အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT MOE MOE MYINT Daw 12/THAKATA(N)008229 DAW THEIN HAN
BTT ZAW KO KO U 12/YAKANA(N)021591 DAW MYINT MYINT
BTT MOE HTET ZIN U 12/OUKATA(N)131969 U MYA ZIN
BTT ZARNI AUNG U 8/NAMANA(N)173825 U AUNG KYAW SEIN
BTT ZAR NI OO U 12/AHSANA(N)012140 U SAW BAW NI
BTT MOE AUNG HTWE U 12/SAKHANA(N)052748 U TIN AUNG HTWE
BTT YU YU ZAW Daw 12/MAGATA(N)088292 U MYINT ZAW
BTT YIN THU EAINT Daw 12/KAMATA(N)079283 U MYAT ZAW
BTT MIN ZAW HTWE U 12/DAPANA(N)053179 U KYI WIN
BTT YIN HTAY SHWE Daw 11/KAPHANA(N)005741 U KYIN AUNG
BTT MIN LWIN U 12/THAKATA(N)160507 U CHIT SWE
BTT MIN KO KO U 12/THAKATA(N)149660 U AUNG MYINT
BTT YEE YEE CHO Daw 7/YATANA(N)001792 U AUNG MYAT
BTT MIN HTIKE U 14/MAMANA(N)208186 U AYE NGWE
BTT MIN HTEIN U 12/THAGAKA(N)123674 U THEIN TOE
BTT MIN AUNG U 12/THAKATA(N)108651 U TIN PHAY
BTT MI MI THIN Daw 6/MAMANA(N)143351 U TIN WIN LAY
BTT YEE MON AUNG Daw 7/NYALAPA(N)013633 U MYA THEIN
BTT MG MG KYAW U 12/BATAHTA(N)006958 U KYAW THAUNG
BTT YE WIN HLAING U 7/PAMANA(N)139367 U SOE MYINT
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္