အျဖဴ​ေရာင္​သစၥာအိမ္​ျခံ​ေျမအက်ိဳး​ေဆာင္​

အိမ္​ျခံ​ေျမအက်ိဳး​ေဆာင္​

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

12

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

41

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

53