လုိင္စင္ေျမ - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
လုိင္စင္ေျမ - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
664 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

လုိင္စင္ေျမ

ဗဟုသုတ | Posted by ေအးျမတ္သူ (iMyanmarHouse.com)

ေအာက္ျမန္မာနုိင္ငံ ၿမိဳ႕နွင့္ေက်းရြာမ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄(၇) အရ သတ္မွတ္ထားၿပီး စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ ယာယီသံုးဆြဲခြင့္ ျပဳထားေသာေျမၿဖစ္သည္။ လုိင္စဟူေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားမွာ ၿမိဳ႕ျပရပ္ကြက္ အတည္တက်မရွိေသာ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ယာယီအသံုးျပဳေသာ တစ္နွစ္မွ သံုးနွစ္အထိ ခ်ထားေပးေသာေျမမ်ိဳးၿဖစ္သည္။ ၁၈၉၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္ျမန္မာနုိ္င္ငံ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရြာေျမ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၆) အရ အစိုးရလက္၀ယ္ရွိေျမမ်ားကုိ ေျမငွားခ်ထားရာတြင္ နွစ္တုိႏွစ္ရွည္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆို၍ ငွားရမ္းျခင္းရွိသကဲ့သို႔ တစ္နွစ္မွ သံုးနွစ္အထိ လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပး၍ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးအရာရွိ RSDO ( RANGOON SUBURBAN DEVELOPEMENT OFFICE ) သည္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ (R.D.T) စီမံခန္႔ခြဲေသာ နယ္ေျမအျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာ ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖံုးေဒသဟု ေခၚတြင္သည့္ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ကံဘဲ့၊ သမိုင္းနွင့္ ကမာရြတ္ နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရသီးၿခားေၾကျငာ၍ အာဏာအပ္နွင္းသည့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ၁၉၆၃ ခုနွစ္မတုိင္မီက အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ရန္အတြက္ လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့ ဖူးသည္။

တစ္ခ်ိန္က အစိုးရသည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ နွစ္ရွည္ေျမငွားစာခ်ဳပ္ထုတ္ေပးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသးသည့္ ေျမမ်ားကို လိုင္စင္ရွိသကဲ့သို႔ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ နွစ္ရွည္အငွား ခ်ထားနုိင္သည့္ ေျမမ်ားကိုလည္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ရွည္ေျမငွားစာခ်ဳပ္ထုတ္ေပးနုိင္ေသာ ေျမမ်ားကိုလည္း ဦးစြာပထမ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အမွတ္တကယ္ အိမ္မေဆာက္လုပ္ပဲ ေျမကုိေရာင္းစား အျမတ္ထုတ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ၿဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားၿဖင့္ လိုင္စင္ရထားသူက မလြဲမေသြ အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေျမငွားစာခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆိုေစရန္ ရည္ရြယ္ထားရွိခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။

အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ သီးပင္ႏွံပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကို္င္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ႏွစ္သို႔မဟုတ္ သံုးနွစ္အထိ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးျဖစ္သည့္ လိုင္စင္ေျမမ်ားကို အစိုးရေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးလွ်င္ ေျမကြက္ေပၚတြင္ရွိသူအား က်ဴးလြန္သူအၿဖစ္ ၁၉၆၅-၆၆ ခုနွစ္မွစ၍ က်ဴးေက်ာ္ခြန္စည္းက်ပ္ေကာက္ခံရန္ အုိးအိမ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေမ၊ ၃၁ ရက္ ရက္စြဲၿဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေျမငွားစာခ်ဳပ္နွင့္ လိုင္စင္၏ အဓိက ျခားနားခ်က္မွာ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ေျမကုိ အထူးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မပါရွိပါက ထပ္ဆင့္လႊဲေျပာင္း၊ ေပးကမ္း၊ ေပါင္ႏွံ၊ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ အေမြဆက္ခံခြင့္လည္း ရွိ၍ လိုင္စင္ေျမမွာ ပုဂၢိဳလ္စြဲအေနျဖင့္ ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ (PERSONAL RIGHT) သာၿဖစ္၍ ေျမကို တစ္ဆင့္လႊဲေျပာင္း၊ ေပးကမ္း၊ ေပါင္ႏွံ၊ ေရာင္းခ်ပို္င္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံပုိင္ခြင့္ မရွိေခ်။

နုိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕လက္ထက္တြင္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္၍ လူေနထိုင္ရန္ လုိင္စင္ေပးထားေသာ ေျမမ်ားကုိ မူလအမည္ျဖင့္ပင္ လိုင္စင္ေျမအၿဖစ္ ဆက္လက္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ဂရန္ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြတ္ခဲ့သည္။

အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ သက္တမ္းကုန္၍ အစိုးရေျမအၿဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိ္င္ဆိုင္မႈ မွန္ကန္ၿပီး အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္သူမ်ားကို ေျမငွားစာခ်ဳပ္ အသစ္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရာတြင္ ေျမကြက္မ်ားကိုခ်ထားေပးရာ၌ လုိင္စင္ေျမနွင့္ ပါမစ္ေျမ (ခ်ထားေျမ) အၿဖစ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

Credit: ဦးေဇာ္ျမင့္ဦး

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတမ်ား

အခြင့္အေရးမရွိသူက လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ တရားမဝင္ပါ
စရန္ေငြေပး ကတိစာခ်ဳပ္၏ အဓိက က်မႈ
ကိုယ့္အိမ္ေလး သပ္ရပ္သန္႕ရွင္းေနေစဖုိ႕အတြက္ ေမြးျမဴထားသင့္တဲ့အေလ့အက်င့္ေလးမ်ား
လင္မယားႏွစ္ေယာက္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေသဆံုးေသာ္ အေမြဆက္ခံခြင့္
ဘဏ္မွေခ်းေငြ ရယူလိုုပါလွ်င္ သိထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား
တူ တူမမ်ား အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိသည့္ ေျမႏွင့္အိမ္ကို ၀ယ္မည္ဆုိလွ်င္
ေရခဲေသတၱာအသံုးျပဳရာဝယ္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္ (၉) ခ်က္
၀ယ္ယူမည့္ေျမ၏ ဂရန္အမည္ေပါက္ႏွင့္ ေျမပံုရာဇ၀င္မွတ္တမ္းတြင္ အမည္သတ္ပံု လြဲမွားေနလွ်င္
ဂ်ပန္ဘီလ်ံနာ ယူဆာကူေမဇာဝါ
ေျပာင္းဖူးသည္ဘဝေျပာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ိဴးေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္…

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine