ၾကယ္စင္လင္း (အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)
(Shining Star Property Services)

ၾကယ္စင္လင္း အက်ိဳးေဆာင္မွ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား
=========================×××××====================
- တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒို၊ လံုးခ်င္း ႏွင့္ ေျမကြက္၊ အိမ္ရာ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္း/၀ယ္ျခင္း မ်ားကို ျမန္ဆန္ တိက်စြာ ၀န္ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွပါသည္
- လူႀကီးမင္းတို႕ ပိုင္ဆိုင္ေသာ/ လုိ ခ်င္ေသာ တိုက္ခန္း ၊ ကြန္ဒို၊ လံုးခ်င္းတိုက္၊ ေျမကြက္ မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ငွားရမ္း ၊ ေရာင္း ၀ယ္ ႏိုင္ရန္ အပ္ႏံွ ေမးျမန္း စံုစမ္းနိုင္ပါသည္
- လူႀကီးမင္းတို႕ ဧ။္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၊ ပါမစ္ေျမ ။ ဂရန္ ၊ ေျမပိုင္ေျမ ကိစၥ မ်ား အခြန္ကိစၥမ်ား ႏွင့္ပါတ္သတ္ၿပီး စံုစမ္းေမးျမန္း တိုင္ပင္ပါ
facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္
www.facebook.com/shiningstarproperty ကို တိုက္ရိုက္ ၀င္ၾကည့္ ရွာေဖြနိုင္ပါသည္

Number of sale ads you already posted

143

Number of rent ads you already posted

243

Number of listings you already posted

386
ၾကယ္စင္လင္း (အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)
Address
NO, 139-A ၊ အခန္း (202) ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ ဟံသာရိပ္မြန္အိမ္ရာ ၊ ကမာရြတ္ ၊ ရန္ကုန္။