အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT NYUNT HTAY U 14/PHAPANA(N)042037 U CHIT
BTT NYO NYO TUN Daw 11/KAPHANA(N)001520 DAW KYI AYE
BTT NYO NYO HTWE Daw 11/GAMANA(N)036705 U KHAING WIN
BTT NYO NYO Daw 12/DALANA(N)006496 U MG MG HMIN
BTT NYEIN THIDA OO Daw 12/MAYAKA(N)139288 U TIN MG OO
BTT NYAN PHONE TINT U 14/KALANA(N)115535 U MG MG TOE
BTT NYAN LIN U 12/TATANA(N)072389 U CHIT TIN
BTT NWE NILAR MYINT Daw - U KHIN MG MYINT
BTT NU SWE U 12/LATHANA(N)012728 U NYEIN MG
BTT NU NU WIN Daw 10/MALAMA(N)097855 U KYAW SI
BTT NILAR WIN Daw 14/PHAPANA(N)134075 U WIN SOE
BTT NIANG NGATH KIM Daw 12/DAGASA(N)017721 U KAM KHEN THANG
BTT HLA HLA WIN Daw 5/KALAHTA(N)013878 U SEIN KHO
BTT NI NI WIN Daw U KYAW MYINT 12/KAKHAKA(N)002264
BTT NI NI SAN Daw 11/MAPATA(N)043714 U HLA TUN KYAW
BTT NI NI MAW Daw 14/WAKHAMA(N)002036 U SEIN HLAING
BTT NI NI KHIN Daw 12/KATATA(N)021214 U SHWE TUN
BTT ZON PWINT PHYU Daw 12/TAKATA(N)178866 U THAN WIN
BTT ZIN THANT U 12/THAGAKA(N)004090 U MG LWIN
BTT ZIN MIN SOE Daw 6/MAAHYA(N)085565 U SOE MYINT
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္