အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT THEIN MAY OO Daw 7/TANGANA(N)072416 U KYAW YIN
BTT HTAY HLAING WIN U 8/TATAKA(N)106498 U HLA THAUNG
BTT HTAY AUNG U 12/THAKATA(N)127569 DAW YIN SEIN
BTT THEIN LWIN U 5/KALATA(N)033872 U LON
BTT THEIN HTIKE SAN U 8/MAKANA(N)149898 U HLA AUNG
BTT HTAY AUNG U 12/KHAYANA(N)004917 U TIN TUN
BTT THEIN HTIKE U 7/LAPATA(N)100231 U PHOE THAR
BTT HTAR HTAR Daw 12/AHLANA(N)006293 U MYA HAN
BTT HTAIN LINN U 12/THAGAKA(N)144583 U OHN KYWAL
BTT HSU MON WIN Daw 12/OUKAMA(N)184783 U THAN NGWE
BTT HNIN YU YU NAING Daw 14/MAMAKA(N)177398 U TIN TUN
BTT THEIN AUNG Daw 4/PALAWA(N)029446 U MIN THU
BTT HNIN WITT YEE Daw 9/KAPATA(N)255219 U KHIN AUNG
BTT HNIN WAI U 9/MANATA(N)065666 U TIN NGWE
BTT HNIN THAZIN Daw 5/HAMALA(N)051758 U MG SAN
BTT HNIN OO THWIN Daw 12/TAMANA(N)084751 U AYE THWIN
BTT HNIN NWE WINT Daw 12/TAMANA(N)000913 U AUNG HTAY
BTT HNIN LWIN OO Daw 12/LAMATA(N)036317 U SEIN LWIN
BTT HNIN KYU NWE Daw 14/PATHANA(N)228541 U OHN THWIN
BTT HNIN KHIN PHONE Daw 14/WAKHAMA(N)057889 U PHONE MYINT
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္