Ko Phyo (အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္)
(Ko Phyo Real Estate)

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/ko-phyo

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

39

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

55

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

94