သို႔မဟုတ္ အျခားဥပစာတစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယအႀကိမ္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေနာက္ ထပ္က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္သည့္ကိစ္ၥ တြင္ က်ပ္ ----------- အထိ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ စီရင္ျခင္းခံရမည္။

ပုဒ္မ - ၃၉ ။  ။ မည္သည့္တရား႐ံုး ကမွ် ဤအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈ တစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စြပ္စြဲသည့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ေန႔ရက္မွ ကိုးလအတြင္း ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္၏ ႀကိဳတင္အခြင့္အမိန္႔ ျဖင့္ တင္သြင္းသည့္ တိုင္တန္းခ်က္အရ မဟုတ္လွ်င္ အေရးမယူရ။ သို႔ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္သည္ ပုဒ္မ ၁၀ သို႔တည္း မဟုတ္ ပုဒ္မ ၃၄ (၁) အရ ျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူ က်ဴးလြန္ေၾကာင္းျဖင့္ ခိုင္လံုေသာ သတင္းရရွိ ကာလ၊ အေဆာတလ်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရမည္ျပင္ ယုတ္ၱိထင္ရွားေသာ အမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူအား တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုေစရမည္။

ပုဒ္မ - ၄၀။  ။ အိမ္ငွားအေပၚတြင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၃ (၁) အရ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေပၚတြင္ ဥပစာမွ ႏွင္ထုတ္ရန္ သို႔တည္း မဟုတ္ ဥပစာကို သိမ္းပိုက္ရန္ စြဲဆိုသည့္ တရားမမႈ သို႔တည္းမဟုတ္ အမႈအခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးေဆာင္ရမည့္ ႐ံုးခြန္ေတာ္ ကို ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ထို႐ံုးခြန္ေတာ္ကို သတ္မွတ္ထား သည့္ကိစ္ၥအတြက္ ႐ံုးခြန္ေတာ္ကို ႐ံုးခြန္ေတာ္ အက္ဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ ပါရွိေစကာမူ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေပး ေဆာင္ရမည္။

ပုဒ္မ - ၄၁ (၁) ။  ။ ဤအက္ဥပေဒ အရ အာဏာမ်ားကို သံုးစြဲလ်က္ သေဘာ႐ိုး ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ သို႔တည္းမဟုတ္ လက္ ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္အေပၚတြင္လည္း ေကာင္း၊ ဤအက္ဥပေဒအရ ခ်မွတ္သည့္ အမိန္႔ႏွင့္အညီ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သည့္ သိ႔ုတည္းမဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကံရြယ္သည့္ ကိစ္ၥတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း တရားမမႈ၊ ျပစ္မႈ သို႔တည္း မဟုတ္ အျခားမႈခင္းစြဲဆိုျခင္း မျပဳရ။

ပုဒ္မ - ၄၁(၂) ။  ။ ဤအက္ဥပေဒ အရခ်မွတ္သည့္ သို႔တည္းမဟုတ္ ခ်မွတ္ သည္ဟု မွတ္ယူသည့္ အမိန္႔ႏွင့္အညီ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ သို႔တည္း မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကံရြယ္သည့္ကိစၥတစ္ ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ ျဖစ္ပြားဖြယ္ရာရွိေသာ ပ်က္စီးနစ္နာမႈတစ္ခုခု အတြက္ သို႔တည္းမဟုတ္ အစိုးရအေပၚ တြင္ တရားမမႈ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားတရား မႈခင္း စြဲဆိုျခင္းမျပဳရ။

ရည္ၫႊန္း - ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၿမိဳ႕ျပ ဆိုင္ရာ ငွားရမ္းခႀကီးၾကပ္ေရးအက္ဥပေဒ

(၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အက္ဥပေဒ အမွတ္ -၈)

ေမာင္ျမတ္မြန္(ဆူးေလ) မွ iMyanmarHouse.com  အတြက္ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

အျခား အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒမ်ား

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine