လယ္ေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ ၿမိဳ႕တြင္းေျမေတြမွာအေဆာက္အအံု ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္

လယ္ေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ ၿမိဳ႕တြင္းေျမေတြမွာအေဆာက္အအံု ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
16 May 2019 1:25 pm တြင္ တင္ခဲ့သည္
2265 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ဗဟုသုတ | Posted by စည္သူေအာင္ (iMyanmarHouse.com)

ၿမိဳ႕အတြင္းမွာရွိတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေျမေတြဟာ လယ္ယာ ေျမဆိုတဲ့ စကားရပ္ထဲမွာပါေနတာကို ေတြ႕ ရပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေျမျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ အဲဒီစိုက္ပ်ဳိးေျမေတြအေပၚမွာ အေဆာက္အအံုေဆာက္ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရင္က လ/န-၃၉ ေလွ်ာက္ထားရပါ တယ္။ အခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ေျပာရရင္ ေတာ့ လ/ယ ၃၀ နဲ႔ ေလွ်ာက္ယူရတာေပါ့။

တကယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရၿပီဆိုရင္လည္း ၆-လ/ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အၿပီးေဆာက္လုပ္ရပါတယ္။ အေဆာက္ အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးထံမွာ ေလွ်ာက္ၾကရပါတယ္။ ေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာ လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန(ယခင္ ေၾကးတိုင္ ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန)က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္(၄)ခ်က္နဲ႔ ညီမညီ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါတယ္။ အဲဒီ အခ်က္(၄) ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စံုမွသာ အျခားအသံုးျပဳခြင့္လို႔ေခၚတဲ့ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕တြင္းစိုက္ပ်ဳိးေျမအ၀န္းအ၀ိုင္း

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြမွာ သာမက အျခားၿမိဳ႕တိုင္းလိုလိုမွာလည္း ၿမိဳ႕တြင္းစိုက္ပ်ဳိးေျမ ဆိုတာရွိပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းစိုက္ပ်ဳိးေျမဆိုတာ ၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေၾကျငာထားတဲ့ အ၀န္းအ၀ိုင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ ၿမိဳ႕ ကြက္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ေျမ၊ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးအရပ္မွာရွိတဲ့ေျမ၊ ၿမိဳ႕ ေျမနဲ႔ ေတာေျမဆက္စပ္ေနတဲ့ေျမ၊ ေနရာမ်ားအတြင္းမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ရာသီအလိုက္သီးႏွံ၊ ႏွစ္ရွည္သီးပင္၊ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြဟာ ၿမိဳ႕တြင္း စိုက္ပ်ဳိးေျမ အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ေျမခြန္ေတာ္စည္းၾကပ္ခံရတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေျမ

ၿမိဳ႕တြင္းစိုက္ပ်ဳိးေျမေတြကို ၿမိဳ႕ေျမပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္း (၁-က)ေျမကြက္၊ ေျမကြက္မွတ္ပံုတင္စာရင္း (၁-ခ)ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု၊ သီးစားမွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားမွာ မွတ္ပံုတင္ ေရးသြင္းထားၿပီးပါက ၂-စာရင္းေခၚတဲ့ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးမႈ အခြန္စည္းၾကပ္မႈစာရင္း(ေျမစာရင္းပံုစံ-၄၆)နဲ႔ အခြန္ေတာ္ေျမတိုင္း စာေရးေတြက သီးႏွံစာရင္းေတြကို မွတ္သားၿပီး သတ္မွတ္ႏႈန္းထားနဲ႔ ေျမခြန္ေတာ္စည္းၾကပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ လယ္ယာေျမစကားရပ္ထဲမွာ - ၿမိဳ႕ေျမအတြင္းက ေျမကို “ေျမခြန္”လို႔ေခၚပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာနက ေျမခြန္ေတာ္အရပ္ရပ္မွာ ပါ၀င္ေကာက္ခံေလ့ ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ၿမိဳ႕တြင္းစိုက္ပ်ဳိးေျမဆိုတာကလည္း လယ္ယာေျမဆိုတဲ့ စကားရပ္ထဲမွာ အႀကံဳး၀င္လို႔ ေျမခြန္ေတာ္ စည္းၾကပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ယာေျမကို စိုက္ပ်ဳိးေျမမွအပ အျခားအသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ ထားပံု

လယ္ယာေျမကို စိုက္ပ်ဳိးေျမမွအပ ၿမိဳ႕ေျမ ရြာေျမ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုတည္ေထာင္ျခင္း၊ အုတ္ဖုတ္ျခင္း၊ ငါးေမြးကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ လိုတယ္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ တုိ႔အရ အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားယူရပါတယ္။ လယ္ယာေျမဆိုရင္ ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕ထံမွာ ေလွ်ာက္ရမယ္။ လယ္ေျမမဟုတ္တဲ့ ယာေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ ကၽြန္းေျမ၊ ဓနိေျမ၊ ေတာင္ယာေျမတို႔ ေလွ်ာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ/ ျပည္နယ္/ တိုင္း ေဒသႀကီး၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ထံမွာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရဖို႔ နဲ႔ (ပံုစံ-၁၅/ပံုစံ-၁၅-က)ရရွိဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရပါ မယ္။

(လ/န-၃၉) အစား (လယ-၃၀)နဲ႔ေလွ်ာက္ အျခားနည္းရ

ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းမွာရွိတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေျမေတြကို အျခား နည္းသံုးစြဲေတာ့မယ္ဆိုရင္ လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္ရယူေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို အထူး မွတ္သားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဟိုစဥ္က လ/န-၃၉ လို႔ေခၚတဲ့ (၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၉ အရ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြထံက ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရယူၿပီးမွ အသံုးျပဳခြင့္ရပါတယ္။

(၆-လ) ကေန (၁ႏွစ္)အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ၾက

လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ရၿပီဆိုရင္ အနည္းဆံုး ၆ လမွ (၁)ႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္တဲ့ နည္းလမ္း မ်ားအတိုင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ အဲဒီစည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ တဲ့အခါက်ရင္ ခြင့္ျပဳတဲ့အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲေနတဲ့အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္း ပယ္ဖ်က္ျခင္း မရွိေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ (ဒါ ၀မ္းသာရမယ့္အခ်က္ပါပဲ)

ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိထံမွ ဂရန္ေလွ်ာက္ရတဲ့ အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာနဲ႔ ထုတ္ ျပန္တဲ့ ၿမိဳ႕ေျမျပန္တမ္းမ်ားႏွင့္ တည္ဆဲေျမယာဥပေဒမ်ားအရ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမ အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္မိန္႔အရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တရား၀င္သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ၿမိဳ႕ ေျမေတြမွာ လူေနထိုင္ခြင့္အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္နည္းနည္း အသံုးခ်ရန္အတြက္ျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ေကာ္လိေတၱာ္အရာရွိ (Collector) ထံ လိပ္စာတပ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက စိစစ္ေပးရမယ့္ အခ်က္(၄)ခ်က္

သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားက ၿမိဳ႕ေျမဂရန္အမႈတြဲဖြင့္လွစ္ေပး ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန (ယခု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန) သို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား စိစစ္သတ္မွတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔အတြက္ အမႈတြဲကို လႊဲေျပာင္းေပးပါတယ္။

စိစစ္ရမယ့္အခ်က္ေတြကေတာ့

(က)ေျမရာဇ၀င္မွတ္တမ္း (ေျမစာရင္းပံုစံ-၁၀၆)

(ခ)အစိုးရ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ဟုတ္မဟုတ္နဲ႔ အစိုးရမွ ခ်ထားေပးႏိုင္ေသာ ေျမဟုတ္မဟုတ္

(ဂ)ၿမိဳ႕ေျမဧရိယာအတြင္း ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရအေဆာက္အအံု သံုးရန္ လ်ာထားေျမအတြင္းက်ေရာက္ျခင္းရွိမရွိ။

(ဃ)ေျမတန္ဖိုးနဲ႔ ေျမငွားခတြက္ခ်က္မႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမစာရင္းက ပညာျပ၊ ေထြအုပ္မွဴးမ်ား ပညာရ

ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ားကလည္း ယခုေဖာ္ျပတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔အညီ နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေန နဲ႔ အစိုးရေျမလြတ္ေျမလပ္ မဟုတ္ဘဲ သစ္ေတာေျမ၊ မီးရထား ေျမ၊ လမ္းေျမ၊ စည္ပင္သာယာေျမ၊ အစိုးရဌာန သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက တစ္ဦးဦးကိုခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္တဲ့ ေျမေတြကို မွားယြင္း ၿပီး ေျမဂရန္ထုတ္ေပးမိတတ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနနဲ႔ ေထြအုပ္႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ရတဲ့အတြက္ အမွားအယြင္းနည္းေအာင္ အထူးဂရုစိုက္ေလွ်ာက္ထားသင့္ပါေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေျမႀကီးက ေရႊသီးၾကပါေစ

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္ အေရးရွိပါသည္။ အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ

ေခတၱရာျမင့္ေအာင္ ( iMyanmarHouse.com အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။ Credit: iMyanmarHouse.com

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတမ်ား

မြေအမျိုးအစား၊ မြေမျိုးကြီး၊ ကွင်းထွက်မြေပုံအမှတ်အသားများ၊ ပုံစံ (၁၀၅) (၁၀၆)၊ ကြေးတိုင်စိုက်ခြင်းနှင့် မြေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းများအကြောင်းအနှစ်ချုပ်...
မြေအမျိုးအစား၊ မြေမျိုးကြီး၊ ကွင်းထွက်မြေပုံအမှတ်အသားများ၊ ပုံစံ (၁၀၅) (၁၀၆)၊ ကြေးတိုင်စိုက်ခြင်းနှင့် မြေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းများအကြောင်းအနှစ်ချုပ်...
အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဟောင်းဖျက်ခွင့်ရှိသလား ?
အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဟောင်းဖျက်ခွင့်ရှိသလား ?
တိုက်ခန်းဝယ်ယူလျှင် မြေငှားရမ်းခပေးရန်လိုအပ်သလား
တိုက်ခန်းဝယ်ယူလျှင် မြေငှားရမ်းခပေးရန်လိုအပ်သလား
နိုင်ငံခြားသားပိုင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
နိုင်ငံခြားသားပိုင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ မိမိအိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေတိုး၍ မင်္ဂလာရှိလာဘ်ပွင့်အောင်လုပ်နည်း
သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ မိမိအိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေတိုး၍ မင်္ဂလာရှိလာဘ်ပွင့်အောင်လုပ်နည်း
လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C မကျသေးတဲ့ တိုက်ခန်းမှာဝင်နေရင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်သလား ?
လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C မကျသေးတဲ့ တိုက်ခန်းမှာဝင်နေရင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်သလား ?
စုပေါင်းကျခံရမည့် ကန်ထရိုက်တိုက် အဆောက်အအုံ ပြင်ဆင်စရိတ်စနစ်
စုပေါင်းကျခံရမည့် ကန်ထရိုက်တိုက် အဆောက်အအုံ ပြင်ဆင်စရိတ်စနစ်
တစ်နိုင်တစ်ပိုင် " မြေ နဲ့အိမ် " ဝယ်ရအောင်
တစ်နိုင်တစ်ပိုင် " မြေ နဲ့အိမ် " ဝယ်ရအောင်
မိဘပိုင် “ မြေ ” ကို သားသမီးအမည်နဲ့ ဂရန်မြေ လုပ်ခဲ့မိလို့.......
မိဘပိုင် “ မြေ ” ကို သားသမီးအမည်နဲ့ ဂရန်မြေ လုပ်ခဲ့မိလို့.......
မြေပုံမြေရာဇဝင် ကူးရာတွင် လျှောက်ထားနိုင်သူများ
မြေပုံမြေရာဇဝင် ကူးရာတွင် လျှောက်ထားနိုင်သူများ

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)