3803 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

အိမ္ၿခံေျမသမားတုိ႔ေလ့လာသိရွိသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ား (၄)

 

ပုဒ္မ ၁၄ (၁) - အျခားတရားဥပေဒ တစ္ခုခုတြင္ မည္သို႔ပင္ ပါရွိေစကာမူ ပုဒ္မ (၁၃)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ေသာသူအား ေနထုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဥပစာကို ျပန္လည္သိမ္း ပိုက္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ထိုဥပစာအတြက္ ထိုသူအား ႏွင္ထုတ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အမိန္႔သို႔မဟုတ္ဒီကရီကိုမွ်ေအာက္ ပါကိစ္ၥမ်ားတြင္မွတစ္ပါး ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳရ။
(က) ထိုသူအားႀကီးၾကပ္ေရး၀န္က ဆိုခဲ့သည့္ဥပစာတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳၿပီး ေနာက္ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိုသူထံမွ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ရရန္ရွိေသာ “ငွားရမ္းခ” ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ “စာ”ကို စာပို႔တိုက္မွ မွတ္ပံုတင္၍ ေပးပို႔ၿပီးေနာက္၊ ထိုေတာင္း ဆိုသည့္ေန႔ရက္မွ “ခုနစ္ရက္အတြင္း” လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ထိုငွားရမ္း ခေငြကို အိမ္ရွင္အားလည္းမေပး၊ ပုဒ္မ (၁၆)အရ ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ထံသို႔လည္း မေပးသြင္းဘဲ ေနသည့္ကိစ္ၥ၊ သို႔တည္းမဟုတ္
(ခ) ထိုသူက သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသူ ႏွင့္အတူ ေနထိုင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အိမ္ခန္းခ်င္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သို႔ တည္းမဟုတ္ အနီးအနားရွိေသာ ေနထိုင္ သူမ်ားအား “စိတ္”ၿငိဳျငင္ေစသည့္ သို႔ တည္းမဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ သည့္အမႈကို က်ဴးလြန္သည့္ကိစ္ၥ သို႔တည္း မဟုတ္ ဥပစာကို ညစ္ညမ္းယုတ္မာေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ေသာ ကိစ္ၥအလို႔ငွာ အသံုးျပဳသည့္ သို႔တည္းမဟုတ္ အသံုးျပဳေစသည့္အတြက္ “ျပစ္မႈ” ထင္ရွားစီရင္ခံရသည့္ကိစ္ၥ သို႔တည္း မဟုတ္ ဆိုခဲ့သည့္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ ျဖဳန္းတီးမႈ သို႔တည္းမဟုတ္ ေပါ့ေလ်ာ့ မႈ သို႔တည္းမဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ တရား႐ံုး၏ သေဘာအရ ဥပစာအေျခ အေနဆိုးရြားသြားသည့္ကိစ္ၥ၊ သို႔တည္း မဟုတ္ ...

ပုဒ္မ ၁၄။ (၁/ဂ) ဥပစာကို အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ အိမ္ရွင္က မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔တည္းမဟုတ္ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္သားစု တြင္ ပါ၀င္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေနထိုင္ ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဥပစာ၏ အက်ဳိးခံစား ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေနထိုင္ရန္ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ တရား႐ံုးက ေက်နပ္ ေလာက္သည္ဟု ယူဆသည့္ အျခားကိစ္ၥ တစ္ခုခုအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ရယူလို၍ထိုဥပစာ ကို မိမိကုိယ္တိုင္ သို႔တည္းမဟုတ္ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္သားစုတြင္ ပါ၀င္သူ သို႔တည္း မဟုတ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူ ေနထိုင္ပါ မည္ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုးက သတ္မွတ္သည့္ကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း ထိုကိစ္ၥကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ မည္ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း တရား႐ံုးက သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္ “ေငြ”အေရအတြက္ ျဖင့္ “ခံ၀န္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ကိစ္ၥ” ... သို႔ တည္းမဟုတ္ ... ။
ပုဒ္မ ၁၄။ (၁/ဃ) ယင္းသို႔ အခြင့္ ျပဳသည့္အမိန္႔ကို ပုဒ္မ ၁၃ (၂)ပါ ခၽြင္း ခ်က္အရ ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္သည့္ကိစၥ။

ပုဒ္မ ၁၄။ (၂) ဥပစာကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ရန္ ပုဒ္မခြဲ (၁) အပိုဒ္ (ဂ)အရ အမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီခ်မွတ္ ရာ၌ တရား႐ံုးသည္ ထိုဥပစာကို မည္သည့္ ကိစ္ၥအလို႔ငွာ အိမ္ရွင္က ရလိုေၾကာင္း သီးျခားေဖာ္ျပရမည့္ျပင္ဆိုခဲ့သည့္အမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီမိတ္ၱဴကိုလည္း ေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အပိုဒ္ (ဂ)ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရ “အိမ္ရွင္က ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္မိတ္ၱဴ”ကိုလည္းေကာင္း ႀကီးၾကပ္ ေရး၀န္ထံ ေပးပို႔ရမည္။ အိမ္ရွင္သည္ အမိန္႔တြင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီတြင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္တြင္ သီးျခား ေဖာ္ျပထားသည့္ ကာလအပိုင္းအျခား အတြင္း ထိုကိစ္ၥအတြက္ “ဥပစာ”ကို အသံုး ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တရား႐ံုးသည္ ထိုဒီကရီ သို႔တည္းမဟုတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ ခံရသူ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္၏ ေလွ်ာက္ ထားခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း “ခံ၀န္ ခ်ဳပ္”တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ေငြကို အစိုးရ က “သိမ္းယူေစ”ဟု ေၾကညာႏိုင္သည့္ျပင္ တရား႐ံုးက သင့္ေတာ္သည္ထင္ျမင္သည့္  ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို အိမ္ရွင္က အိမ္ငွားအား ေပးေစဟုလည္း ဆင့္ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ရာ တြင္ တရား႐ံုးက ေက်နပ္ေလာက္သည္ဟု သေဘာရသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေၾကညာျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ဆင့္ဆိုျခင္းမျပဳရ။

ပုဒ္မ ၁၄။ (၃) ပုဒ္မခြဲ (၂)အရ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ အစား သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဆံုးခ်က္ အျပင္ တရား႐ံုးသည္ မိမိသေဘာအရ လည္းေကာင္း ဒီကရီ သို႔တည္းမဟုတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံရသူက သေဘာတူညီလွ်င္ လည္းေကာင္း ထိုသူအား အမိန္႔ သို႔တည္း မဟုတ္ ဒီကရီခ်မွတ္သည့္ေန႔ရက္မတိုင္မီ က ထားရွိသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ထိုဥပစာကို လက္ရွိေပးအပ္ႏိုင္သည္။
ပုဒ္မ ၁၄။ (၄) ဤပုဒ္မအရ အာမခံ ေငြကို သိမ္းယူရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေလ်ာ္ ေၾကးေပးရန္ ခ်မွတ္ေသာ အမိန္႔ကို တရား မက်င့္ထံုးကို ဥပေဒတြင္ ဒီကရီမ်ား အတည္ျပဳရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ နည္းလမ္း အတိုင္း အတည္ျပဳႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၁၅။ (၁) ဤအက္ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပစာကို ျပန္လည္သိမ္း ပိုက္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ထိုဥပစာမွ အိမ္ ငွားကို သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၃(၁)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေနထိုင္ခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ႏွင္ထုတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ အမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီ ခ်မွတ္သည့္အခ်ိန္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤအက္ဥပေဒအာဏာ မတည္မီကျဖစ္ေစ၊ အာဏာတည္ၿပီးေနာက္ျဖစ္ေစ၊ ထိုအမိန္႔ ကို သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဒီကရီကို ခ်မွတ္ ထားေသာ္လည္း “အိမ္ရွင္”က ထိုအမိန္႔ကို သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဒီကရီကို အတည္ျပဳ ရန္ ေလွ်ာက္ထာသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ငွားက သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၃(၁) အရ ေနထိုင္ခြင့္ရသူက၊ ထိုအမိန္႔ကို သို႔ တည္းမဟုတ္ ထိုဒီကရီကို အတည္မျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထို အမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဒီကရီကို အတည္မျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုအမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဒီကရီကို အတည္မျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထား သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုအမိန္႔ သို႔တည္း မဟုတ္ ထိုဒီကရီကို အတည္မျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထို အမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဒီကရီကို အတည္မျပဳရေသးသည့္ ကိစ္ၥ၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုးသည္ ပုဒ္မ ၁၂ (၁) အပိုဒ္ (ဂ)အရ သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၄(၁) အပိုဒ္(ခ)ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစ္ၥမွတစ္ပါး ထိုအမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဒီကရီအတည္ျပဳျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားရ မည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ထားရမည္ သို႔တည္းမဟုတ္ လက္ရွိျဖစ္ေသာ ဥပစာ ကိုေပးအပ္ရန္ ေန႔ရက္ကို တရား႐ံုးက သင့္သည္ ထင္ျမင္သည့္ ကာလအပိုင္း အျခား သို႔တည္းမဟုတ္ ကာလအပိုင္း အျခားမ်ားတြင္ အိမ္ငွားကျဖစ္ေစ၊ အမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီခ်မွတ္ခံရသူကျဖစ္ ေစ၊ ေပးရန္က်န္ရွိေသးေသာ “ငွားရမ္းခ” ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သို႔တည္းမဟုတ္ အငွားခ်ထားသည့္ကာလအပိုင္းအျခား ကုန္လြန္ၿပီးေနာက္ “ဥပစာ”လက္ရွိထား သည့္အတြက္ အက်ဳိးခံစားရေသာ ေငြ ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္သည္ထင္ျမင္ သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရျဖစ္ေစ ေရႊ႕ ဆိုင္းထားရမည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္လွ်င္ တရား႐ံုးသည္ ထိုအမိန္႔ကို သို႔တည္း မဟုတ္ ထိုဒီကရီကို အတည္ျပဳျခင္းမွ ရပ္စဲေစရမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရ မည္။
သို႔ရာတြင္ ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ(၁) အပိုဒ္ (ဃ)၊ (င) သို႔တည္းမဟုတ္ အပိုဒ္ (စ)တြင္ျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မခြဲ(၁) အပိုဒ္(ဂ)တြင္ျဖစ္ေစ သီးျခားေဖာ္ျပထား သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ “ဥပစာ”မွ ႏွင္ထုတ္ရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ ဥပစာကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္ “တရား မမႈမ်ား” စြဲဆိုသည့္ကိစ္ၥတြင္ ခ်မွတ္ထား ၿပီးျဖစ္ေသာ အမိန္႔ကို သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီကို အတည္ျဖစ္ျခင္းမွ ရပ္စဲျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳရ။

ပုဒ္မ ၁၅။ (၂) ဤအက္ဥပေဒ အာဏာမတည္မီကျဖစ္ေစ၊အာဏာတည္ ၿပီးေနာက္ျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မ ခြဲ(၁)တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထား သည့္ အမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီမ်ဳိး ကို ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ အတည္မျပဳေသး လွ်င္၊ ထို႔ျပင္ ထိုအမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီခ်မွတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ပုဒ္မ ၁၂ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုအမိန္႔ သို႔တည္မဟုတ္ ဒီကရီႏွင့္ သက္ဆိုင္လွ်င္ ထိုအမိန္႔ကို သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဒီကရီကို ခ်မွတ္ခဲ့မည္ မဟုတ္ဟု တရား႐ံုးက ထင္ျမင္သေဘာရရွိ လွ်င္ တရား႐ံုးသည္ အိမ္ငွား၏ သို႔တည္း မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၃(၁) အရ ေနထိုင္ခြင့္ရ သူ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ ထိုအမိန္႔ကို သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုဒီကရီကို ဖ်က္သိမ္းရ မည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ဤအက္ဥပေဒ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစရန္အလို႔ငွာ မိမိ သင့္သည္ထင္ျမင္သည့္အတိုင္း ေျပာင္းလဲ ရမည္။ ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခြဲ(၁) သို႔ တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မခြဲ(၁)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါ ေလွ်ာက္ လႊာကိစ္ၥအလို႔ငွာ ထိုအမိန္႔သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီ ခ်မွတ္ထားသည့္ တရားမမႈ သို႔ တည္းမဟုတ္အမႈအခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ ဟု မွတ္ယူရမည္။

ပုဒ္မ ၁၆။ (၁) ဥပစာတစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဒ္မ ၁၂(၁) အပိုဒ္(က)တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၁၄(၁) အပိုဒ္(က)တြင္ျဖစ္ ေစ၊ ရည္ၫႊန္းထားသည့္ “ငွားရမ္းခ”ကို ေပးရန္ အိမ္ရွင္က ေတာင္းဆိုျခင္း မရွိ ေသာ္လည္း “အိမ္ငွား”က ထိုငွားရမ္းခေပး သည္ကို “အိမ္ရွင္”က လက္မခံလို ျငင္းဆို ေသာအခါ “အိမ္ငွား”သည္
(က) ထိုငွားရမ္းခကို ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ ထံ ေပးသြင္းႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ...
(ခ) အိမ္ရွင္က ထိုဥပစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ေနာက္ထပ္ရရန္ရွိေသာ ငွားရမ္းခကို မိမိလက္ခံလိုေၾကာင္း “ႏို႔တစ္စာ”ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ငွားအား အေၾကာင္းမၾကားလွ်င္ ထိုသို႔ ေနာက္ထပ္ ေပးရန္ရွိေသာ “ငွားရမ္းခ”ကိုလည္း ႀကီး ၾကပ္ေရး၀န္ထံ ေပးသြင္းႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ ၁၆။ (၂) ပုဒ္မခြဲ(၁)အရ   “ငွားရမ္းခ”ေပးသြင္းသည့္အခါ ႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္သည္ ထိုေပးသြင္းေငြကို ရရွိေၾကာင္း ျဖင့္ အိမ္ရွင္အေပၚ “ႏို႔တစ္စာ”ခ်အပ္ေစ ရမည္။ ထိုသို႔ ႏို႔တစ္စာ ခ်အပ္ရာ၌ “ႏို႔ တစ္စာ”ကို အိမ္ရွင္လက္သို႔ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ရွင္က အာဏာလႊဲအပ္ထားသည့္ ကိုယ္ စားလွယ္လက္သို႔ျဖစ္ေစ ေပးအပ္ရမည္။

ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

 

ေမာင္ျမတ္မြန္(ဆူးေလ) မွ iMyanmarHouse.com  အတြက္ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

အျခား အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒမ်ား

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine