စိမ္းလန္းေျမ အိမ္ ျခံ ေျမ အက ်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ

စိမ္းလန္းေျမ အိမ္ ျခံ ေျမ အက ်ိဴးေဆာင္ကုမၸဏီ
လူႀကီးမင္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ ်ားအဆင္ေျပေခ ်ာေမြ႕ေစရန္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ ်ားကို ေစတနာေမတၱာျဖင့္ အခ ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ ်က္ရွိပါသည္။
# ေစ်းသက္သာျပီးအရည္အေသြးေကာင္းေသာ construction လုပ္ငန္း
# စက္ရံု၊ ဂိုေဒါင္၊ အိမ္ ျခံ ေျမ ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း
# Company တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ မ ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
# ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ MIC ေလၽွ်ာက္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း
# အေတြ႔အႀကံဳရွိ အၿငိမ္းစားေရွ႕ေန အရာရွိႀကီးမ ်ားျဖင့္ ဥပေဒအႀကံေပး လုပ္ငန္းမ ်ား ေဆြးေႏြးေပးျခင္း English - ျမန္မာ စာခ ်ဳပ္မ ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီခ ်ဳပ္ဆိုေပးျခင္း
# ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ ်ားႏွင့္ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ ်ားကို လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္ေက ်နပ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။

Number of sale ads you already posted

81

Number of rent ads you already posted

572

Number of listings you already posted

653