မိဘေမတၱာ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္(Miba Myittar Real Estate)

🏠အိမ္ျခံေျမ ၊ ကြန္ဒိုု ၊တိုုက္ခန္း ၊ ဆိုုင္ခန္း ၊ ရံုုးခန္း ၊ ျပခန္း မ်ားကိုု ေရာင္း ၊ ၀ယ္ ၊ ငွားရမ္းေပးျခင္း။
🏠ေရာင္းခ်ေပးျခင္း ၊၀ယ္ယူျခင္း ၊ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကိုု လက္ရိွေပါက္ေစ်းအတိုုင္း ရရိွရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
🏠၀ယ္ယူသူမ်ားဘက္မွလည္း အ၀ယ္မွားျခင္း မျဖစ္ရေလေအာင္ ေရာင္းသူပိုုင္ဆိုုင္ေျကာင္း အေထာက္အထားကိုု မွန္ကန္မွဳ ရိွ၊မရိွ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးေပးျခင္း ။
🏠အေရာင္းအ၀ယ္ ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္မ်ားအား Company ဧ။္ ဥပေဒအျကံေပးေရွ့ေနမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးခ်ဳပ္ဆိုုေပးျခင္း။
🏠ေရာင္းခ်သူမ်ားဘက္မွလည္း လက္ရိွေပါက္ေစ်းအတိုုင္း ရရိွရန္ အျကံေပးျခင္း။
🏠၀ယ္သူ ၊ ငွားသူတိုု့ဧ။္ စိတ္ျကိဳက္ေနရာမ်ားအား ၀ယ္သူ၊ငွားသူ ေက်နပ္သည္ထိ လိုုက္လံျပသေပးျခင္း။
🏠အက်ိဳးတူေဆာက္လုုပ္ျခင္း ျပဳလုုပ္လိုုသူမ်ား အတြက္လည္း ၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း။
🏠အေရာင္း ၊အ၀ယ္ျဖစ္မွသာ က်ြန္ုုပ္တိုု့ကိုု အပ္ႏွံထားေသာေရာင္းသူမွ ၀န္ေဆာင္ခအျဖစ္ (၂) ရာခိုုင္ႏွဳန္းေပးရပါမည္။
🏠ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္မွသာ အိမ္ရွင္ (၁) လစာႏွင့္ အိမ္ငွား (၁) လစာ ေပးေဆာင္ရပါမည္။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/mibamyittar

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0