Platinum Pathein Project

9629 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

ရန္ကုန္-ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ေဂၚရင္ဂ်ီအျမန္လမ္းမႀကီး၏ တစ္ခုတည္းေသာ အဆင့္ျမင့္ခရီးတစ္ေထာက္နားရာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ Platinum Pathein Project သည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၁) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ေပၚလမ္း (ရန္ကုန္-ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ေဂၚရင္ဂ်ီ၊ ေမာ္တင္စြန္း၊ အျမန္လမ္းမ) တြင္တည္ရွိၿပီး ပုသိမ္ျမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။   Platinum Pathein Project မွာ မ်က္ႏွာျပင္(၁၈ ဧက) က်ယ္ဝန္းၿပီး Phase -၂ ပိုင္း ခြဲျခားထားပါသည္။

Phase 1  တြင္

 • 3 Star အဆင့္ရွိဟိုတယ္ ၁လံုး (အခန္း ၆၀ ေက်ာ္၊ လူဦးေရအေယာက္(၃၈၀)ခန္႔ က်င္းပႏိုင္ေသာ မဂၤလာခန္းမ)
 • အိမ္ရာေျမကြက္(Villa) မ်ား(၄၈)ကြက္၊
 • ေစ်းဆိုင္ခန္း(Plaza) မ်ား (၃၅)ခန္းပါဝင္မည္။

Phase 2  တြင္

 • ဓါတ္ဆီဆိုင္၊ ကားဝပ္ေရွာ့၊ ကားေရေဆးဆီလိုက္၊ ခရီးတေထာက္နား စားေသာက္ ဆိုင္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ပါမည္။

               

Platinum Pathein Project

 

Phase 1 

ေရ မီး အျပည့္အစံုပါသည့္ လူေနအိမ္ Villa မ်ား

 • Platium Pathein Project တြင္ Villa လည္းပါရွိမည္။
 • အိမ္ရာသီးသန္႕ဘက္ျခမ္းအတြက္ ၆ တန္ (ေပ ၂၀ ) တံတားထားရွိေပးထားပါသည္။
 • မီးစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ရာသီးသန္႕အတြက္ (500KVA) အားရွိ Transformer ထားရွိေပးျခင္း။
 • ေရစနစ္ကို ၂၄ နာရီ Booster Pumb ျဖင့္တင္ေပးထားျခင္း။
 • ၀ယ္ယူသူမ်ားကို အိမ္ရာ/ေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ စာခ်ဳပ္ကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ကိုယ္ပိုင္ အမည္ေပါက္ရရန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
 • ၀ယ္ယူသူမ်ားကို 6 ေပအျမင့္ရွိ ၿခံစည္း႐ုိးကာထားေပးမည္။ သံတံခါး အပါအဝင္ ၿခံထဲမီးႀကိဳးအေရာက္ တပ္ဆင္ေပးမည္။ ၿခံေရွ႕လမ္းေဖာက္ေပးမည္။
 • အိမ္ရာေျမကြက္ (Villa) ၄၈ ကြက္တြင္  ေျမသီးသန္႔ဝယ္သူမ်ား အတြက္ ေတာင္ေျမ(၇)ေပအျမင့္ဖို႔ထား ေသာေၾကာင့္ မိုးရာသီတြင္ ေရလႊမ္းမည္ကို စိုးရိမ္ စရာမလိုေတာ့ပါ။

 

Platinum Pathein Project

 

ေျမအက်ယ္အ၀န္းမ်ားမွာ

 • 2000 Sqft (40×50)
 • 2400 Sqft (40×60)
 • 3200 Sqft ( 40×80)
 • 3000 Sqft (50×60)
 • 4800 Sqft (60×80)
 • 2954.2 Sqft
 • 5177.7 Sqft
 • 5940.6 Sqft

အသီးသီး ရွိမည္ျဖစ္သည္။

 Platinum Pathein Project

Platinum Pathein Project

Platinum Pathein Project

Platinum Pathein Project

 

Phase 1 

PATHEIN PLAZA

 • စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ၊ Showroom ႏွင့္ Store ဆိုင္မ်ား ဖြင့္ရန္အလြန္ သင့္ေလ်ွာ္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။
 • Plaza တြင္ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၃၅ ခန္းပါရွိမည္ျဖစ္သည္။
 • ဆိုင္ခန္းမ်ားအားလံုးသည္ ၂ ထပ္ဆိုင္ခန္းမ်ားျဖစ္သည္။
 • ဆုိင္ခန္း (၁) ခန္းစီတြင္ (၁၈၀၀ Sqft ) အက်ယ္အ၀န္းရွိသည္။
 • Ceiling High မွာ ေျမညီထပ္ ၁၄’ , ပထမထပ္ ၁၁ ’ ၆” အသီးသီးရွိသည္။
 • လူေလ်ွာက္လမ္း မွာ ၂၃’ အက်ယ္အ၀န္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဆုိင္ခန္းမ်ား၏ အေရွ႕တြင္ ၁၃၉၀၆.၈၉ sqft အက်ယ္အ၀န္းရွိ Landscape ရွိမည္ျဖစ္ သည္။
 • ကားအစီးေရ(200) ေက်ာ္ဆန္႔ေသာကားပါကင္လည္းပါရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ကားရပ္ရန္ ေနရာမရွိမွာမပူရေပ။
 • Foundation ခ်ေနျပီျဖစ္ျပီး June 2017 တြင္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို အပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • ေခ်ာင္းသာ ႏွင့္ေငြေဆာင္မ်ားသို႕ သြားေသာ Main လမ္းမၾကီး ေပၚတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္စီးပြားေရအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

Platinum Pathein Project

Platinum Pathein Project

Platinum Pathein Project

Platinum Pathein Project

Platinum Pathein Project

 

Facilities For Plaza

 • PVC Windows, PVC Door at Bathrooms
 • Tempered glass door at entrance
 • Roller Shutter
 • Brick Kitchen Counter
 • Steel Handrail with Baluster in shop stair
 • Main stairs and corridor,
 • Finishing and Laying of 24” * 24” Homogeneous tile in shop area

 

Platinum Pathein ProjectPlatinum Pathein Project

Platinum Pathein ProjectPlatinum Pathein Project

Phase 1 

Platinum Hotel

 • Platinum Pathein Project တြင္ 3 stars အဆင့္ရွိ Hotel လည္း ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

 

Platinum Pathein Project

Platinum Pathein Project

 

Phase 2

 • ဓါတ္ဆီဆိုင္၊ ကားဝပ္ေရွာ့၊ ကားေရေဆးဆီလိုက္၊ ခရီးတေထာက္နား စားေသာက္ ဆိုင္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ပါမည္။

 

 

Platinum Pathein Project

Platinum Pathein Project

 

Project ၏အားသာခ်က္မ်ား

 • Project တည္ေနရာ - ရန္ကုန္-ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ေဂၚရင္ဂ်ီအျမန္ လမ္းမႀကီး ၏ တစ္ခုတည္းေသာအဆင့္ျမင့္ခရီးတစ္ေထာက္နားရာ ျဖစ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ၿပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
 • Payment Schedule (Credit စနစ္/အတိုးမဲ့)
 • Plaza ဒီဇိုင္း(တစ္ခန္ဝယ္ရံုျဖင့္ Business ၂ မ်ိဳး လုပ္ႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး)
 • တစ္ဝင္းလံုးေတာင္ေျမ(၇)ေပအျမင့္ဖို႔ၿပီး သိပ္ထားေသာေၾကာင့္ မိုးရာသီတြင္ေရလႊမ္းမည္မစိုးရိမ္ရ
 • Plaza, Hotel, Villa တစ္ခုခ်င္းအတြက္ ဗို႔အား(၅၀၀)ရွိေသာ Transfer ထားရွိေပးေသာေၾကာင့္ အစိုးရႏႈန္းထားျဖင့္ သာမန္ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မီးစနစ္ရရွိျခင္း
 • Plaza, Hotel, Villa တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကားပါကင္မ်ား ထားရွိေပးျခင္း
 • ပိုင္ဆိုင္မႈအေနျဖင့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ အေပါင္လက္ခံႏိုင္ေသာ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ တည္ဆဲ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္း
 • ခရီးသြားကားႀကီးမ်ား အစီးေရ(၃၀)ေက်ာ္၊ ကားေသး(၅၀)ေက်ာ္ ရပ္နားႏိုင္သည့္ က်ယ္ဝန္းသပ္ရပ္ေသာကားပါကင္ႏွင့္ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအသံုးျပဳရန္သန္႔ရွင္းေသာအဆင့္ျမင့္ Toilet မ်ားပါဝင္မည္။

 

Location Map

 

Platinum Pathein Project

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Mya Bay Developments Co.,Ltd မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်

ဤ Project နှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်ဝင်စားပါက အောက်ပါဖောင်တွင် ဖြည့်စွက်၍ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Mya Bay Developments Co.,Ltd

Mya Bay Developments Co.,Ltd

လိပ္စာ
No.34/ H, Alanpya Pagoda Road, Mingalartaungnyunt Township, yangon,Myanmar