အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT ZIN MAR WIN Daw 12/TATANA(N)124318 U WIN MYINT
BTT ZIN MAR THAN Daw 12/THALANA(N)009199 U THAN SHWE
BTT ZIN KO LINN U 12/THAKHANA(N)100896 U SAN LINN
BTT ZAY YAR LWIN U 6/TA THA YA(N)04570 U NYAN WIN
BTT ZAY YAR LIN U 12/DAGAYA(N)006131 U TUN AUNG
BTT ZAW ZAW AUNG U 11/MAOUNA(N)067033 U MG TUN AUNG
BTT ZAW WIN MAUNG U 9/TATHANA(N)120113 U THAN AUNG
BTT ZAW NAING U 11/SATANA(N)005286 U KYAW TIN
BTT ZAW MYO LATT U 14/AHGAPA()160003 U HLA KHAING
BTT ZAW MIN NAING U 8/PAPHANA(N)086620 U THEIN AUNG
BTT KYAW SWAR AUNG U 14/WAKHAMA(N)150845 U MIN MG
BTT KYAW SI THU+1 U 12/MAYAKA(N)160354 DAW KHIN HTWE
BTT KYAW NAING TUN U 14/MAMANA(N)148657 U KYAW THAN
BTT KYAW MIN DWAY U 12/KATATA(N)010168 U THAN SEIN
BTT KYAW MAUNG MAUNG THWIN U 14/LAPATA(N)160174 U NAY LIN
BTT KYAW LIN HTOO U 12/DALANA(N)035141 U MG HTOO
BTT KYAW LIN HTET U 12/DAGATA(N)021224 U HTAY OO
BTT KYAW KYAW WIN U 14/BAKALA(N)138943 U SON TI
BTT KYAW KYAW AUNG U 12/THAGAKA(N)044616 U TUN NYUNT
BTT KO KO HEIN U 12/DAGAMA(N)036153 DAW THAN THAN TIN
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္