2183 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

 

ျမိဳ႕ၾကီး ျပၾကီးမ်ားတြင္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေနအိမ္ခန္း တစ္ခန္း ဖန္တီးရျခင္းမွာ စိန္ ေခၚမႈမ်ားစြာရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ အခန္းတြင္းေလထု ရရွိေရးမွာ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။

ေအာက္တြင္ အခန္းတြင္းေလထုကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ထိပ္တန္းသစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားကို ေဖာ္ျပ ေပးထားပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျပင္ပေလထုအရည္အေသြးမွာ ကမၻာထိပ္တန္းျမိဳ႕ၾကီးမ်ားအတြက္ ရတက္မေအးဖြယ္ အေျခ အေနသို႔ ေရာက္လာသည္။

အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္၊ ေပက်င္းႏွင့္ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံ ၊ ကာလကတၱားကဲ့သို႔ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆိုးရြားစြာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

အခန္းတြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာမူ ျပင္ပေလထု ၏ ညစ္ညမ္းမႈအျပင္ အျခားထပ္တိုးအခ်က္အလက္မ်ား ေၾကာင့္ ေနအိမ္ျပင္ပထက္ ေနအိမ္ခန္းတြင္း ေလထုမွာ ပိုမိုညစ္ညမ္း ေနသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္လာ ၾကရသည္။

ေကာ္ေဇာ၊ အိမ္သုတ္ေဆး၊ ပရိေဘာဂတို႔မွ ထြက္ရွိသည့္ အဆိပ္ေငြ႔မ်ားမွ အစျပဳ၍ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူသံုး ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားစြာမွာ အခန္းတြင္းေလထုသန္႔စင္မႈ အဆင့္ကို မ်ားစြာေလ်ာ့က်ေစသည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္ကို သိရွိသူနည္းပါး လွသည္။

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါပစ္ၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ ေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ အဆုပ္ကင္ဆာအျပင္ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆိုင္လာရသည္ဟု ဆို သည္။

အဆိပ္ဓာတ္မ်ား

၁။ Formaldehyde
၂။ Xylene/toluene
၃။ Benzene
၄။ Ammonia
၅။ Alcohols
၆။ Acetone

ရင္းျမစ္ ထုတ္လႊတ္သည့္ဓာတ္
က။ ေကာ္မ်ား ၁ ၂ ၃ ၅
ခ။ လူႏွင့္အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္မႈ ၂ ၄ ၅ ၆
ဂ။ ေကာ္ေဇာ ၅
ဃ။ အလွကုန္မ်ား ၅ ၆
င။ လိုက္ကာမ်ား၊ အ၀တ္အစားမ်ား ၁
စ။ မ်က္ႏွာရွိ တစ္သွ်ဴးမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္မႈ ၁
ဆ။ လက္သည္းဖ်က္ေဆး ၆
ဇ။ ရံုးသံုး correction pen အရည္မွ ထုတ္လႊတ္မႈ ၆
စ်။ အိမ္သုတ္ေဆး ၁ ၂ ၃ ၅
ည။ စကၠဴတစ္ရႈးလိပ္မ်ား ၁
ဋ။ သံုးထပ္သားျပားမ်ား ၁ ၂ ၃ ၅
ဌ။ မိတၳဴကူးစက္ ၂ ၃ ၄

ကံေကာင္းသည္မွာ အခန္းတြင္းေလထုကို ထိေရာက္ စြာ သန္႔စင္ေပးႏိုင္မည့္ အစြမ္းထက္သည့္ အိမ္တြင္းစိုက္သစ္ပင္ ပန္းမန္တို႔ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အပင္တို႔မွာ တိုက္ခန္းျဖင့္ေနထိုင္ သူမ်ားအတြက္ အခန္းတြင္းေလထုသန္႔စင္ေပးရာတြင္ အစြမ္း ထက္ဆံုး အပင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဘီ-စီ-၀ူဗာတန္က ဆိုသည္။

ေဒါက္တာ၀ူဗာတန္သည္ လကမၻာတြင္ လူသားတို႔ ကာလၾကာရွည္စြာအေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္ ရွဴႏိုင္မည့္ေလထု၀န္းက်င္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ နာဆာအဖြဲ႔ၾကီးက ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ သုေတသနစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအပင္တို႔မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၀န္းက်င္ရွိ လူသံုးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေနေသာ အဆိပ္ေငြ႔ မ်ားကို စုပ္ယူကာ အခန္းတြင္းေလထုသန္႔စင္ေပးရာတြင္ အစြမ္းထက္ဆံုးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း နာဆာ၏ သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းအပင္အမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ဳိးရလြယ္ကူေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အပင္မ်ားမွာမူ အနည္းငယ္ဂရုစိုက္ရန္ လိုအပ္ေသာအပင္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေဒါက္တာ ၀ူဗာတန္က How to Grow Fresh Air အမည္ရွိ စာအုပ္အတြင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ရာတြင္ စတုရန္းေပ ၁၀၀ ပတ္လည္ အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအပင္မ်ား အနက္မွ အလတ္စားႏွင့္ အၾကီးစားအရြယ္ရွိသည့္ အပင္ အနည္းဆံုး ၂ ပင္ခန္႔ စိုက္ပ်ဳိးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။

အခ်ဳိ႕အပင္မ်ားမွာမူ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအတြက္ အဆိပ္သင့္ႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳရန္ လိုေလသည္။

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

Boston Fern (ရုကၡေဗအမည္- Nephrolepis Exaltata)

Boston Fern သည္ ေနအိမ္တြင္းစိုက္ပ်ဳိးၾကသည့္ ေလထုသန္႔စင္ေပးႏိုင္ေသာ အပင္မ်ားအနက္ အစြမ္းအထက္ ဆံုးျဖစ္ျပီး ေလထုအတြင္းသို႔ ေရမႈန္မ်ား မ်ားစြာထုတ္လႊတ္ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္၀န္းက်င္ကို
ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္မူ ပ်ဳိးဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ျပီး ငါးရိုးေက်ာက္ခက္ဟု ပန္းေလာကတြင္ ေခၚေ၀ၚၾကသည္။

ဤအပင္မွာ လူေနမႈအရ အဆင့္ျမင့္သည့္ဟန္ပန္ လည္းေပၚျပီး စိုက္ပ်ဳိးရလည္း အလြန္လြယ္ကူသည္။ သို႔ရာတြင္ ဂရုစိုက္ရမည့္အခ်က္အခ်ဳိ႕ကား ရွိသည္။

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ငါးရိုးေက်ာက္ခက္သည္ တိုက္ရိုက္ေနေရာင္က်မႈကို မၾကိဳက္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပတင္း ေပါက္ႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးရမည္ ျဖစ္၏။

မၾကာခဏ ေရျဖန္းျခင္း၊ အပင္ေျခရင္းကို ေရေလာင္း ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေျမၾကီးေျခာက္သည့္အထိ ထားပါက အရြက္မ်ား ၀ါကာ ေၾကြက်သြားမည္ျဖစ္ရာ အျမဲစြတ္စိုေနရန္ ဂရုစိုက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

စြတ္စိုမႈအားေကာင္းေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္း တစ္ခုမွာ စဥ့္ဗန္းခြက္ငယ္တစ္ခုအတြင္း ေက်ာက္တံုးကေလး မ်ားႏွင့္ ေရမ်ားျဖည့္ကာ အေပၚတြင္ ပန္းအိုးကိုထားသည့္နည္း လမ္းျဖစ္သည္။

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

Golden Pothos (Epipremnum Aureum)


Golden Pothos ကို ျမန္မာပ်ဳိးဥယ်ာဥ္ေလာကတြင္ ေရႊလာဂမုန္းဟုေခၚေလ့ရွိၾကသည္။ (အေခၚကြဲျပားႏိုင္ပါ သည္။) စိုက္ပ်ဳိးရအလြယ္ဆံုးအပင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။

တြဲေလာင္းဆြဲ ပန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ အုတ္ေဘာင္စြန္း ပန္းစိုက္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ နံရံ မ်ားေပၚသို႔ ႏႊယ္တက္ေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔စိုက္စိုက္ မေသႏိုင္သည့္အပင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ျခင္းေၾကာင့္ အပင္စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားစြာ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾကသည့္ အပင္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္သည္။

တိုက္ရိုက္ေနေရာင္မက်ဘဲ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္း သည့္ေနရာတြင္ထားလွ်င္ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းမည္ ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္အလင္းေအာက္တြင္လည္း ရွင္သန္ႏိုင္သည့္ အပင္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေျမၾကီးစိုစြတ္မႈကို ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အလြန္အကၽြံ ေရမေလာင္းရန္ ဂရုျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ားအုန္းမ်ဳိးစိတ္၀င္ အပင္မ်ဳိးစံု (Palm Trees )

ေနအိမ္ခန္းအတြင္း အုန္းမ်ဳိးစိတ္၀င္အပင္တစ္မ်ဳိး မ်ဳိး ထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္လည္း မုတ္သုံရာသီရနံ႔မ်ား ရယူ ႏိုင္သည္။

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား


အုန္းမ်ဳိးစိတ္အပင္မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းစိုက္ပ်ဳိးရ အလြန္ လြယ္ကူသည့္အျပင္ ေလထုသန္႔စင္ႏိုင္စြမ္း ေကာင္းမြန္ ေသာ အပင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္း ပ်ဳိးဥယ်ာဥ္ေစ်းကြက္တြင္ အုန္းပြား၊ ဆစ္ေဆာင္ပနား အစရွိသည့္ အပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ၀ယ္ယူရရွိ ႏိုင္ပါသည္။

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

 

ရာဘာပင္ Rubber Plant (Ficus Elastica)

ရာဘာပင္ကိုမူ ျမန္မာျပည္ ပ်ဳိးဥယ်ာဥ္ေလာကတြင္ အတန္ၾကာစံုစမ္း၀ယ္ယူမွ ရႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အလင္းေရာင္နည္းပါးေသာ အခန္းမ်ားတြင္ပင္ ေကာင္းစြာရွင္သန္ႏိုင္သည္။ အရြက္မ်ားမွာ သားေရကဲ့သို႔ ေတာက္ေျပာင္ထူထဲသျဖင့္ အခန္းတြင္းတြင္ စြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ အလွတစ္မ်ဳိးကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

သစ္ခြ (Orchid)

သစ္ခြသည္ နာမည္ေက်ာ္ အိမ္တြင္းစိုက္ ပန္းပင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အေရာင္အေသြးစံုလင္စြာ ဖူးပြင့္ၾကသည့္ ပန္းတို႔၏အလွကို ပန္းစိုက္သူမ်ား ျမတ္ႏိုးၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ သစ္ခြစိုက္သူအမ်ားစုမွာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ စိုက္ပ်ဳိးနည္း မသိၾကေခ်။ အကယ္၍သာ သစ္ခြပင္ မ်ားကို မည္သို႔ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရမည္ကို သိနားလည္ပါက သစ္ခြပင္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ားသည္ သင့္အတြက္ အျမဲပြင့္လန္း ေ၀ဆာေပးေနမည္ ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ သစ္ခြအမ်ားစုမွာ ေရ အလြန္အကၽြံေလာင္းျခင္းကို မႏွစ္သက္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သစ္ခြ မွာ အပူပိုင္းမိုးသစ္ေတာမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္သည့္ ဇစ္ျမစ္ မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားစုက သစ္ခြမွာ ေရၾကိဳက္မည္ဟု ေတြးထင္ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ OrchidCare.com ၏ အဆိုအရ ေရ ေလာင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အေျခခံအားျဖင့္ သစ္ခြ ၃ မ်ဳိး ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ အျမဲတေစ စြတ္စိုေနျခင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္သည္။

ဒုတိယတစ္မ်ဳိးမွာ ေရေလာင္းသည့္တစ္ၾကိမ္ႏွင့္ တစ္ၾကိမ္အၾကား ေျခာက္လုနီးပါးအထိ ထားျခင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္ သည္။

တတိယတစ္မ်ဳိးမွာ ေရေလာင္းသည့္အၾကိမ္မ်ား အၾကား ေျခာက္သြားသည္အထိ ထားျခင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္ၾကသည္။

 

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

Peace Lilly (Spathiphyllum)

Peace Lilly ကို ျမန္မာျပည္တြင္ ရွင္သီ၀လီဂမုန္းဟု ေခၚၾကသည္။ အိမ္တြင္းတြင္ ရွင္သန္ဖူးပြင့္ႏိုင္ျပီး အလင္း ေရာင္နည္းပါးျခင္းကိုလည္း ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။

ေလထုအတြင္း ေရမႈန္ျမဴမ်ား ထုတ္လႊတ္ေလ့ရွိျပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမႈ နည္းပါးကာ တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး ပန္းမ်ားပြင့္ေလ့ရွိသည္။

 

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

Peace Lilly သညBoston ferns နီးပါး ေလထု သန္႔စင္ႏိုင္မႈ အဆင့္ျမင့္မားသည့္ အပင္ျဖစ္သည္။

 

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

Umbrella Tree
(Schefflera Brassaia Actinophylla)

Umbrella Tree ကို ျမန္မာပ်ဳိးဥယ်ာဥ္ေလာကတြင္ စံုမပင္ဟု ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။

ယင္းသို႔ေခၚရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ အရြက္အံု တစ္ခုတြင္ အရြက္ေရ စံုဂဏန္းျဖစ္ေနျပီး အျခားတစ္အံုတြင္မူ မဂဏန္းျဖစ္ေနေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

၈ ေပမွ အထက္အထိ ျမင့္မားစြာ ေပါက္ေရာက္ ေလ့ရွိသည့္ အပင္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနအိမ္တြင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိး ႏိုင္မည့္ အပင္ငယ္မ်ားကို ပ်ဳိးဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

အလင္းေရာင္ကို ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အရိပ္က် သည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေကာင္းစြာရွင္သန္မႈရွိသည္။

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား


Dumb Cane


Dumb Cane ကို ျမန္မာပန္းသမားမ်ားက မယ္ေတာ္ ၾကီးဂမုန္းဟု ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။ (အေခၚကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။)

 

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

အရြက္မ်ားတြင္ အစိမ္း၊ အျဖဴႏွင့္ အ၀ါေပ်ာက္တို႔ ေရာယွက္ ေနသည့္ လွပေသာ indoor ပင္ျဖစ္ျပီး ေနေရာင္တစ္၀က္၊ အရိပ္တစ္၀က္ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္း သည္။

သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ စားေသာက္မိပါက လူမ်ား ပင္ အဆိပ္သင့္တတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

Dumb Cane ဟူေသာ မူရင္းအမည္အတိုင္းပင္ စားမိပါက စကားမေျပာႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

အပင္၏ အေစးမ်ားႏွင့္ ထိမိပါက လက္ကို ေရျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ အေသအခ်ာေဆးေၾကာေပးရန္ လိုေလသည္။
သာမန္အဆင့္ထက္ပိုသည့္ ေလသန္႔စင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

 

NASA မွ သိပၸံပညာရွင္က လမ္းညႊန္သည့္ ေနအိမ္ခန္းမ်ားအတြင္းေလသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးအလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား

Red Emerald (Philodendron Erubescens)


Red Emerald ကို ပ်ဳိးဥယ်ာဥ္ေလာကတြင္ ပိန္းပန္းဟု ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။ စိုက္ပ်ဳိးရလြယ္ကူျပီး အလင္းေရာင္ နည္းပါးသည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေကာင္းစြာရွင္သန္ႏိုင္ သည္။ အရိပ္ရကာ ေႏြးေထြးသည့္ေနရာမ်ားတြင္
အေကာင္း ဆံုးျဖစ္ထြန္းသည္။

 

ဤေဆာင္းပါးအတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ကူညီေပးခဲ့သည့္ သုခ၀တီပ်ဳိးဥယ်ာဥ္ျခံမွာ ကိုေဇာ္ႏွင့္ မေႏြးေႏြး တို႔ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။


ေရွရီ မွ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) အတြက္ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)