ဥၾသနီ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္

ဥႀသနီအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Oak-Aww-Ni-Real-Estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

41

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

2

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

43