အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT KO KHIN U 12/LAMANA(N)026277 U TUN YIN
BTT KHUN LU MON U 12/OUKATA(N)174127 U AUNG SAN WIN
BTT KHINE THU ZAR KHAING Daw 12/DAGATA(N)046222 U MG KYI
BTT KHIN ZAW U 12/THAKHANA(N)081923 U SAN MYINT
BTT KHIN YEE Daw 8/MATHANA(N)003183 U BA MG
BTT KHIN WAR WAR ZIN Daw 12/TAMANA(N)096574 U HLA MAW
BTT KHIN THAUNG HTAY Daw 12/KATATA(N)003317 DAW AYE MYUNT
BTT KHIN SWE WIN Daw 12/AUKAMA(N)085225 U NYAN WIN
BTT KHIN SAW KO Daw 12/THAGAKA(N)033491 U AYE KO
BTT KHIN SAN MYINT Daw 12/BATAHTA(N)025997 U WIN LAW
BTT KHIN OHN LINN Daw 12/THAKATA(N)093684 U TUN LINN
BTT KHIN NYO Daw 12/AHSANA(N)107727 U POE YIN
BTT KHIN NYO U 14/KAPANA(N)011059 U MYA MG
BTT KHIN MYO TINT+1 Daw 12/THAGAKA(N)013555 U MG NYUNT
BTT KHIN MYINT Daw 12/DAGANA(N)015381 U BOE THAUNG
BTT MYA KYE MON Daw 12/SAKHANA(N)055423 DAW LAI LAI WAI
BTT MYA KYAING U 12/HTATAPA(N)002388 U MAUNG KO
BTT MYA AUNG U 12/YAKANA(N)008467 U TUN
BTT MYA AYE Daw 12/MAYAKA(N)118985 U TUN SHEIN
BTT MOE PA PA LIN Daw 8/KHAMANA(N)135200 U THAN MYING
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္