နွစ္ရွည္ ေျမငွါးလိုသည့္ ေျမရွင္မ်ား ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ကို မွတ္ပံုတင္ထားျပီးျပီးလား - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
နွစ္ရွည္ ေျမငွါးလိုသည့္ ေျမရွင္မ်ား ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ကို မွတ္ပံုတင္ထားျပီးျပီးလား - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
2805 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

နွစ္ရွည္ ေျမငွါးလိုသည့္ ေျမရွင္မ်ား ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ကို မွတ္ပံုတင္ထားျပီးျပီးလား

ျပည္တြင္း အိမ္ၿခံေျမ သတင္း | Posted by စည္သူေအာင္ (iMyanmarHouse.com)

ယေန႕ေခတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံျခားသာပိုင္ကုမၸဏီမ်ား နွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီသည္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈအမ်ားအျပားလုပ္ကိုင္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္ ။ ယင္းသို႕ ရင္းနွီးျမွဳပ္ၾကရာတြင္ ေျမမ်ားငွါးရမ္း၍ ျဖစ္ေစ ၊ စက္ရုံငွါး၍ ျဖစ္ေစ နွစ္ရွည္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

ဤသို႕ ေျမနွင့္ အေဆာက္အဦးကို ငွါးရမ္းသည့္အခါ ကုမၸဏီနွင့္ ေျမရွင္တို႕ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္ကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရုံး၌ မွတ္ပံုတင္ၾကရသည္ ။ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ရာ၌ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕ ပါရွိရပါမည္ ။ထိုျပင္ ကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ မူရင္းကိုလည္းတင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။

မွတ္ပံုတင္သြင္းရာ၌ ေျမရွင္ကိုယ္တိုင္ မလာေရာက္ႏိုင္ပါက ကိုယ္စာလွယ္တစ္ဦးဦးမွ လာေရာက္၍ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္ ။ ထိုအတူ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မွ ကိုယ္တိုင္မလာေရာက္ႏိုင္ပါက ကိုယ္စာလွယ္တစ္ဦးဦးက လာေရာက္၍ မွတ္ပံုတင္သြင္းႏိုင္ပါသည္ ။သို႕ေသာ္ ကိုယ္စာလွယ္လႊဲစာသည္ လႊဲအပ္သူ ေနထိုင္ရာအရပ္တြင္ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရုံးမွ လႊဲအပ္ထားေသာကိုယ္စာလွယ္လႊဲစာျဖစ္ရပါမည္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက လက္မွတ္ေရးထိုးသူသည္ ကုမၸဏီအစည္းအေဝမွတ္တမ္းအရ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူျဖစ္ရပါမည္ ။

ႏိုင္ငံျခားသာပိုင္ကုမၸဏီ မွ ႏိုင္ငံျခားသာ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး (ဥပမာ- အဂၤလိပ္စာ) ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထား လ်င္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ပူးတြဲပါရွိရပါသည္ ။ငွါးရမ္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အတြက္ ေျမပံု/ ေျမရာဇဝင္တင္ျပရပါမည္ ။

စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ နွစ္ရွည္ ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ရုံးမွ ရွာေဖြ၍ တင္ျပလိုက္ပါသည္။
နွစ္ရွည္ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ျပည့္စံုရမည့္အခ်က္ (၁၇) ခ်က္ရွိ-


(က) မည္သည့္စာခ်ဳပ္မဆို (၄)လအတြင္း မွတ္ပံုတင္သြင္းရမည္ ။

(ခ)ကပ္တံဆိပ္ေခါင္း

(ဂ) ႏိုင္ငံျခားသာပိုင္ (သို႕မဟုတ္ ) ႏိုင္ငံျခားသား ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွုဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕နွင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္မူရင္းနွင့္မိတၱဴ ။

(ဃ) အငွါးခ်ထားခံရသူ ကုမၸဏီ (သို႕မစဟုတ္) အငွါးခ်ထားသူ (ေျမရွင္ ) သည္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက ေျမ (သို႕မဟုတ္) အေဆာက္အဦး ငွါးရမ္းခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ရာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသူသည္ ကုမၸဏီ၏ အသင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းနွင့္ အညီ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစည္းအေဝ မွတ္တမ္းအရ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူျဖစ္ရမည္။

(င)အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ကိုယ္စားလက္မွတ္ေရးထိုးပါက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း၏ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ ရုံးစာမူရင္း။

(စ) ကိုယ္စာလွယ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ေနရာမ်ား၏ေအာက္တြင္ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက အစည္းအေဝေန႕စြဲအမွတ္စဥ္ ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါက ေန႕စြဲနွင့္ ရုံးစာအမွတ္ ၊ ကိုယ္စာလွယ္လႊဲစာျဖစ္က မည္သည္ရုံး၏ ေန႕စြဲကိုပါ ကိုယ္စာလွယ္လႊဲစာအမွတ္္တို႕ အရ လက္မွတ္ေရးထိုးေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိရမည္။

(ဆ) ႏိုင္ငံျခားသားကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္သြင္းမည္ဆိုပါက ယင္း၏ Pass Port မူရင္း မိတၱဴ (သက္တမ္းရွိေသာ Pass Port ျဖစ္ျပီး လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ရမည္ )

(ဇ) ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားျပဳ မွတ္ပံုတင္သြင္းမည့္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသာျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားကဒ္ မူရင္ ၊ မိတၱဴ တို႕ျဖင့္ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ရမည္။

(ဈ) အငွါးခ်ထားသူ (ေျမရွင္ ) ကိုယ္တိုင္ ခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ (သို႕မဟုတ္ ) ကိုယ္စာလွယ္လႊဲအပ္သူတို႕မွ ခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ခ်ဳပ္ဆိုသူတို႕၏ ႏိုင္ငံသားကဒ္မူရင္းနွင့္ မိတၱဴ ။

(ည) ကိုယ္စာလွယ္လႊဲစာသည္ လႊဲအပ္ေနထိုင္ရာအရပ္ရွိ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ရုံးတြင္ လႊဲအပ္ထားသည့္ ကိုယ္စာလွယ္လြဲစာျဖစ္ရမည္။

(ဋ) ကိုယ္စာလွယ္လႊဲစာျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါက ကိုယ္စားလွယ္လြဲစာ မရုပ္သိမ္းေသးေၾကာင္းနွင့္ လႊဲအပ္သူ သက္ရွိထင္ရွားရွိေၾကာင္း တရားရုံး က်မ္းက်ိန္လႊာပါရွိမည္။

(ဌ) သက္ေသ(၂)ဦး လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ ။ သက္ေသတို႕ ကိုင္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကဒ္ (သို႕မဟုတ္) Pass Port မူရင္
မိတၱဴနွင့္အတူ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ရမည္။

(ဍ) ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္၍ ႏိုင္ငံျခားသား ဘာသာစကားတမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားပါက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္ပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္-၄၅၀ အရ ရုံးသံုးဘာသာစကားသည္ ျမန္မာစာျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ ပူးတြဲပါရွိရမည္။

(ဎ) ေျမငွါးစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ေျမ (အငွါးခ်ထားမည့္ေျမ )မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း က်ေရာက္သည့္ေျမျဖစ္မွသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရုံးတြင္ မွတ္ပံုတင္ေပးႏိုင္မည္။ နယ္ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ပါက ျမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးနွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌါနစာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္႔ပံုတင္ရုံးတြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။

(ဏ) အငွါးခ်ထားမည့္ေျမနွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ တည္ဆဲနွစ္အတြင္း ထုတ္ေပးသည့္ (ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ (သို႕မဟုတ္) အငွါးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ (သို႕မဟုတ္) ငွါးရမ္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ ) ေျမပံုနွင့္ ေျမရာဇဝင္ပါရွိရမည္။

(တ) တိုက္ခန္းမ်ားငွါးမည္ဆိုပါက ယင္းတိုက္ခန္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆိုင္ရာဆိုင္ခြင့္စာခ်ဳပ္မ်ားမွာ မွတ္ပံုတင္လိုမွ တင္ႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါတန္ဖိုးနွင့္အညီ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ထမ္းေဆာင္ထားေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ရမည္။ (တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ထမ္းေဆာင္မထားပါက ယင္းစာခ်ဳပ္ကို သက္ဆိုင္ရာ အခြန္ဦးစီးဌာနသို႕ ေပးပို႕သြားမည္။)

(ထ) စာခ်ဳပ္ပါစကားမ်ားတြင္ ငွါးရမ္းမည့္ ပစၥည္း တည္ေနရာကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားရမည္။အထက္ပါ အခ်က္ (၁၇) ခ်က္ျပည့္စံုပါက ေျမျဖစ္ေစ တိုက္ခန္းျဖစ္ေစ အေဆာက္အဦး ျဖစ္ေစ နွစ္ရွည္ေျမငွါးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္

အခက္အခဲမရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ရွာေဖြတင္ျပရက်ိဳးနပ္သည္ဟု မိမိကိုယ္မိမိေက်နပ္မိပါေတာ့သည္ လိုလ်င္ၾကံဆနည္းလမ္းရၾကပါေစ ။။

လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနေမာင္ေကာင္းေဖ မွ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) အတြက္ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား

လာမည့္ႏွစ္ (၂၀) အတြင္း ေဒၚလာဘီလ်ံႏွစ္ရာေက်ာ္ ရရွိေစမည့္ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း စာအုပ္ထြက္ရွိ...
(၂၀၁၈) ခုႏွစ္အတြင္း ဒူဘိုင္းတြင္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္ ကန္ေဒၚလာ (၄၄) ဘီလီယံဖိုးအထိ စံခ်ိန္တင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္...
စကၤာပူတြင္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ထိန္းရန္အစိုးရက တင္းၾကပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေစကာမူ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ဦးမည္ဟု ေမာ္ဂန္စတန္ေလဘဏ္ၾကီးက ခန္႔မွန္း...
ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာၾကီး မာ့ခ္တြိန္း သရဲျဖစ္ကာ ေျခာက္လွန္႔လ်က္ရွိသည့္ ေသမင္းစံအိမ္ၾကီး
ျပည္တြင္းေရႊေဈး ထပ္မံက်ဆင္း
ကမၻာ့ပထမဆုံး ေျမေအာက္ဟိုတယ္ကို လာမည့္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္
တန္ဖိုးနည္း တန္ဖိုးသင့္ တုိက္ခန္း ပထမအသုတ္ ဝယ္ယူခြင့္ရရိွသူ (၇ဝဝ) ေက်ာ္တြင္ (၁ဝဝ) ေက်ာ္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေငြလာမသြင္းသျဖင့္ မူလ တန္းစီဇယားအတုိင္း ဆက္ေပးမည္...
ဘဏ္ေခ်းေငြလား၊ ပြဲစားကို အားမကိုးပါနဲ႔ ကိုယ္တိုင္သာလာပါ
ဆိုးလ္က ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ စမတ္စီးတီးမ်ား ဖန္တီးမည္
တူရကီဘီလ်ံနာၾကီးက ဥေရာပရွိ ဇိမ္ခံဟိုတယ္ၾကီးမ်ားကို ေရာင္းထုတ္ရန္ စီစဥ္ေနျပီး ဝယ္လက္ရွာေဖြလ်က္ရွိ...

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine