ေအာင္သမာဓိ ကုပၼဏီလီမိတက္

-တိုက္ ၊ အိမ္ ၊ ၿခံ ၊ ေၿမ ၊ ကြန္ဒို ၊ စက္ရံု ၊ ဂိုေဒါင္မ်ား ေရာင္း /ဝယ္/ဌားရမ္းေပးၿခင္း။
-အိမ္ ၊ ၿခံ ၊ ေၿမ နွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒအႀကံေပးၿခင္း။
-အေရာင္း/အဝယ္/ဌားရမ္း စာခ်ဳပ္မ်ားအား ဥပေဒနွင့္အညီ ခ်ဳပ္ဆိုေပးၿခင္း။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/aung-thamadi

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

8

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

183

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

191
ေအာင္သမာဓိ ကုပၼဏီလီမိတက္

ေအာင္သမာဓိ ကုပၼဏီလီမိတက္

လိပ္စာ
အမွတ္(၁၅၈/ေအ) ၊ အင္းစိန္လမ္းမ ၊ သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။