AO5 Real Estate Service & Construction Co.,Ltd.

construction and Realestate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

13

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

7

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

20