အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT SOE MOE U 12/BATAHTA(N)013226 U KYAW MYINT
BTT SI THU AUNG U 12/LAMANA(N)141352 U OHN LWIN
BTT YE HTUT WIN U 12/PAZATA(N)038429 U KHIN MG TUN
BTT SHWE YI WIN KHINE Daw 12/DAGAMA(N)018350 U MG MG LAY
BTT SHWE LAY Daw 12/TAMANA(N)048056 U BA TIN
BTT SEIN WIN U 12/LATHANA(N)018365 U WIN MYINT
BTT SEIN SHWE MAUNG U 12/DAGANA(N)002622 DAW AUNG PHYU
BTT SEIN MG U 12/KAMAYA(N)042691 U SOE SANUG
BTT SAW THANDAR Daw 12/THAKATA(N)162574 U KYAW THAR
BTT SAW SU HTIKE Daw 12/THAKATA(N)159197 U THAN HTAY
BTT SAW MYINT YAN NAUNG U 12/PAZATA(N)012069 U MG SHWE
BTT YAR ZAR MYINT HEIN U 12/THAGAKA(N)185789 U KAN HEIN
BTT YAN LYNN SOE U 7/PAMANA(N)104272 U SOE PU
BTT YAMIN THWIN U 9/LAWANA(N)213850 U AYE THWIN
BTT YAMIN THU U 12/KATANA(N)083361 U HLA KHIN
BTT YADANAR Daw 12/KAKHAKA(N)072812 U THAN HTAY
BTT YA DA NA KYAW Daw 12/BATAHTA(N)036683 U MG MG
BTT WUNNA HTUN U 8/YANAKHA(N)081780 U KHIN MG MYA
BTT WIN ZAW OO U 14/KAPANA(N)034960 U SAN MYAING
BTT WIN ZAW HTAY U 8/MAKANA(N)130732 DAW WINE KYI
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္