မလိခူး (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ)

(အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ (ေရာင္း-၀ယ္-ငွား) လိုသူမ်ား
အတြက္ မွန္ကန္တိက်ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔
စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေအာင္ ေႏြးေထြးေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

Number of sale ads you already posted

222

Number of rent ads you already posted

105

Number of listings you already posted

327
မလိခူး (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ)
Address
အမွတ္(၆၈)၊ ေျမနီကုန္းေစ်းလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။