ထြန္းထြန္း အိမ္/ ျခံ / ေျမ အက်ဳိးေဆာင္
(Htun Htun Real Estate)

အိမ္/ ျခံ / ေျမ/ တုိက္ခန္း / ကြန္ဒုိ ေရာင္း /၀ယ္ /ငွား လုိသူမ်ားအတြက္ အျမန္ဆုံးအက်ဳိးေဆာင္ ေပးေနပါသည္။

ယုံၾကည္မႈဆုိတာ လြယ္လြယ္ရလာတဲ႔ဟာ မဟုတ္ပါဘူး....။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ လူၾကီးမင္းတုိ႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကုိ အေလးအနက္ ထားပါတယ္...။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Tun-Tun-Real-Estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

1

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

1

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

2