(၁၂) လရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိမ္ျခံေျမ ကံၾကမၼာေဟာကိန္း - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
27739 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

(၁၂) လရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိမ္ျခံေျမ ကံၾကမၼာေဟာကိန္း

ဗဟုသုတ | Posted by စည္သူေအာင္ (iMyanmarHouse.com)

### Zawgyi Version ###

(၁၂) လရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္အတြင္း အိမ္ျခံေျမကံၾကမၼာေဟာကိန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

မိႆ (Aries)

၂၀၂၀ တြင္ မိႆရာသီဖြား တို႔အတြက္ အိမ္ျခံေျမက႑ဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္ရရွိမႈအရ မတ္လ ၂၃ ရက္မွ ေမလ ၁၃ ရက္အၾကား အိမ္ျခံေျမ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ေမလ ၁၃ ရက္မွ ဇြန္လ ၂၅ ရက္အထိ ၾကားကာလမွာမူ သင့္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ကာလတစ္ခု မဟုတ္ေခ်။ ထိုကာလတြင္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးပါေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အၾကံဳျပဳပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနာက္ပိုင္းသည္ကား လုပ္သမွ် အရာရာ ေအာင္ျမင္မည့္ ကာလျဖစ္၏။

၂၀၂၀ ၏ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ကာလသည္ မိႆရာသီဖြားမ်ားအတြက္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ အားထုတ္ရံုမွ်ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ သင္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္စိတ္ထားႏွင့္ သိမ္ေမြ႔မႈတို႔ေၾကာင့္ အကူအညီလိုအပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ သင့္အနီးဝန္းက်င္ရွိသူမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပိႆ (Taurus)

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ျပိႆရာသီဖြားတို႔အတြက္ နကၡတ္ရာသီတြက္ခ်က္ရရွိမႈမ်ားအရ ဒုတိယေျမာက္လအထိ ေငြအလံုးအရင္းဝင္ျခင္းမ်ား ၾကံဳရမည္။ ဤကာလမ်ဳိးတြင္ အိမ္ျခံေျမ ဝယ္ယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ သင့္ဘက္မွ အေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား လံုးဝလုပ္စရာ မလိုေသာ ကာလတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အလြန္ေကာင္းမြန္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလကို အသံုးျပဳျပီး သင္ျဖစ္ခ်င္သမွ်၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုသမွ် အားလံုးကို အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္မွ မတ္လ ၁၀ ရက္အၾကားတြင္မူ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္သည္ ဆုတ္ယုတ္အားေပ်ာ့လာလ်က္ရွိေနရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အလ်င္စလို မခ်မိရန္ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သတိျပဳပါ။ သင္၏ လူေနမႈဟန္ ၾကီးၾကီးမားမား ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းမ်ဳိး ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အေရးၾကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားတြင္ စြန္႔စားျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အေရးပါသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးကို မတ္လ ၁၀ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ ျပဳလုပ္ပါ။ အေကာင္းဆံုးကာလအပိုင္းအျခားမွာ ဧျပီလကုန္မွ ဇြန္လကုန္ပိုင္းအထိျဖစ္ျပီး ထိုကာလသည္ ဘ႑ာေရးတိုးပြားမႈမ်ား မ်ားစြာရရွိမည့္ ကာလျဖစ္သည္။

ေသာၾကာျဂိဳဟ္သည္ ေမထုန္ရာသီႏွင့္ယွဥ္ေနရာ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး သင့္တြင္ ဂရုထားမႈ နည္းပါးေနသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ျပိႆရာသီဖြားတို႔၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိမ္ျခံေျမနကၡတၦေဗဒအရ သင့္အေနျဖင့္ ၾကိဳတင္၍ စုစုေဆာင္းေဆာင္းျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားမရွိခဲ့လွ်င္ ဘ႑ာေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။

ေမထုန္ (Gemini)

ေမထုန္ရာသီဖြားတို႔သည္ ၂၀၂၀ တြင္ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနေကာင္းမြန္မႈမ်ားျဖင့္ စတင္ရဖြယ္ရာရွိသည္။ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေျဖာင့္ျဖဴးေနမည္။ သို႔ရာတြင္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရတက္မေအးျဖစ္ရမႈမ်ား ရွိမည္။ ေအာက္တိုဘာဝန္းက်င္တြင္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမႈကိစၥမ်ား၊ ဘိုးဘြားအေမြဆိုင္အိမ္ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းျပီးစီးလိမ့္မည္။ သင့္ေတာ္သည့္ ဝယ္လက္တစ္ဦးဦး ရွာေဖြေတြ႔ရွိမည္။

ကရကဋ္ (Cancer)

ကရကဋ္ရာသီဖြားတုိ႔သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေနမည္ျဖစ္ျပီး အေရးၾကီးသည့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ကရကဋ္ရာသီဖြားတို႔၏ အိမ္ျခံေျမက႑ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါကလည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည့္လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရျပီး ေျမယာ (သို႔မဟုတ္) အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအဝယ္မွ အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိလာလိမ့္မည္။

သိဟ္ (Leo)

အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ရန္ အလားအလာမရွိသည့္ အိမ္ျခံေျမတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမွာ သိဟ္ရာသီဖြားတို႔အတြက္ အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ေခ်။ ၂၀၂၀ အတြင္း သင့္တြင္ အိမ္ျခံေျမတစ္ခု အငွားခ်ရန္ ရွိေနပါက ငွားရမ္းမည့္သူတို႔အေပၚ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးလိုလ်က္ရွိေနမည္။ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၾကီးမားစြာျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရလာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ကန္ (Virgo)

ကန္ရာသီဖြားမ်ားသည္ ၂၀၂၀ အတြင္း မလိုအပ္သည့္အရာမ်ားအေပၚ သံုးျဖဳန္းမိတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြစုေဆာင္းသည့္ ဘက္တြင္သာ ပိုမိုအေလးထားအာရံုစိုက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလ်င္စလိုခ်မွတ္မိေစရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး ၾကံဳရတတ္သည္။

တူ (Libra)

တူရာသီဖြားတို႔သည္ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီမွ ဧျပီလလယ္အၾကား ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အိမ္ျခံေျမတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ထိုကာလအတြင္း အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ဧျပီလလယ္၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အိမ္ျခံေျမကိစၥ အဝဝကို ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ အတြင္း တူရာသီဖြားတို႔သည္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အလ်င္စလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ျဗိ စၦာ (Scorpio)

ျဗိ စၦာရာသီဖြားတို႔သည္ မတ္လ ၂၃ ရက္မွ ေမလ ၁၁ ရက္အၾကား အိမ္ျခံေျမမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမက႑ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းျခင္း၊ ဝယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ျဗိ စၦာရာသီဖြား ၁၂ ရာသီေဟာကိန္းအရ ယခုႏွစ္သည္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အိမ္ေဟာင္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းမွာ မ်ားစြာအက်ဳိးရွိဖြယ္ရွိေနသည္။

ဓႏု (Sagittarius)

ဓႏုရာသီဖြား အိမ္ျခံေျမ ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လလယ္မွ ေမလအၾကားမွာ အိမ္ျခံေျမ ကိုင္ထားသူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းလို၊ ဝယ္လိုသူမ်ားအတြက္ အထူးအက်ဳိးရွိၾကမည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ အိမ္ျခံေျမေရာင္းခ်သူမ်ားအဖို႔ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာရရွိကာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကရမည့္ကာလ ျဖစ္၏။

မကာရ (Capricon)

မကာရ ရာသီဖြားတို႔အတြက္ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလလယ္မွ မတ္လ ၂၃ ရက္ၾကားကာလသည္ အိမ္ျခံေျမဝယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်ရန္ အေကာင္းဆံုး ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။သို႔ရာတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ေသးငယ္ေသာ အမွားကေလးတစ္ခုမွ ၾကီးမားေသာရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အျခားသူတို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈထားျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ပါသည္ ။ သို႔ေသာ္ မ်က္ကန္းယံုၾကည္ျခင္းမွာ အက်ဳိးမျပဳႏိုင္ေခ်။

ကုန္ (Aquarius)

ကုန္ ရာသီဖြားတုိ႔အတြက္ ၂၀၂၀ အိမ္ျခံေျမအေျခအေနကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေမလ ၁၃ ရက္မွ ဇြန္လ ၂၅ ရက္အၾကား အၾကိတ္အနယ္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကာလအတြင္း အထူးသတိျပဳ အာရံုစိုက္ျခင္း၊ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားသင့္သည္။ ၂၀၂၀ ရာသီနကၡတ္ေဗဒအရ ကုန္ရာသီဖြားတို႔သည္ တန္ဖိုးၾကီးပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြရယူျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

မိန္ (Pisces)

မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနေကာင္းေနမည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ကာလသည္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ မိန္ရာသီဖြားတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိန္ရာသီဖြားတစ္ဦးသည္ ၂၀၂၀ ႏွစ္စမွ မတ္လ ၂၃ ရက္အၾကား အိမ္ျခံေျမဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္ပါက အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

(iMyanmarHouse.com Team မွ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။)

Credit: iMyanmarHouse.com

 

### Unicode Version ###

(၁၂) လရာသီဖွားများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း အိမ်ခြံမြေကံကြမ္မာဟောကိန်းများကို အောက်တွင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

မိဿ (Aries)

၂၀၂၀ တွင် မိဿရာသီဖွား တို့အတွက် အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍဆိုင်ရာ တွက်ချက်ရရှိမှုအရ မတ်လ ၂၃ ရက်မှ မေလ ၁၃ ရက်အကြား အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်သော ကာလဖြစ်သည်။ မေလ ၁၃ ရက်မှ ဇွန်လ ၂၅ ရက်အထိ ကြားကာလမှာမူ သင့်အတွက် ကောင်းမွန်သည့် ကာလတစ်ခု မဟုတ်ချေ။ ထိုကာလတွင် အိမ်ခြံမြေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အရေးပါသော လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ ရှောင်ကြဉ်ရန် အကြုံပြုပါသည်။ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နောက်ပိုင်းသည်ကား လုပ်သမျှ အရာရာ အောင်မြင်မည့် ကာလဖြစ်၏။

၂၀၂၀ ၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်ကာလသည် မိဿရာသီဖွားများအတွက် အိမ်ခြံမြေနှင့် ဆက်နွှယ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အနည်းငယ် အားထုတ်ရုံမျှဖြင့် အောင်မြင်မှုများစွာရရှိမည့် ကာလဖြစ်သည်။ သင်၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သည့်စိတ်ထားနှင့် သိမ်မွေ့မှုတို့ကြောင့် အကူအညီလိုအပ်ချိန်များတွင် သင့်အနီးဝန်းကျင်ရှိသူများထံမှ အကူအညီများ ရရှိလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။

ပြိဿ (Taurus)

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြိဿရာသီဖွားတို့အတွက် နက္ခတ်ရာသီတွက်ချက်ရရှိမှုများအရ ဒုတိယမြောက်လအထိ ငွေအလုံးအရင်းဝင်ခြင်းများ ကြုံရမည်။ ဤကာလမျိုးတွင် အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းများ ပြုလုပ်ရာ၌ သင့်ဘက်မှ အလျှော့ပေးခြင်းများ လုံးဝလုပ်စရာ မလိုသော ကာလတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ယခုကဲ့သို့ အလွန်ကောင်းမွန်နေသော အချိန်ကာလကို အသုံးပြုပြီး သင်ဖြစ်ချင်သမျှ၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုသမျှ အားလုံးကို အစွမ်းကုန် လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားပါ။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်မှ မတ်လ ၁၀ ရက်အကြားတွင်မူ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သည် ဆုတ်ယုတ်အားပျော့လာလျက်ရှိနေရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အလျင်စလို မချမိရန် သတိပြုရမည် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ငွေရေးကြေးရေးနှင့် ဆက်နွှယ်သော ကိစ္စရပ်များတွင် သတိပြုပါ။ သင်၏ လူနေမှုဟန် ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲပစ်ခြင်းမျိုး ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးကို ရွှေ့ဆိုင်းထားနိုင်ရန် ကြိုးစားပါ။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍မူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များတွင် စွန့်စားခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ပါနှင့်။ အရေးပါသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို မတ်လ ၁၀ ရက်နောက်ပိုင်းမှ ပြုလုပ်ပါ။ အကောင်းဆုံးကာလအပိုင်းအခြားမှာ ဧပြီလကုန်မှ ဇွန်လကုန်ပိုင်းအထိဖြစ်ပြီး ထိုကာလသည် ဘဏ္ဍာရေးတိုးပွားမှုများ များစွာရရှိမည့် ကာလဖြစ်သည်။

သောကြာဂြိုဟ်သည် မေထုန်ရာသီနှင့်ယှဉ်နေရာ ငွေကြေးကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သင့်တွင် ဂရုထားမှု နည်းပါးနေသည်။ အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် ဆိုရလျှင် ပြိဿရာသီဖွားတို့၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အိမ်ခြံမြေနက္ခတ္ဆဗေဒအရ သင့်အနေဖြင့် ကြိုတင်၍ စုစုဆောင်းဆောင်းပြုလုပ်ထားခြင်း၊ အသုံးစရိတ်လျှော့ချခြင်းများမရှိခဲ့လျှင် ဘဏ္ဍာရေးမတည်ငြိမ်မှုများ ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိသည့် ကာလ ဖြစ်သည်။

မေထုန် (Gemini)

မေထုန်ရာသီဖွားတို့သည် ၂၀၂၀ တွင် ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေကောင်းမွန်မှုများဖြင့် စတင်ရဖွယ်ရာရှိသည်။ ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းများ ဖြောင့်ဖြူးနေမည်။ သို့ရာတွင် ငွေကြေးစုဆောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရတက်မအေးဖြစ်ရမှုများ ရှိမည်။ အောက်တိုဘာဝန်းကျင်တွင် အိမ်ခြံမြေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အမှုကိစ္စများ၊ ဘိုးဘွားအမွေဆိုင်အိမ်ပြဿနာများ ဖြေရှင်းပြီးစီးလိမ့်မည်။ သင့်တော်သည့် ဝယ်လက်တစ်ဦးဦး ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်။

ကရကဋ် (Cancer)

ကရကဋ်ရာသီဖွားတို့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်နေမည်ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများတွင် အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။ ကရကဋ်ရာသီဖွားတို့၏ အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍကို ကြည့်မည်ဆိုပါကလည်း အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည့်လက္ခဏာများ တွေ့မြင်နေရပြီး မြေယာ (သို့မဟုတ်) အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအဝယ်မှ အမြတ်အစွန်းများ ရရှိလာလိမ့်မည်။

သိဟ် (Leo)

အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရန် အလားအလာမရှိသည့် အိမ်ခြံမြေတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမှာ သိဟ်ရာသီဖွားတို့အတွက် အထောက်အကူမပြုနိုင်ချေ။ ၂၀၂၀ အတွင်း သင့်တွင် အိမ်ခြံမြေတစ်ခု အငှားချရန် ရှိနေပါက ငှားရမ်းမည့်သူတို့အပေါ် စေ့စပ်သေချာစွာ စစ်ဆေးလိုလျက်ရှိနေမည်။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကြီးမားစွာပြုလုပ်ခြင်းမှာ ရလဒ်ကောင်းများ ရလာနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။

ကန် (Virgo)

ကန်ရာသီဖွားများသည် ၂၀၂၀ အတွင်း မလိုအပ်သည့်အရာများအပေါ် သုံးဖြုန်းမိတတ်ခြင်းကြောင့် ငွေစုဆောင်းသည့် ဘက်တွင်သာ ပိုမိုအလေးထားအာရုံစိုက်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့အနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အလျင်စလိုချမှတ်မိစေရန် ဆွဲဆောင်ခြင်းမျိုး ကြုံရတတ်သည်။

တူ (Libra)

တူရာသီဖွားတို့သည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီမှ ဧပြီလလယ်အကြား ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် အိမ်ခြံမြေတို့နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပြဿနာအချို့ ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ ထိုကာလအတွင်း အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ် လှုပ်ရှားမှုများ မပြုလုပ်ရန် သတိပြုရမည် ဖြစ်သည်။ ဧပြီလလယ်၏ နောက်ပိုင်းတွင်မူ အိမ်ခြံမြေကိစ္စ အဝဝကို ကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ အတွင်း တူရာသီဖွားတို့သည် အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်များ ပြုလုပ်ရာတွင် အလျင်စလို ဆုံးဖြတ်ချက်များ မချမှတ်ရန် လိုအပ်သည်။

ဗြိ စ္ဆာ (Scorpio)

ဗြိ စ္ဆာရာသီဖွားတို့သည် မတ်လ ၂၃ ရက်မှ မေလ ၁၁ ရက်အကြား အိမ်ခြံမြေများ၊ အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍ ရှယ်ယာများ ရောင်းခြင်း၊ ဝယ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဗြိ စ္ဆာရာသီဖွား ၁၂ ရာသီဟောကိန်းအရ ယခုနှစ်သည် အိမ်ခြံမြေရောင်းချမှုများပြုလုပ်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်သော ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ အိမ်ဟောင်းများကို သင့်လျော်သည့် ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းမှာ များစွာအကျိုးရှိဖွယ်ရှိနေသည်။

ဓနု (Sagittarius)

ဓနုရာသီဖွား အိမ်ခြံမြေ ပိုင်ရှင်များအတွက် ဖေဖော်ဝါရီ လလယ်မှ မေလအကြားမှာ အိမ်ခြံမြေ ကိုင်ထားသူများအတွက် အကျိုးရှိစေမည့်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေ ရောင်းလို၊ ဝယ်လိုသူများအတွက် အထူးအကျိုးရှိကြမည့် ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေရောင်းချသူများအဖို့ အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိကာ ပျော်ရွှင်ကြရမည့်ကာလ ဖြစ်၏။

မကာရ (Capricon)

မကာရ ရာသီဖွားတို့အတွက် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလလယ်မှ မတ်လ ၂၃ ရက်ကြားကာလသည် အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူ၊ ရောင်းချရန် အကောင်းဆုံး ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။သို့ရာတွင် စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော အမှားကလေးတစ်ခုမှ ကြီးမားသောရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ အခြားသူတို့အပေါ် ယုံကြည်မှုထားခြင်းမှာ ကောင်းမွန်ပါသည် ။ သို့သော် မျက်ကန်းယုံကြည်ခြင်းမှာ အကျိုးမပြုနိုင်ချေ။

ကုန် (Aquarius)

ကုန် ရာသီဖွားတို့အတွက် ၂၀၂၀ အိမ်ခြံမြေအခြေအနေကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် မေလ ၁၃ ရက်မှ ဇွန်လ ၂၅ ရက်အကြား အကြိတ်အနယ် အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေမည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းကာလအတွင်း အထူးသတိပြု အာရုံစိုက်ခြင်း၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ကောင်းစွာပြုလုပ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ထားသင့်သည်။ ၂၀၂၀ ရာသီနက္ခတ်ဗေဒအရ ကုန်ရာသီဖွားတို့သည် တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများအတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲခြင်းများနှင့် ချေးငွေရယူခြင်းများ ရှောင်ကြဉ်သင့်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

မိန် (Pisces)

မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေကောင်းနေမည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ကာလသည် အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် မိန်ရာသီဖွားတို့အတွက် အကောင်းဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိန်ရာသီဖွားတစ်ဦးသည် ၂၀၂၀ နှစ်စမှ မတ်လ ၂၃ ရက်အကြား အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းပြုလုပ်ပါက အကျိုးအမြတ်များစွာ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။

(iMyanmarHouse.com Team မှ ရေးသား ဖော်ပြသည်။)

Credit: iMyanmarHouse.com

 

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတမ်ား

ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာေတြ ပ်က္ျပယ္သြားခ်ိန္
ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာေတြ ပ်က္ျပယ္သြားခ်ိန္
စားက်က္ေျမကို ဘယ္သူထိန္းသိမ္းသလဲ။ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ?
စားက်က္ေျမကို ဘယ္သူထိန္းသိမ္းသလဲ။ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ?
သက္တမ္းကုန္ေနသည့္ ဂရန္ေျမကို အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသလားဆိုလွ်င္
သက္တမ္းကုန္ေနသည့္ ဂရန္ေျမကို အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသလားဆိုလွ်င္
၀ယ္ယူထားသည့္ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္
၀ယ္ယူထားသည့္ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္
ေျမငွားဂရန္(ေျမငွားစာခ်ဳပ္) မူရင္း ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးသြားသည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ဆက္လုပ္မလဲ?
ေျမငွားဂရန္(ေျမငွားစာခ်ဳပ္) မူရင္း ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးသြားသည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ဆက္လုပ္မလဲ?
အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္းဝယ္တဲ့အခါ အေရးၾကီးဆံုးက ဘယ္သူလဲ…?
အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္းဝယ္တဲ့အခါ အေရးၾကီးဆံုးက ဘယ္သူလဲ…?
အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ (သို႔မဟုတ္) သာသနာ့ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုလွ်င္
အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ (သို႔မဟုတ္) သာသနာ့ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားမယ္ဆိုလွ်င္
ဒီလုိ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကသည့္ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား
ဒီလုိ ေရာင္း၀ယ္ေနၾကသည့္ တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား
စရန္ေငြေပးၿပီးမွ ေရာင္းသူ အိမ္ေျမပုိင္ ကြယ္လြန္သြားလွ်င္
စရန္ေငြေပးၿပီးမွ ေရာင္းသူ အိမ္ေျမပုိင္ ကြယ္လြန္သြားလွ်င္
ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေသးတဲ့ လယ္ယာေျမကို အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ ေလွ်ာက္မည္ဆိုလွ်င္
ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေသးတဲ့ လယ္ယာေျမကို အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ ေလွ်ာက္မည္ဆိုလွ်င္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)