အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT MAY ZIN MYINT Daw 14/BAKALA(N)224635 U TINT KYAW NAING
BTT YE MYO HTIKE U 12/LAMANA(N)070353 U MYO WIN
BTT YE MYAT KO KO U 8/MAMANA(N)169514 DAW KHIN MYINT
BTT MAY THET KYU Daw 12/OUKATA(N)174222 DAW AYE ME SAN
BTT YE MIN TUN U 12/AHLANA(N)045450 DAW CHO CHO MAR
BTT MAY THANDAR PHYO Daw 12/AUKATA(N)165606 U MG MG AYE
BTT YE LIN AUNG U 7/AHPHANA(N)065670 DAW THAN THAN
BTT MAUNG SHEIN U 14/DANAPHA(N)146319 U THAN
BTT MAUNG MAUNG TUN U 12/BAHANA(N)074709 U KYAW MIN
BTT MAUNG MAUNG SAW U 12/MAYAKA(N)099292 U SHWE HLE
BTT MAUNG MAUNG AYE U 12/BAHANA(N)081267 U KHIN MG
BTT MAUNG MAUNG U 12/MAGATA(N)001003 U BAR RAT
BTT MAUNG KYOE YOE U 13/LAYANA(N)090397 U PHONE KYAR SAI
BTT SOE NYUNT U 12/TAMANA(N)080350 U SI MAN
BTT SOE NAING U 9/KAMASA(N)050361 U TIN AUNG
BTT SOE NAING U 12/KAMATA(N)009448 U KYAW MYINT
BTT SOE MYINT U 8/SALANA(N)002636 U MYINT WAI
BTT YE KYAW THU U 12/SAKHANA(N)055348 U THAN WIN
BTT SOE MOE THU U 12/MAYAKA(N)156324 DAW KYAWE OO
BTT SOE MOE KYAW U 9/MAMANA(N)013077 U KYAW THAUNG
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္