1380 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

သင့္စြမ္းအင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳေနတာ ဟုတ္ရဲ႕လား

ကၽြႏု္္္္ပ္တို႔သည္ အေရာင္ မ်ားကို ေန႔စဥ္ အခ်ိန္ ႏွင့္အမွ် အသံုးျပဳေနၾကရသည္။ အ၀တ္ အထည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အသံုးအေဆာင္ မ်ားႏွင့္ သင့္အိမ္ႏွင့္႐ံုးခန္း အလွဆင္ ပစ္ၥည္းမ်ား၏အေရာင္မ်ားတြင္ ဖုန္းေရႊ၏ ေရွးေဟာင္း၀ိဇ္ၨာႏွင့္ သိပ္ၸံအရ သင့္ကိုပံ့ပိုး သည့္အေရာင္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ သင့္စြမ္းအင္ ကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အေရာင္မ်ား လည္း ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းပစ္ၥည္းမ်ား ကို အသံုးျပဳရာ၌ သင့္ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အေရာင္ မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။

 သင့္စြမ္းအင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳေနတာ ဟုတ္ရဲ႕လား

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ ဖုန္းေရႊအေရာင္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဖုန္းေ႐ႊဓာတ္ႀကီး (၅)ပါး၏ သီအိုရီအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယင္းဖုန္းေရႊဓာတ္ႀကီးမ်ားက အေရာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပ၍ ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း သင့္ တြင္ သင့္အတြက္ေကာင္းေသာ (တစ္ နည္း) သင့္ကို ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ အားသစ္ ေလာင္းေပးေသာအေရာင္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ သင့္စြမ္းအင္ကို အား ေပ်ာ့ေစႏုိင္သည့္ အေရာင္မ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း ဖုန္းေရႊ ခ်စ္သူအေပါင္းအား ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

သင့္စြမ္းအင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳေနတာ ဟုတ္ရဲ႕လား


ဖုန္းေရႊတြင္ သစ္သား၊ မီး၊ ေျမ ႀကီး၊ သတၱဳနွင့္ ေရ ဟူသည့္ ဓာတ္ႀကီး (၅) မ်ဳိးရွိသည္။ သင့္စြမ္းအင္ကို ယင္း ဓာတ္ႀကီးတစ္ပါးပါးက ႀကီးစိုးကိုယ္စား ျပဳသည္။ ထိုဖုန္းေရႊဓာတ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းေရႊအေျခခံရင္းျမစ္ဓာတ္ကို သင့္ကို ေမြးဖြားေသာခုႏွစ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရသည့္ အတြက္ ဖုန္းေရႊေမြးဓာတ္ဟုလည္း ေခၚ သည္။ သင့္ဖုန္းေရႊေမြးဓာတ္ကို ရွာေဖြ ပါ။ တ႐ုတ္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီခြင္မွာ သင္သည္ မည္သည့္ႏွစ္ဖြားဆိုတာရွိသကဲ့သို႔ သင့္တြင္ ေမြးကတည္းက ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းေရႊဓာတ္လည္း ရွိပါသည္။

 

သင့္စြမ္းအင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳေနတာ ဟုတ္ရဲ႕လား

http://fengshui.about.com/od/fengshuigoodluckcures/a/Chinese-Zodiac-Signs-Feng-Shui-Element.htm ေဖာ္ျပပါ ၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္လင့္ခ္ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပပါပံုတြင္ မိမိေမြးသက္ၠရာဇ္ ကိုလိုက္ရွာၿပီး သင္သည္ မည္သည့္ႏွစ္ဖြား၊ ဘာဓာတ္ပိုင္ရွင္ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ပါ တယ္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ဓာတ္အား သိၿပီဆို လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ မိမိဓာတ္ အားေကာင္း ေစရန္ ဓာတ္ကိုယ္စားျပဳအေရာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳပါ။ ေရွာင္ရွားရမည့္ အေရာင္မ်ားကိုလည္း သိမွတ္ထားပါ။

ဖုန္းေရႊဓာတ္ (၅)မ်ဳိးႏွင့္ သူတို႔အေကာင္း ဆံုးအေရာင္မ်ားႏွင့္ ေရွာင္ရွားရမည့္ အေရာင္မ်ားမွာ...

 သင့္စြမ္းအင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳေနတာ ဟုတ္ရဲ႕လား

၁။ သစ္သား

အစိမ္းေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ အမည္းေရာင္၊ ေျမႀကီးေရာင္ တို႔မွာ သစ္သားဓာတ္အတြက္ အေကာင္း ဆံုးအေရာင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ပန္းခရမ္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္(ခဲေရာင္)တို႔က ေရွာင္ရွား ရမည့္ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။


၂။ မီး

အစိမ္းေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ခရမး္ေရာင္ႏွင့္ ပန္းခရမ္း ေရာင္ တို႔က မီးဓာတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ အျပာေရာင္၊ အမည္းေရာင္ႏွင့္ ေျမႀကီးေရာင္တို႔က ေရွာင္ရွားရမည့္ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။

 

သင့္စြမ္းအင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳေနတာ ဟုတ္ရဲ႕လား


၃။ ေျမႀကီး

အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ပန္း ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ ေျမႀကီးေရာင္တို႔က ေျမႀကီးဓာတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေရာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး မီးခိုးေရာင္(ခဲေရာင္)၊
အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္တို႔က ေရွာင္ ရွားရမည့္ အေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။

 ၄။ သတၱဳ

ေျမႀကီးေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္(ခဲေရာင္) တို႔က သတၱဳဓာတ္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ပန္းခရမ္း ေရာင္၊ အျပာေရာင္ႏွင့္ အမည္းေရာင္ တို႔ကေရွာင္ရွားရမည့္ အေရာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သင့္စြမ္းအင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳေနတာ ဟုတ္ရဲ႕လား

၅။ ေရ

အျပာေရာင္၊ အမည္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္(ခဲေရာင္) တို႔က ေရဓာတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေရာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမႀကီးေရာင္၊ အစိမ္း ေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ ပန္း ခရမ္းေရာင္တို႔က ေရွာင္ရွားရမည့္ အေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သင့္စြမ္းအင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳေနတာ ဟုတ္ရဲ႕လား

ဤတြင္ အထူးသိရွိရန္ လိုအပ္သည္မွာ ေရွာင္ရွားရမည့္အေရာင္မ်ားဟု
ေရးသားထားသည့္အတုိင္း အဓိပ္ၸာယ္ကို တရားေသေကာက္၍ လံုး၀အရွင္း မျဖစ္ မေနေရွာင္ရွားရမည္ဟု ဆိုလုိျခင္းမဟုတ္ ပါ။ ယင္းအေရာင္အား အသံုးျပဳမႈမမ်ားျပားေစရန္သာ ျဖစ္သည္။

သင့္စြမ္းအင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳေနတာ ဟုတ္ရဲ႕လား

ေဖာ္ျပပါစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ အေရာင္ျဖစ္ပါက အဓိပၸာယ္မွာ ၎အေရာင္သည္ သင့္စြမ္းအင္အတြက္ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းမရွိ ၾကားေနျဖစ္သည္ ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

 

သင့္စြမ္းအင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳေနတာ ဟုတ္ရဲ႕လား


ဤဖုန္းေရႊအေရာင္မ်ားစာရင္း မွ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈၿပီး
သင့္ကမာၻတြင္ အေရာင္မွန္မ်ား ျဖည့္တင္း ကာ အေရာင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေကာင္းျခင္းမ်ား ရယူလိုက္ပါ။

သင့္စြမ္းအင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ေတြကို သင္ အသံုးျပဳေနတာ ဟုတ္ရဲ႕လား

 

ခင္ေအးခ်မ္း မွ iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) အတြက္ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

အျခား အိမ္ၿခံေျမ ဖုန္းေရႊ ေဆာင္းပါးမ်ား

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine