အိမ္ကမာၻ စက္မွဳဇုန္ ၊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း
(Eain Ka Bar Real Estates)

အိမ္ကမာၻ စက္မွဳဇုန္ ၊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း
အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားမ်ားကိုလူျကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက်ဝန္ေဆာင္မွုေပးေနပါသည္။
'' လူၾကီးမင္းတို၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ " ခိုင္မာေစဖို႕ " '' အိမ္ကမာၻ '' ႏွင့္ ဆက္သြယ္စို ''

Number of sale ads you already posted

57

Number of rent ads you already posted

7

Number of listings you already posted

64
အိမ္ကမာၻ စက္မွဳဇုန္ ၊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း
Address
NO.BL.96/11+12, နဝေဒးSH, က်န္စစ္သားလမ္း,နဝေဒးဥယ်ာဥ္အိမ္ယာ, လိွဳင္သာယာျမိဳ႕နယ္။