411 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ေနအိမ္ခန္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ အိမ္တြင္းဒီဇိုင္း ပရိယာယ္မ်ား

သင္သည္ လ်င္ျမန္လြယ္ကူေသာ အိမ္တြင္းဒီဇိုင္းအလွဆင္နည္းမ်ားကို ရွာေဖြေနသည္ဆိုပါက ဒီဇိုင္နာတုိ႔ အၾကံျပဳထားသည့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ရွိပါသည္။
အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားမွာ ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာသည့္အျပင္ လြယ္ကူစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ျဖစ္၏။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေသးငယ္ဆံုးေသာ အရာကေလးမ်ားတြင္ အၾကီးမားဆံုး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။
မွန္တစ္ခ်ပ္၊ ပန္းခ်ီတစ္ကား၊ မီးအိမ္တစ္လံုး (သို႔မဟုတ္) ပန္းပင္တစ္ပင္မွ် ျဖည့္သြင္းလိုက္ျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ေအာက္တြင္ သင္ေနအိမ္ဒီဇိုင္းကို အလြယ္တကူေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

၁။ အခန္းငယ္မ်ားကို အေရာင္ႏုမ်ား၊ လင္းလက္ေသာအေရာင္မ်ား ေဆးသုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အခန္းပိုမိုက်ယ္ဝန္းဟန္ ခံစားမႈရရွိေစႏိုင္သည္။

ေနအိမ္ခန္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ အိမ္တြင္းဒီဇိုင္း ပရိယာယ္မ်ား

ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဧည့္ခန္းကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက က်ဥ္းေျမာင္းေသာဧည့္ခန္းကို က်ယ္ဝန္းဟန္ ထင္မွတ္ေစႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ယခုအခန္းအက်ယ္အဝန္းမွာ မည္သူမဆို က်ဥ္းေျမာင္းသည္ဟု ေျပာဆိုၾကမည့္ အက်ယ္အဝန္းသာရွိသည္။သို႔ရာတြင္ ၾကီးမားသည့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားထားရွိျခင္း၊ နံရံမ်ားကို လင္းလက္သည့္အေရာင္ ေဆးသုတ္ေပးထားျခင္းတို႔အျပင္ ၾကည့္မွန္ မ်ား မ်ားမ်ားစားစား ထားရွိေပးျခင္းကလည္း ျပတင္းမ်ား ၊ တံခါးမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ သဘာဝအလင္းကို ေရာင္ျပန္ေစရံု သာမက မွန္မ်ားေၾကာင့္ အခန္းအက်ယ္အဝန္းအေပၚ အျမင္္အာရံုလွည့္စားမႈျဖစ္ေစကာ အမွန္တကယ္ အက်ယ္အဝန္း ထက္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းဟန္ ခံစားခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။

ေနအိမ္ခန္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ အိမ္တြင္းဒီဇိုင္း ပရိယာယ္မ်ား

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အေမွာင္အေရာင္မ်ားကို အသံုးျပဳပါက အခန္းတစ္ခန္းကို အမွန္တကယ္အက်ယ္အဝန္းေအာက္ က်ဥ္းေျမာင္းသေယာင္ ခံစားရေစမည္ ျဖစ္သည္။

အေမွာင္ေရာင္မ်ား အသံုးျပဳထားေသာအခန္းတြင္ သဘာဝအလင္းေကာင္းမြန္ျပီး မွန္မ်ားအသံုးျပဳေစသည့္တိုင္ အဆိုပါမွန္မ်ားေၾကာင့္ အေမွာင္ျမင္ကြင္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာကာ ပိုမို၍ပင္ က်ဥ္းေျမာင္းသြားသည့္ခံစားခ်က္သာ
ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

၂။ အလင္းပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ အလွဆင္သည့္မွန္မ်ဳိး ထည့္သြင္းေပးပါ။

ေနအိမ္ခန္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ အိမ္တြင္းဒီဇိုင္း ပရိယာယ္မ်ား

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ေနရာမ်ားကို ပိုမိုၾကီးမားသည့္ဟန္ ခံစားရေစရန္အတြက္ မွန္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

သဘာဝအလင္း အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အခန္းမ်ားအတြက္ ျပတင္းမ်ားႏွင့္ တူရူအရပ္တြင္ မွန္မ်ားကို တည့္တည့္ထားျခင္းအားျဖင့္ တိုက္ရိုက္အလင္းကို ရရွိေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ နံရံအလြတ္ေနရာမ်ားကို အလွဆင္သည့္သေဘာအားျဖင့္လည္း မွန္မ်ား ထည့္သြင္းေပးႏိုင္သည္။

မွန္မ်ားသည္ ၾကီးမားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ အလင္းျဖည့္တင္းေပးႏိုင္သည့္အျပင္ အခန္းေနရာ၏ အတိုင္းအတာကို ပိုမိုက်ယ္ဝန္းလာေစဟန္ ေပၚေစသည္။

၃။ ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားကို ေရာေႏွာေပးပါ။

ေနအိမ္ခန္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ အိမ္တြင္းဒီဇိုင္း ပရိယာယ္မ်ား

အသစ္ႏွင့္အေဟာင္း၊ တန္ဖိုးၾကီးႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္ပါမိသားစု၏ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေခတ္မီခံုတန္းလ်ားႏွင့္ ယွွဥ္တြဲထားျခင္းမွာ မွားယြင္းမႈမရွိပါ။

အိမ္တြင္းအလွဆင္ပညာရွင္အားလံုးက သင့္ကို ေျပာမည့္အခ်က္ကာား ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္း၏ အေရးအၾကီးဆံုး ဝိေသသလကၡဏာမွာ သင္မည္သူျဖစ္သည္၊ သင္၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ဟန္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ေရးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။

ေနအိမ္ခန္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ အိမ္တြင္းဒီဇိုင္း ပရိယာယ္မ်ား

သင့္အဘိုးအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ခံုေစာင္းမွာ သင့္အတိတ္ကို ေျပာျပေနသည့္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ျပိး ေခတ္မီခံုတန္းသည္ကား သင္၏ ပစၥဳပၸန္ကို ရည္ညႊန္းေနျခင္းျဖစ္သည္။
အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္တို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္ မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိေခ်။

ဧည့္ခန္းနံရံတြင္ ေခတ္ေဟာင္းလက္ရာ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ ရွိေနႏိုင္သလို ေမာ္ဒန္ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လည္း ရွိေနႏိုင္ပါသည္။
အခန္းတစ္ခန္းတည္းတြင္ ေခတ္ေဟာင္း၊ ေခတ္သစ္ပန္းခ်ီကားမ်ား အတူယွဥ္တြဲ မထားႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား မရွိပါ။

၄။ ၾကိမ္ျခင္းေတာင္းမ်ား

ေနအိမ္ခန္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ အိမ္တြင္းဒီဇိုင္း ပရိယာယ္မ်ား

ၾကိမ္ျခင္းမ်ားသည္ မည္သည့္အခန္းတြင္မဆို ပစၥည္းပစၥယမ်ား ထားသိုရန္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ျပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္အျပင္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္။

ၾကိမ္ျခင္းမ်ားကို အိမ္ျခံေျမႏွင့္ အျခားမဂၢဇင္းမ်ား ထားသိုရန္၊ ကစားစရာမ်ား၊ လက္သုတ္ပုဝါမ်ား ထားသိုရာအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေနအိမ္ခန္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ အိမ္တြင္းဒီဇိုင္း ပရိယာယ္မ်ား

မီးဖိုေဆာင္ စားပြဲေပၚတြင္ ၾကိမ္ျခင္းမ်ားထားရွိကာ သစ္သီးမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို လွပစြာ သိမ္းဆည္းထားသိုႏိုင္သည္။

၅။ မီးဖိုေဆာင္အတြင္း အိုးခြက္မ်ား တြဲေလာင္းဆြဲ ခ်ိတ္ဆြဲထားရွိႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးပါ

ေနအိမ္ခန္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ အိမ္တြင္းဒီဇိုင္း ပရိယာယ္မ်ား

မီးဖိုေဆာင္အတြင္းတြင္ အိုးခြက္မ်ား တြဲေလာင္းဆြဲ ထားရွိသည့္ေနရာတစ္ခု ထားရွိျခင္းမွာ မ်ားစြာဆန္းသစ္သည့္ အလွဆင္မႈ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

မီးဖိုေဆာင္တို႔သည္ အလိုရွိသည့္ပစၥည္းကို ခ်က္ခ်င္းရရွိသင့္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ရာ တြဲေလာင္းဆြဲစင္မွာ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။

မီးဖိုေဆာင္၏ အသြင္အျပင္ကို မ်ားစြာေျပာင္းလဲကာ လွပဆန္းသစ္သြားေစမည့္အျပင္ ေၾကာင္အိမ္ေနရာတြင္လည္း အျခားပစၥည္းမ်ား ထားသိုႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းေပၚေပါက္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ေနအိမ္ခန္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ အိမ္တြင္းဒီဇိုင္း ပရိယာယ္မ်ား


ေရွရီ ( iMyanmarHouse.com အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)