စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္
(Soe San (Lynn) Real Estate Services Co.,Ltd)

စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီလီမိတက္
*အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေရာင္း၀ယ္ေရးနဲ ့စာခ်ဳပ္စာတမ္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း။
*ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း။
*အိမ္၊ျခံ၊ေျမ နွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း။
အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္ေနရာထဲမွာ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားတဲ႕ “ စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္ ”ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
* (တိုက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ)နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ေရာင္းမယ္/၀ယ္မယ္/ငွါးမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးေလးမ်ားရွိခဲ့ရင္ “ စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္”ကို သတိရေစခ်င္ပါတယ္။
* အျမန္ဆံုးေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအတြက္ သတင္းစာႏွင့္ စီးပြားေရးဂ်ာနယ္ေတြမွာ အခမဲ့ေၾကာ္ျငာ ေပးၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုး ကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္ အျမန္ဆံုး ေရာင္းထြက္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။
* ၀ယ္ယူ/ငွါးရမ္း ေနထိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈမွန္ကန္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့ တိုက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက်သည့္အထိ အေတြ႕အႀကံဳရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားက အခမဲ့လိုက္လံ ရွင္းလင္းျပသ ေပးပါတယ္။
* ၀ယ္ယူသူမွ အက်ိဳးေဆာင္ခေပးရန္မလိုပါ။
* တိုက္၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႕ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ မွန္ကန္ျခင္းရွိ/မရွိ ေရာင္းသင့္/မေရာင္းသင့္၊ ၀ယ္သင့္/မ၀ယ္သင့္၊ ေစ်းကြက္အေနအထား၊ ကာလေပါက္ေစ်း စတဲ့ကိစၸၥရပ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး “ စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္”ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။
* ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူ၊ ပိုသူႏွင့္လိုသူ၊ အိမ္ရွင့္ႏွင့္ အိမ္ငွါးၾကားမွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး မွ်မွ်တတ အက်ိဳးခံစားခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ “ စိုးစံ(လင္း)အက်ိဳးေဆာင္” ကို အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ပါလို႕ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

Number of sale ads you already posted

1438

Number of rent ads you already posted

877

Number of listings you already posted

2315
စိုးစံ(လင္း) အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္
Address
အမွတ္(၇၀)၊ပထမထပ္၊အင္းစိန္လမ္း၊စံရိပ္ျငိမ္မွတ္တိုင္၊ကမာရြတ္ျမိဳ ့နယ္