2741 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

အိမ္ျခံေျမသမားေတြ သိရွိေလ့လာထားသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ား (၃)

 

ပုဒ္မ-၁၀။။ မည္သူမွ်ဥပစာတစ္ခုခုအငွားခ်ထားျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္အသစ္ ျပန္၍ အငွားခ်ထားျခင္းသို႔တည္း မဟုတ္ဆက္လက္ အငွားခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ ငွားရမ္းခအျပင္ေနာက္ထပ္ဒဏ္ေငြ စေပၚေငြသို႔တည္း မဟုတ္ေငြေပးေဆာင္ရန္ မေတာင္းဆိုရ၊သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္လအတြက္ ငွားရမ္းခထက္ပိုေသာ“စရန္ေငြ”ကိုမေတာင္းဆိုရ။
သို႔ရာတြင္ ဤပုဒ္မပါမည္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကမွ်ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ“ေငြေပးျခင္း”ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေစရ။

ပုဒ္မ-၁၁(၁) ။။အျခားဥပေဒတစ္ခုခု တြင္မည္သို႔ပင္ပါရွိေစကာမူႀကီးၾကပ္ ေရး၀န္သည္ ဤအက္ဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အအံုတြင္ လက္ရွိေနထိုင္ေသာပုဒ္မ၁၃ (၁) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရေနထိုင္ခြင့္ရသူအပါအ၀င္ “အိမ္ငွား” ၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အရထိုအေဆာက္အအံုပိုင္ရွင္အိမ္ရွင္အေပၚ“ႏို႔တစ္စာ” ခ်အပ္ေစ၍အဆိုပါအေဆာက္အအံုကို လူေနထိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ ထားရွိရန္လိုအပ္သည္ဟုမိမိ ထင္ျမင္သေဘာရရွိေသာ ျပဳျပင္မႈတစ္ရပ္ရပ္ သို႔တည္း မဟုတ္အရပ္ရပ္ျပဳလုပ္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေရသို႔တည္းမဟုတ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသြင္းမႈမွစ၍ေရႁပြန္ႏွင့္မိလႅာႁပြန္မ်ား ျပဳျပင္ထားရွိမႈအတြက္လိုအပ္ေသာ“စီမံခ်က္မ်ား” ျပဳလုပ္ပါကထိုစီမံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေစရန္ဆင့္ဆိုရမည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ - ဤပုဒ္မခြဲပါကိစၥအလို႔ငွာ“ျပဳျပင္မႈ” ဆိုသည္မွာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာအိမ္ငွားေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန၌ထားရွိရန္လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္မႈကိုဆိုလိုသည္။ထို႔ျပင္အတိအလင္းခ်ဳပ္ဆိုထားေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ “ျပဳျပင္မႈ” တစ္ခုခုအတြက္အိမ္ငွားကတာ၀န္ခံလွ်င္ ထိုျပဳျပင္မႈအတြက္အိမ္ရွင္၌တာ၀န္ရွိသည္ဟုမမွတ္ယူရ။

ပုဒ္မ-၁၂(၁) ။။ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္းအက္ဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း၊ ပဋိညာဥ္အက္ဥပေဒတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တရားမ႐ံုးအက္ဥပေဒတြင္လည္းေကာင္း၊ မည္သို႔ပင္ပါရွိေစကာမူ ဤအက္ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဥပစာကိ ု ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ထိုဥပစာမွအိမ္ငွားကိုႏွင္ထုတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေစ၊မည္သည့္အမိန္႔သုိ႔တည္းမဟုတ္ “ဒီဂရီ” ကိုမွ်ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားမွ တစ္ပါးခ်မွတ္ျခင္းမျပဳရ။
(က) အိမ္ငွားထံမွတရားဥပေဒႏွင့္အညီရထိုက္ေသာ “ငွားရမ္းခ” အတြက္ေတာင္းဆိုသည့္ စာကိုစာပို႔တိုက္မွမွတ္ပံုတင္၍ အိမ္ငွားထံေပးပို႔ၿပီးသည့္ ေနာက္ထိုသို႔ေတာင္းဆိုသည့္ ေန႔မွစ၍ရက္သတ္ၱပတ္ (၃)ပတ္အတြင္း ထိုငွားရမ္းခကို အိမ္ရွင္အားမေပးဘဲ သို႔ တည္းမဟုတ္ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ထံပုဒ္မ (၁၆)အရမေပးသြင္းဘဲေနသည္ကို “သို႔တည္းမဟုတ္” အငွားခ်ထားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အိမ္ငွားခ်ထားမႈပဋိညာဥ္အရျဖစ္ေစ၊ဤအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ တင္ရွိသည့္အျခားတာ၀န္တစ္ခုခုကိုေဖာက္ဖ်က္သည္ သို႔တည္းမဟုတ္မေဆာင္ရြက္ ဘဲေနသည့္ကိစၥ၊သို႔တည္းမဟုတ္ ...
(ခ) အိမ္ငွားထံမွရရွိေသာငွားရမ္းခ အတြက္“တရားမ႐ံုး”ကအိမ္ရွင္အားအႏိုင္ေပး၍ အိမ္ငွားအေပၚအမိန္႔သို႔တည္းမဟုတ္ဒီဂရီခ်မွတ္ထားသည့္ေငြကို မေပးဘဲေနသည့္ကိစၥ၊ သို႔တည္းမဟုတ္။
ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။  

ပုဒ္မ ၁၂ (၁/ဂ) - အိမ္ငွားက သို႔ တည္းမဟုတ္ အိမ္ငွားႏွင့္အတူ လက္ရွိ ထားသည့္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေနထိုင္သည့္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အိမ္ခန္း ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ အနီးအနားရွိေသာ ေနထိုင္သူမ်ားအား စိတ္ၿငိဳျငင္ေစသည့္ သို႔တည္းမဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ျပဳက်င့္မႈကို က်ဴးလြန္သည့္ ကိစ္ၥ သို႔တည္းမဟုတ္ ဥပစာကို ညစ္ညမ္းယုတ္မာေသာ သို႔တည္း မဟုတ္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ကိစ္ၥအလို႔ငွာ အသံုးျပဳသည့္ သို႔တည္း မဟုတ္ အသံုးျပဳေစသည့္ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရသည့္ကိစ္ၥ သို႔တည္းမဟုတ္ အိမ္ ငွား၏ သို႔တည္းမဟုတ္ ဆိုခဲ့သည့္သူ တစ္ေယာက္၏ ျဖဳန္းတီးမႈ သို႔တည္းမဟုတ္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ သို႔တည္းမဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈ ေၾကာင့္ တရား႐ံုး၏ သေဘာအရ ဥပစာ၏ အေျခအေန ဆိုးရြားသြားသည့္ကိစ္ၥ သို႔ တည္းမဟုတ္

ပုဒ္မ ၁၂ (၁/ဃ) - ဥပစာသည္ ေျမျဖစ္လွ်င္ ထိုဥပစာကို အေဆာက္အဦ သို႔တည္းမဟုတ္ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ အေဆာက္ အဦမ်ား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ အိမ္ ရွင္က ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ရယူ လို၍ ဥပစာကို အေဆာက္အဦ သို႔တည္း မဟုတ္ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထို ဥပစာမွ အိမ္ငွားေျပာင္းေရႊ႕သည့္ ေန႔ရက္ ကစ၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း ထိုကိစ္ၥကို ၿပီးစီး ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ အိမ္ရွင္က တရား႐ံုးက သင့္သည္ ဟု ထင္ျမင္သည့္ ေငြအေရအတြက္ျဖင့္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ကိစ္ၥ ... သို႔တည္းမဟုတ္
ပုဒ္မ ၁၂ (၁/င) - ဤအက္ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦ သို႔တည္း မဟုတ္ အေဆာက္အဦအစိတ္အပိုင္းကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ လိုအပ္ေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ အေရးႀကီး ေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ ပံုသဏၭာန္ေျပာင္းလဲ ေသာ ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ျဖစ္ ေစ၊ အိမ္ရွင္က အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ႐ိုးေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ ရယူလိုက္၍ ဆိုခဲ့သည့္ ဥပစာကို ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရန္အတြက္ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳ ပါမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ထိုဥပစာမွ အိမ္ငွားေျပာင္းေရႊ႕ေပးသည့္ေန႔ရက္က စ၍ ““ကိုးလထက္မပိုဘဲ”” တရား႐ံုးက သတ္မွတ္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း ထိုကိစ္ၥကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုဥပစာမွ ဖယ္ ရွားေပးရေသာ အိမ္ငွားက ထိုသို႔ ျပဳျပင္ ၿပီးသည့္အခါ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးသည့္အခါ ထိုဥပစာကို ျပန္ေပးေစလိုလွ်င္ ျပန္ေပးပါမည္ဟူ၍လည္း ေကာင္း တရား႐ံုးက သင့္သည့္ ထင္ျမင္ သည့္ ေငြအေရအတြက္ျဖင့္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ဆို သည့္ကိစ္ၥ သို႔တည္းမဟုတ္
ပုဒ္မ ၁၂ (၁/စ) - ဤအက္ဥပေဒ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အဦ သို႔ တည္းမဟုတ္ အေဆာက္အဦ အစိတ္အပိုင္း ကို ပိုင္ရွင္က အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ႐ိုးေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေနထိုင္ရန္ ကိစ္ၥအတြက္ သက္သက္ရယူ လိုပါက ဆိုခဲ့သည့္ ဥပစာ၌ မိမိကိုယ္တိုင္ ေနထိုင္ပါမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုဥပစာ မွ အိမ္ငွားေျပာင္းေရႊ႕ေပးသည့္ ေန႔ရက္ ကစ၍ “သံုးလ”အတြင္း ထိုကိစ္ၥကို ၿပီးစီး ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟူ၍လည္း ေကာင္း တရား႐ံုးက သင့္သည္ထင္ျမင္ သည့္ “ေငြ” အေရအတြက္ျဖင့္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ ဆိုသည့္ကိစ္ၥ။
သို႔ရာတြင္ ... ဤအပိုဒ္ပါ ကိစ္ၥ အလို႔ငွာ “ပိုင္ရွင္”ဆိုသည့္စကားရပ္တြင္ဆိုခဲ့ သည့္ ဥပစာပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ သို႔တည္းမဟုတ္ အေမြဆက္ခံျခင္းျဖင့္ ထိုဥပစာပိုင္ရွင္ျဖစ္ လာသူမွတစ္ပါး အျခားမည္သူမွ် မပါ၀င္ ေစရ။
ထို႔ျပင္ ... အငွားခ်ထားမႈ သေဘာ တူ စာခ်ဳပ္အရျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ တရား႐ံုးေတာ္က ခ်မွတ္ေသာ ဒီကရီပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအပိုင္းအျခား အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ အငွားခ်ထားမႈမ်ား မွာ အဆိုပါ အငွားခ်ထားသည့္ ကာလ အပိုင္းအျခားမကုန္ဆံုးမီ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အဆိုပါ ဒီကရီအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကာလအပိုင္းအျခား မကုန္ဆံုးမီ ဤအပိုဒ္ ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစရ။

ပုဒ္မ ၁၂ (၂) - ဥပစာ တစ္ခုခုကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ထိုဥပစာမွ အိမ္ငွားကို ႏွင္ထုတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အပိုဒ္ (ဃ)(င)သို႔ တည္းမဟုတ္ အပိုဒ္ (စ)အရ အမိန္႔ သို႔ တည္းမဟုတ္ ဒီကရီ ခ်မွတ္ရာ၌ တရား ႐ံုးသည္ ထိုဥပစာကို မည္သည့္ကိစ္ၥအလို႔ ငွာ၊ အိမ္ရွင္က သို႔တည္းမဟုတ္ ပိုင္ရွင္ က ရယူလိုေၾကာင္း သီးျခားေဖာ္ျပရမည့္ အျပင္ ဆိုခဲ့သည့္အမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီမိတ္ၱဴကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(၁) အပိုဒ္ (ဃ)(င) သို႔တည္းမဟုတ္ အပိုဒ္ (စ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ အိမ္ရွင္က သို႔တည္းမဟုတ္ ပိုင္ရွင္က ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ “ခံ၀န္ခ်က္မိတ္ၱဴ”ကိုလည္းေကာင္း ႀကီးၾကပ္ ေရး၀န္ထံ အိမ္ရွင္က သို႔တည္းမဟုတ္ ပိုင္ရွင္က “အမိန္႔”တြင္ သို႔တည္းမဟုတ္ “ဒီကရီ”တြင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ခံ၀န္ခ်ဳပ္တြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားသည့္ ကာလအပိုင္း အျခားအတြင္း အဆိုပါကိစ္ၥအတြက္ ဥပစာကို အသံုးျပဳရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ ေစ၊ ခံ၀န္ခ်ဳပ္တြင္ ၎င္းအေပၚ သတ္မွတ္ ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တရား႐ံုးသည္ ထိုအမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီခ်မွတ္ ခံရသည့္ အိမ္ငွားမ်ား၏ ေလွ်ာက္ထား ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးၾကပ္ ေရး၀န္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရေသာ္ လည္းေကာင္း ခံ၀န္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေ သာ ေငြကို အစိုးရက သိမ္းယူေစဟု ေၾက ညာႏိုင္သည့္ျပင္၊ တရား႐ံုးက သင့္ေတာ္ သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို လည္း အိမ္ရွင္က သို႔တည္းမဟုတ္ ပိုင္ ရွင္အိမ္ငွားအား ေပးရမည္ဟု ဆင့္ဆိုႏိုင္ သည္။ သို႔ရာတြင္ တရား႐ံုးက ေက်နပ္ ေလာက္သည္ဟု သေဘာရသည့္ အေၾကာင္း ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဆိုခဲ့သည့္ ကိစ္ၥအတြက္ ဥပစာကို အသံုးမျပဳႏိုင္ေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ခံ၀န္ခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာႏိုင္ ေၾကာင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ရွင္ က သို႔တည္းမဟုတ္ ပိုင္ရွင္က “သက္ေသ” ထင္ရွားျပလွ်င္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေၾက ညာျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ “ဆင့္ဆိုျခင္း” မျပဳရ။

ပုဒ္မ ၁၂ (၃) - ပုဒ္မခြဲ(၂)အရေလ်ာ္ ေၾကးေပးရန္ ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အျပင္ တရား႐ံုးသည္ ဒီကရီသို႔တည္းမဟုတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံရသည့္ အိမ္ငွားကသေဘာ တူလွ်င္ ထိုအိမ္ငွားအား အမိန္႔ သို႔တည္းမဟုတ္ ဒီကရီခ်မွတ္သည့္ေန႔ရက္ မတိုင္မီကထား ရွိသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားအတိုင္း ထို ဥပစာ”ကို လက္ရွိေပးအပ္ရမည္။
ပုဒ္မ ၁၂ (၄) - ဤပုဒ္မအရ အာမခံေငြကို သိမ္းယူရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ခ်မွတ္ေသာ အမိန္႔ကို “တရားမက်င့္ထံုး ကိုဓဥပေဒ ဒီကရီမ်ား အတည္ျပဳရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ နည္းလမ္း အတိုင္း အတည္ျပဳႏိုင္သည္။
ပုဒ္မ ၁၃ (၁) - ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတ က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ဤပုဒ္မႏွင့္ သက္ဆိုင္ေစရန္ ေၾကညာႏိုင္သည့္ ေဒသ ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပစာအမ်ဳိးအစား တစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သူမဆို ဥပစာတစ္ခုခု၏ အိမ္ငွားပင္ မဟုတ္ေစကာမူ ေနထိုင္မႈကိစ္ၥ သို႔တည္း မဟုတ္ လုပ္ငန္းကိစ္ၥအတြက္ “႐ိုးေျဖာင့္ ေသာသေဘာ”ျဖင့္ ေနထိုင္သူျဖစ္လွ်င္ ထိုဥပစာတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိ ရန္ ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ထံ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ သည္။ ထိုေလွ်ာက္ထားသူက ဆိုခဲ့သည့္ ဥပစာအတြက္ “စံငွားရမ္းခ”ကို ေပးေဆာင္ လိုေၾကာင္း “စာ”ျဖင့္ ၀န္ခံသည့္အခါ ႀကီး ၾကပ္ေရး၀န္သည္ ထိုေလွ်ာက္ထားသူအား ဆိုခဲ့သည့္ ဥပစာတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔စာကို ထုတ္ေပးရမည့္ ျပင္၊ မိမိအမိန္႔မိတ္ၱဴကိုလည္း အိမ္ရွင္ထံသို႔ ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ရွင္က အာဏာလႊဲအပ္ထား သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ျဖစ္ေစ၊ ၎င္း၏ ေနရပ္ကိုသိလွ်င္ ေပးပို႔ရမည္။

ပုဒ္မ ၁၃ (၂) - ပုဒ္မ ၁၄ အရ တရား႐ံုးက ခ်မ်တ္သည့္အမိန္႔မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ပုဒ္မခြဲ(၁)အရ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ေသာသူအား ဥပစာတစ္ခုခုတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳသည့္ “အမိန္႔”ဟူသေရြ႕ မွာဆိုခဲ့သည့္ ဥပစာတည္ရွိရာ ေဒသႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ဤပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အတည္ျဖစ္ရမည့္ျပင္၊ ထို႔ေနာက္လည္း “သံုးလပတ္လံုး” ဆက္လက္အတည္ျဖစ္ေစ ရမည္။ သို႔ရာတြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္သျဖင့္ အႏိုင္ရသူသည္ ဤကာလအပိုင္းအျခား အတြင္း မိမိအလိုအေလ်ာက္ ထိုဥပစာမွ ထြက္ခြာသြားလွ်င္ ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္သည္ အိမ္ရွင္တင္သြင္းသည့္ ေလွ်ာက္လႊာအရ ဆိုခဲ့သည့္အမိန္႔ကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည့္ျပင္ ထိုသို႔ ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ထိုအမိန္႔ကို ထပ္မံအတည္မျပဳရ။

ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

ေမာင္ျမတ္မြန္(ဆူးေလ) မွ iMyanmarHouse.com  အတြက္ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

အျခား အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒမ်ား

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine