သင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမနွင့္အေဆာက္အဦးကို နွစ္ရွည္ငွါးလိုေသာ္ - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
705 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

သင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမနွင့္အေဆာက္အဦးကို နွစ္ရွည္ငွါးလိုေသာ္

ဗဟုသုတ | Posted by ဇာနည္ေက်ာ္ (iMyanmarHouse.com)

ယေန႕ေခတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၼဏီမ်ားနွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေသာ ကုမၼဏီမ်ားသည္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ အမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္ ။ ယင္းသို႕ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံၾကရာတြင္ ေျမမ်ားငွါးရမ္း၍ ျဖစ္ေစ ၊ စက္ရုံငွါးရမ္း၍ျဖစ္ေစ ၊ နွစ္ရွည္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္ ။

ဤသို႕ျဖင့္ ေျမနွင့္အေဆာက္အဦးကို ငွါးရမ္းသည့္အခါ ကုမၼဏီနွင့္ ေျမရွင္တို႕ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္ကို စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ရုံး၌ မွတ္ပံုတင္ၾကရသည္ ။ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ရာ၌ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕ပါရွိရပါမည္ ။ထို႕ျပင္ ကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္မူရင္းကိုလည္း တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္ ။

မွတ္ပံုတင္သြင္းရာ၌ ေျမရွင္ကိုယ္တိုင္ မလာေရာက္ႏိုင္ပါက ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးမွ လာေရာက္၍ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္ ။ထို႕အတူ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မွ ကိုယ္တိုင္မလာေရာက္ႏိုင္ပါက ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးက လာေရာက္၍ မွတ္ပံုတင္သြင္းႏိုင္ပါသည္ ။ သို႕ေသာ္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာသည္ လႊဲအပ္သူ ေနထိုင္ရာအရပ္တြင္ ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရုံးမွ လႊဲအပ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ ျဖစ္ရပါမည္ ။ကုမၸဏီျဖစ္ပါက လက္မွတ္ေရးထိုးသူသည္ ကုမၸဏီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းအရ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူ ျဖစ္ရပါမည္ ။

ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီမွ ႏိုင္ငံျခားသား ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး (ဥပမာ-အဂၤလိပ္စာ )ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားလွ်င္ လ်င္ျမန္ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ ပူးတြဲပါရွိရပါမည္ ။ငွါးရမ္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ ေျမပံု/ေျမရာဇဝင္တင္ျပရပါမည္ ။စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ နွစ္ရွည္ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရုံးမွ ရွာေဖြ၍ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

နွစ္ရွည္ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ျပည့္စံုရမည့္အခ်က္ (၁၇)ခ်က္ရွိ

(က) မည္သည့္စာခ်ဳပ္မဆို (၄)လအတြင္း မွတ္ပံုတင္သြင္းရမည္ ။

(ခ) ကပ္တံဆိပ္ေခါင္း ၊ နွိပ္တံဆိပ္ေခါင္း လံုေလာက္စြာ ကပ္ထားရမည္ ။

(ဂ) ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ (သို႕မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားသားပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕နွင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္မူရင္နွင့္ မိတၱဴ ။

(ဃ) အငွါးခ်ထားခံရသူ ကုမၸဏီ (သို႕မဟုတ္) အငွါးခ်ထားသူ (ေျမရွင္ ) သည္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ေျမ(သို႔မဟုတ္) အေဆာက္အဦး ငွါးရမ္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူသည္ ကုမၸဏီ၏ အသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းနွင့္အညီ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစည္းအေဝ မွတ္တမ္းအရ တာဝန္ေပးထားသူ ျဖစ္ရမည္ ။

(င) အစိုးရအဖြဲဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ကိုယ္စားလက္မွတ္ေရးထိုးပါက သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ ရုံးစာမူရင္း။

(စ) ကိုယ္စားလက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ေနရာမ်ား၏ေအာက္တြင္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက အစည္းအေဝးေန႕စြဲအမွတ္စဥ္ ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါက ေန႕စြဲနွင့္ ရုံးစာအမွတ္ ၊ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာျဖစ္က မည္သည့္ရုံး၏ ေန႕စြဲကိုပါ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာအမွတ္တို႕အရ လက္မွတ္ေရးထိုးေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိရမည္။

(ဆ) ႏိုင္ငံျခားသားကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္သြင္းမည္ဆိုပါက ယင္း၏ Pass Port ျဖစ္ျပီး လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ရမည္ ။

(ဇ) ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားျပဳမွတ္ပံုတင္ သြင္းမည့္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားကဒ္မူရင္း၊ မိတၱဴတို႕ျဖင့္ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ရမည္ ။

(ဈ) အငွါးခ်ထားသူ (ေျမရွင္) ကိုယ္တိုင္ ခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္သူတို႕မွ ခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ခ်ဳပ္ဆိုသူတို႕၏ ႏိုင္ငံသားကဒ္မူရင္းနွင့္ မိတၱဴ ။

(ည) ကို္ယ္စားလွယ္လႊဲစာသည္ လႊဲအပ္သူေနထိုင္ရာအရပ္ရွိ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရုံးတြင္ လႊဲအပ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ ျဖစ္ရမည္ ။

(ဋ) ကို္ယ္စားလွယ္လႊဲစာျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါက ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာမရုပ္သိမ္းေသးေၾကာင္းနွင့္ လႊဲအပ္သူ သက္ရွိထင္ရွားရွိေၾကာင္း တရားရုံးမ်ား က်မ္းက်ိန္လႊာပါရွိရမည္ ။

(ဌ) သက္ေသ(၂)ဦး လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ ။ သက္ေသတို႕ကိုင္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ (သို႕မဟုတ္) Past Port မူရင္း ၊ မိတၱဴနွင့္အတူ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ရမည္ ။

(ဍ ) ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသာပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္၍ ႏိုင္ငံျခားသား ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားပါက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအပိုဒ္-၄၅၀ အရ ရုံးသံုးဘာသာစကားသည္ ျမန္မာစာျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ ပူးတြဲပါရွိရမည္ ။

( ဎ ) ေျမငွါးစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ေျမ (အငွါးခ်ထားမည့္ေျမ ) မွာ ရန္ကုန္ေျမစည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း က်ေရာက္သည့္ေျမျဖစ္မွသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းရုံးတြင္ မွတ္ပံုတင္ေပးႏိုင္မည္ ။နယ္ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ပါက ျမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးနွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရုံးတြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ ။

(ဏ) အငွါးခ်ထားမည့္ေျမနွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ တည္ဆဲနွစ္အတြင္း ထုတ္ေပးသည့္ (ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ (သို႕မဟုတ္) အငွါးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ (သို႕မဟုတ္) ငွါးရမ္းစာခ်ဳပ္ခ်ုပ္ဆိုရန္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ ့) ေျမပံု နွင့္ ေျမရာဇဝင္ပါရွိရမည္ ။

(တ) တိုက္ခန္းမ်ား ငွါးမည္ဆိုပါက ယင္းတိုက္ခန္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆိုင္ေရးဆိုင္ခြင့္စာခ်ဳပ္မ်ားမွာ မွတ္ပံုတင္လိုမွ တင္ႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါတန္ဖိုးနွင့္အညီ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ထမ္းေဆာင္ထားေသာစာခ်ဳပ္ျဖစ္ရမည္ ။ (တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ထမ္းေဆာင္မထားပါက ယင္းစာခ်ဳပ္ကို သက္ဆိုင္ရာအခြန္ဦးစီးဌာနသို႕ ေပးပို႕သြားမည္ ။)

(ထ) စာခ်ဳပ္ပါစကားရပ္မ်ားတြင္ ငွါးရမ္းမည္ပစၥည္းတည္ေနရာကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားရမည္ ။

အထက္ပါအခ်က္(၁၇)ခ်က္ ျပည့္စံုပါက ေျမျဖစ္ေစ ၊ တိုက္ခန္းျဖစ္ေစ ၊ အေဆာက္အဦးျဖစ္ေစ ၊ နွစ္ရွည္ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ အခက္အခဲမရွိ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္မည္ျဖစ္၍ ရွာေဖြတင္ျပရက်ိဳးနပ္သည္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ ေက်နပ္မိပါေတာ့သည္။

လိုလွ်င္ၾကံဆ နည္းလမ္းရၾကပါေစ

Credit: လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနေမာင္ေကာင္းေဖ

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတမ်ား

အိမ္ဂရန္ကုိ အေပါင္ထားကာေငြေခ်းယူထားၿပီး ျပန္မဆပ္ႏုိင္ပါက အိမ္ကုိသိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသလား
အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ အြန္လိုင္းစနစ္ကို နားလည္ေစခ်င္
ပါမစ္ (Permit) ျဖင့္ခ်ထားေပးေသာ ေျမကြက္ကို ဝယ္ရာတြင္သတိျပဳသင့္ေသာကိစၥရပ္မ်ား
အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ လႈပ္ရွားလာႏုိင္သည့္ အိမ္ ၿခံ ေျမ ေစ်းကြက္
ကိုယ္မရွိတုန္း အိမ္ထဲကို တစ္ေယာက္ေယာက္ခိုးၿပီး ဝင္ေရာက္ခဲ့တယ္ဆုုိတာ သိရွိႏုုိင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား...
အိမ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာေလာကီပညာမ်ား
သင္ဘယ္လုိအိမ္မ်ိဳးနဲ႔ေနရမလဲ
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ေနထိုင္ခြင့္ - Long Term Visa အေၾကာင္း ဗဟုသုတ ေဆြးေႏြးပြဲ
အိမ္တန္ဖိုး ျမင့္တက္ေစတဲ့ အခ်က္မ်ား
ဆိုင္းဝိုင္းတစ္ခုနဲ႕တူတဲ့အေမြဆိုင္အိမ္ ဝယ္ခ်င္ၾကသူေတြ

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)