အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT WIN WIN MAR Daw 8/SAPAWA(N)019971 U BA KHIN
BTT WIN WIN AYE Daw 12/AHSANA(N)069318 U TIN WIN
BTT WIN SANDAR Daw 7/PAMANA(N)117145 U THAUNG WIN
BTT WIN NAING TUN U 5/DAAUNA9N)120471 U THEIN SHAUNG
BTT WIN MYINT MOE U 12/AUKAMA(N)185950 U KYAUT THIN
BTT KHIN MOE MOE TUN Daw 12/AHSANA(N)019779 U AUNG TUN MYA
BTT KHIN MAY Daw 4/KAPALA(N)012741 DAW PA DAY
BTT KHIN MAUNG HLAING U 12/PABATA(N)013756 U THAN HLAING
BTT KHIN MAR MYINT U 12/BAHANA(N)042426 U KHIN MG
BTT KHIN MAR AYE Daw 12/THAGAKA(N)115034 U MG MG AYE
BTT KHIN KYU MAR Daw 12/PAZATA(N)017402 U PHAY THEIN
BTT KHIN KHIN MOE Daw 12/TAMANA(N)090094 U THAUNG TIN
BTT KHIN KHIN KYAW Daw 12/BATAHTA(N)010043 U KYAW THAUNG
BTT KHIN CHO HTIKE Daw 7/LAPATA(N)001487 U HTAY YEE
BTT KHIN AYE THWIN Daw 12/AHSANA(N)007956 U AUNG THWIN
BTT KHIN AYE MYINT Daw 10/MADANA(N)007499 U KYIN ONE
BTT KHIN AUNG THET Daw 12/MAYAKA(N)058444 U KHIN THEIN
BTT KHAUNG DIN Daw 1/BAMANA(N)066089 U NAW DIN
BTT KHANT KO KO AUNG U 14/MAMANA(N)264138 U AUNG MIN
BTT KHAING SHWE WIN Daw 12/MAGADA(N)013271 U TIN WIN
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္