အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT HNIN HNIN AYE Daw 5/TAMANA(N)034375 U MG WIN
BTT HLAING WAR WAR TUN Daw 12/KAMATA(N)065653 U HAN SHEIN
BTT HLAINE NANDAR AUNG @ LIN HTET PNONE U 5/KHAAUNA(N)064026 U HTAY AUNG
BTT PAN KALAYAR Daw 12/DAGASA(N)008119 U KYAW THU
BTT HLA SAN Daw 12/AUKATA(N)105309 U KYAW NYUNT
BTT OHNMAR ZIN Daw 12/LAMANA(N)033258 U THANT ZIN
BTT HLA OO KYI U 13/NAMATA(N)002524 U KYI
BTT OHNMAR HLAING Daw 12/MAGATA(N)046772 U CHIT HLAING
BTT HLA OO U 14/NYATANA(N)096031 U TUN TIN
BTT HLA MYO THEIN U 12/THAGAKA(N)140971 U SHWE THEIN
BTT OHN MG U 12/TAMANA(N)085979 U YAR YAR
BTT HLA MYAING U 14/LAMANA(N)037611 U TIN AYE
BTT OHN MAR TUN Daw 8/MAKANA(N)004771 U TUN YIN
BTT HLA HTAY U 7/THAKANA(N)094888 U BO SHEIN
BTT NYUNT WIN U 8/AHLANA(N)134622 U KHIN MG PWINT
BTT HLA HLA WIN Daw 11/KATANA(N)063424 U AUNG KYAW
BTT NYUNT SHWE U 13/TAKANA(N)054924 U MG NYUNT
BTT NYUNT NYUNT THAN Daw 12/TAMANA(N)050054 U AUNG KYI
BTT NYUNT NYUNT SWE Daw 12/SAKHANA(N)015275 U HLA TUN
BTT NYUNT NYUNT SWE Daw 14/NGAPATA(N)103943 U NYUNT KHIN
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္