၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)

3652 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

                   Toe Tet Tun Construction မွ အမွတ္ (၅၂၈)၊ မဟာသုခိတာလမ္း၊ ၇/ေတာင္၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ေျမအက်ယ္အ၀န္း (၅၀ေပ×၇၀ေပ) တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ (၇) ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒုိ ျဖစ္ပါသည္။

 

၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)

၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)

၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)

၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)

၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)

၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)

 

Facilities

  • ၇ထပ္ခြဲမီနီကြန္ဒို၊
  • (၁)လႊာ (၁)ခန္း၊
  • ဓာတ္ေလွကားပါ
  • BCC က်ျပီး
  • နွစ္ (၆၀) ဂရံေျမ
  • အခန္းအက်ယ္အ၀န္း  (44' x 56') – 2400sqft
  • Carparking
  • မာစတာအိပ္ခနး္ (၃) ခနး္
  • ေၾကြျပားခင္း၊ ေၾကြျပားကပ္ၿပီး
  • မာစတာအိပ္ခနး္ (၂) ခနး္ ပါ Penthouse

 

၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)

၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)

၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)

၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)၇ ထပ္ခြဲ မီနီကြန္ဒို (Toe Tet Tun Construction)

 

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Toe Tet Tun Construction

Toe Tet Tun Construction

လိပ္စာ
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။